งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบิดาแห่ง เทคโนโลยีไทย. แสดงความหมายของสัญญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบิดาแห่ง เทคโนโลยีไทย. แสดงความหมายของสัญญลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบิดาแห่ง เทคโนโลยีไทย

2 แสดงความหมายของสัญญลักษณ์

3 สชป.8 HSR 60 สชป.7 HSR 59 HSR 602 บร. HSR 603 สร. HSR 604 ศก. สถานีแม่ข่ายหลักแต่ละ จังหวัด ในเขต สชป.8 สชป.6 ขก.HSR 58 สชป.5 อุดร HSR 57 มูลล่าง 6011 นม.

4 สุริน ทร์ ศรีสะ เกษ มูล ล่าง กส.2/ 08 ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

5 ลำพระ เพลิง 605 ลำตะคอง 606 ทุ่งสัมฤทธิ์ 607 สุรินทร์ 603 บุรีรัมย์ 602 ศรีสะเกษ 604 ลำนางรอง 608 มูลบน 609 ลำปลาย มาศ 6010 มูลล่าง 6011 ก่อสร้าง 6013 แม่ข่าย หลัก เครือข่ายสถานีวิทยุ สื่อสาร สชป.8 HSR 60 ยกเว้น นม. และ ก่อสร้าง 1 นครราชสีม า 601 ก่อสร้าง 6012 ( ย้ายเสาและย้ายที่ ทำการใหม่ ) ( ย้ายที่ทำการ ใหม่ )

6 การเดินทางจาก นครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 18 กิโลเมตร อำเภอขามทะเลสอ 22 กิโลเมตร อำเภอโนนไทย 29 กิโลเมตร อำเภอโนนแดง 30 กิโลเมตร อำเภอโชคชัย 31 กิโลเมตร อำเภอปักธงชัย 34 กิโลเมตร อำเภอสูงเนิน 36 กิโลเมตร อำเภอโนนสูง 37 กิโลเมตร อำเภอพระทองคำ 37 กิโลเมตร อำเภอจักราช 40 กิโลเมตร อำเภอสีคิ้ว 45 กิโลเมตร อำเภอขามสะแกแสง 50 กิโลเมตร อำเภอหนองบุนนาก 52 กิโลเมตร อำเภอครบุรี 58 กิโลเมตร อำเภอพิมาย 60 กิโลเมตร อำเภอห้วยแถลง 65 กิโลเมตร การเดินทางจาก นครราชสีมา อำเภอวังน้ำเขียว 70 กิโลเมตร อำเภอคง 79 กิโลเมตร อำเภอด่านขุนทด 84 กิโลเมตร อำเภอบ้านเหลื่อม 85 กิโลเมตร อำเภอปากช่อง 85 กิโลเมตร อำเภอสีดา 85 กิโลเมตร อำเภอเสิงสาง 88 กิโลเมตร อำเภอเทพารักษ์ 90 กิโลเมตร อำเภอประทาย 97 กิโลเมตร อำเภอชุมพวง 98 กิโลเมตร อำเภอบัวใหญ่ 101 กิโลเมตร อำเภอบัวลาย 106 กิโลเมตร อำเภอเมืองยาง 110 กิโลเมตร อำเภอแก้งสนามนาง 130 กิโลเมตร อำเภอลำทะเมนชัย 130 กิโลเมตร

7 จากการทดสอบลงพื้นที่ใช้งานจริงเพื่อหา ประสิทธิภาพของแม่ข่ายต่างๆ อ. โชคชัย ( จุดเริ่มด้วย รถยนต์เคลื่อนที่ ) HSR 60 60 watt 60 เมตร HSR 605 HSR 609 37.9 กม. 29.7 กม. 26.6 กม. พิมาย HSR 607 ลูกข่าย ต่างๆ โคร าช ลำพระ เพลิง มูล บน ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 60 กม.

