งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมอาเซียนกับข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมอาเซียนกับข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมอาเซียนกับข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) การสัมมนาเรื่อง “จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำพาไทยสู่อาเซียนได้อย่างไร” จัดโดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร 22 กุมภาพันธ์ 2556

2 เค้าโครงการบรรยาย 1.บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (วทน.) ระดับอาเซียน 2.ข้อริเริ่มกระบี่กรอบความร่วมมือด้าน วทน. ของอาเซียน 3.ยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2

3 กรอบความร่วมมือด้าน วทน. ของอาเซียน 3 ที่มา: สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org)

4 AMMST COST Advisory Bodies ABASF ABAPAST Cooperation with Dialogue Partners ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology Advisory Body on t he ASEAN Science Fund Advisory Body on the ASEAN Plan of Action on Science and Technology TTF-TW TWG-NPP Technical Task Force on Tsunami Warning Technical Working Group on Nuclear Power Plant ASEAN Committee on Science and Technology SCB SCFST SCIRD SCMG SCMIT SCMSAT SCMST SCNCER SCOSA โครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN Committee on Science and Technology (COST) โครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ASEAN Committee on Science and Technology (COST) SCB: Sub-Committee on Biotechnology SCFST: Sub-Committee on Food Science and Technology SCIRD: Sub-Committee on Infrastructure and Resources Development SCMG: Sub-Committee on Meteorology and Geophysics SCMIT: Sub-Committee on Microelectronics and Information Technology SCMSAT: Sub-Committee on Marine Science and Technology SCMST: Sub-Committee on Material Science and Technology SCNCER: Sub-Committee on Non-Conventional Energy Research SCOSA: Sub-Committee on Space Technology and Applications สวทน. ได้รับ มอบหมาย ให้เป็น ผู้แทน วท. ใน ABAPAST 4

5 การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในระดับอาเซียน โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านมาอาเซียนไม่มีทิศทางและแผนงานทางด้าน วทน. ที่มีเอกภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. ได้ผลักดันให้ประเทศไทย มีความริเริ่มและเป็นผู้นำทางด้าน วทน. ของอาเซียน โดยการริเริ่มให้มีการ จัดทำ “ข้อริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative)” เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ข้อริเริ่มกระบี่ดังกล่าวได้รับฉันทามติเห็นชอบจากรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของทั้ง 10 ประเทศ และปัจจุบันถือเป็น blueprint ที่สำคัญที่ทุก ประเทศสมาชิกยึดถือเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ เพื่อพัฒนาขีด ความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วทน. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มกระบี่เป็นประโยชน์ต่อการ วางนโยบาย วทน. ของไทยที่จะมีต่อประชาคมอาเซียน และเป็นครั้งแรก ที่ประเทศไทยมีความชัดเจนในกำหนดท่าที (positioning) ในการผลักดัน วทน. ในภูมิภาค 5

6 The Krabi Retreat in December 2010 initiated by Thailand Participants are STI policy makers, national economic planners and industry representatives from ASEAN countries and the ASEAN Secretariat. 6

7 การปลูกฝัง วัฒนธรรม วทน. สร้างความร่วมมือ ระหว่างรัฐ- เอกชน ให้ความสำคัญกับ ประชาชนรากหญ้า ส่งเสริม นวัตกรรมระดับ เยาวชน พัฒนา วทน. เพื่อสังคมน่า อยู่ นวัตกรรมอาเซียน สู่ตลาดโลก เทคโนโลยีสี เขียว สังคมดิจิทัล สื่อใหม่ และเครือข่ายสังคม วทน. เพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ เศรษฐกิจ ความมั่นคง ทางพลังงาน การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ ความมั่นคง ทางอาหาร ข้อเสนอแนะ ความร่วมมือ รายสาขา (Thematic Tracks) การปรับ กระบวนทัศน์ การทำงาน (Paradigm Shifts) สิ่งที่ต้องทำ (Courses of Action) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานด้าน วทน. ที่เกี่ยวข้องในอาเซียนเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย พัฒนากลไกเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาและส่งเสริม วทน. นำข้อเสนอแนะข้อริเริ่มกระบี่ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการอาเซียนด้าน วทน. 2555-2558 และพัฒนา แผนฉบับต่อไป สร้างกลไกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติรายสาขา การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการดำเนินการแผนการจัดตั้งประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน เป้าหมาย: พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชาวอาเซียนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 7 ข้อริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative) กรอบความร่วมมือด้าน วทน. ของอาเซียน ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนเมื่อ ธันวาคม 2553

8 การปลูกฝัง วัฒนธรรมด้าน วทน. การให้ ความสำคัญ กับประชาชน ในระดับราก หญ้า การส่งเสริม นวัตกรรม ระดับเยาวชน การพัฒนา วทน. เพื่อ สังคมน่าอยู่ การสร้างความ ร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและ เอกชน ร่วมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ทุกระดับ สนับสนุนส่งเสริม พลเมืองที่ประสบความสำเร็จ ด้าน วทน. ให้โดดเด่น เป็น แบบอย่างของคนรุ่นหลัง พัฒนามนุษย์และคุณภาพ ชีวิต โดยเฉพาะระดับราก หญ้า ซึ่งเป็นประชากรส่วน ใหญ่ของอาเซียน เน้น โจทย์ความต้องการ พื้นฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่ อาศัย สุขภาพ จัดให้มีมาตรการส่งเสริมนวัตกรรมระดับเยาวชน อาทิ การมอบรางวัล Young ASEAN STI Awards การ แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ และการให้ทุน สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเยาวชน ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเขียว (Green Innovation) อาเซียน เพื่อก้าวสู่สังคม คาร์บอนต่ำ เจรจาเชิงรุกและการ สร้างฐานความร่วม มือใหม่ 8 แนวคิดใหม่ในการปรับกระบวนทัศน์การทำงาน (Paradigm Shifts) ของข้อริเริ่มกระบี่

9 สวทน. ได้รับมอบหมายจาก COST ให้ ร่วมกับประธาน ABAPAST และ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน จัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการ ขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่และการจัดทำ แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของอาเซียนฉบับต่อไป 9

10 Agreed Decisions of COST-64 30 November 2012 Jerudong, Brunei Darussalam Reorganisation and Re-Structuring of COST Clusters shall be established to act as “business centres” to support the implementation of the Krabi Initiative thematic tracks. The following clusters, for example, could be created according to the thematic tracks of the Krabi Initiative: Cluster 1: Green Technology, Water Technology, and Food Security Cluster 2: STI for Life and the Global Market Cluster 3: Digital Economy Cluster 4: Energy and Biodiversity Establishment of an ASEAN Innovation Fund (AIF) An ASEAN Innovation Fund (AIF) shall be established to support the implementation of science-, technology- and innovation-driven projects that will be consistent with the new APAST 2016-2020. 10

11 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ที่ผ่านมา โดยประเทศไทย 11

12 BANDAR SERI BEGAWAN PLAN OF ACTION TO STRENGTHEN THE ASEAN-EU ENHANCED PARTNERSHIP (2013-2017) Promoting Cooperation in Science and Technology (S&T) 1.Continue dialogue between Committee of Science and Technology (COST) and the EU to promote cooperation in research and technology and innovation under the Framework Programme 7 (FP7) and its