8 สถานีรีเลย์อัตโนมัติ หรือ รีพีทเตอร์ นั่นเอง ( ตัวอย่าง ) เขา กระโด ง เขายาย เที่ยง นครราช สีมา สุรินทร์ ศรีสะ เกษ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

9 ระยะทาง 167 กม. ระยะทาง 124 กม. ระยะทาง 272 กม. ( 94.6 ) กม. ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

10 ข้อพิจารณาสรุปภาพรวม สถานีวิทยุสื่อสาร โครงการฯในเขต สชป.8 1. ระบบสายส่ง - สายอากาศ และเสาส่งมีสภาพยัง พร้อมใช้งานได้ 85-90 % 2. สภาพเครื่องวิทยุรับ - ส่ง มีสภาพ 85 % เมื่อซ่อม บำรุงแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันที 3. อาคารที่ทำการ สถานีสื่อสารสภาพเก่า บางแห่ง ชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก 4. สาเหตุที่ไม่มีการใช้งานภาพรวม เครื่องเสียและ ไม่ได้ซ่อมบำรุงรักษา / ไม่มี จนท. 5. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารไม่ได้อยู่ในห้องควบคุม อุณหภูมิที่เหมาะสม / ถูกต้อง ข้อนำเสนอ 1. ควรแยกแยะข่าวและที่มาของข้อมูล แบบไหนที่ควร ส่งผ่านวิทยุสื่อสาร เพื่อประหยัด 2. เครื่องมือสื่อสารควรจะอยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิ หากทำได้ ( เพื่อยืดอายุใช้งาน ) 3. การบริหารจัดการ จนท. สื่อสาร ยังไม่ชัดเจน เท่าที่ควร ( ต้องผ่านการฝึกฝนที่ถูกวิธี )

11 แนวทางการพัฒนาต่อในโอกาส ต่อไป ระดับโครงการฯควรมีช่องทางการสื่อสาร ให้ครบทุกช่องทาง และมีเจ้าหน้าที่ๆ มี ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนี้โดยตรง หรือผ่านการฝึกหัด / อบรม ระบบก็จะเกิด ประสิทธิภาพสูงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในภาวะปกติ ( ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิคส์, คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ เป็นต้น ) ดังนั้นข้อมูลหรือข่าวสารจะถูกกลั่นกรอง เป็นระบบ และตรวจสอบได้พร้อมส่งออก ตามช่องทางต่างๆที่มีไว้รองรับอยู่แล้วอย่าง เหมาะสม มีผู้ดูแลข่าวสารและสามารถรับผิดชอบได้ ซึ่งจะทำให้ข่าวสารถูกต้องชัดเจนและเป็น มาตรฐานเดียวกัน เมื่อข่าวออกจากแหล่ง เดียวกัน ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

12 ปัจจัยสนับสนุนการสื่อสาร ( วิทยุ สื่อสาร ) ที่มีประสิทธิภาพ จิตวิญญาณ / สามัญสำนึก ของผู้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สื่อสาร พนักงานสื่อสาร พนักงานวิทยุ และผู้บริหารทุกภาคส่วนต้องหันมาใส่ใจให้การสนับสนุน อย่างจริงจังและใช้ประโยชน์

13 ศูนย์ควบคุม สำนักงาน, ลูกข่าย, ผู้ใช้งาน ANTENNA ภาพแสดงการเรียกติดต่อของวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มแบบติดตั้งประจำที่ ศูนย์หรือสถานีแม่ข่าย HSR 60 เมื่อทุกหน่วยงานหันมาช่วยรักษาระบบเอาไว้ระบบที่มีอยู่ก็จะถูก พัฒนาตามวาระเช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

14 เราเรียกการปฏิบัติการครั้งนี้ว่า “ การฟื้นฟูระบบวิทยุ โทรคมนาคมและการสื่อสาร ” ให้กับ กรมชลประทาน เพื่อพัฒนาการช่องทางการ สื่อสารและอำนวยความสะดวก สนับสนุน ในการบริหารจัดการ น้ำ ในเขต สชป.8 ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ฝ่ายสื่อสารและศูนย์ สารสนเทศฯ สชป.8

15 “ หนึ่งร้อยสิบสองปีที่ ผ่านไป ” นำเสนอโดย เลขาคณะทำงานด้านพัฒนา คลังความรู้ การจัดการความรู้ สชป.8 นายวัชระ ดางาม ( ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 และรับผิดชอบหัวหน้าศูนย์ สารสนเทศ สชป. ๘ จ. นครราชสีมา ในปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ สำนัก ชลประทานที่ 8 จ. นม. เบอร์โทร 0-4435-4773 เบอร์ fax 0-4435-3193 มือถือ 0-8963-08846 e-mail : commu6@ji- net.com


ดาวน์โหลด ppt พระบิดาแห่ง เทคโนโลยีไทย. แสดงความหมายของสัญญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google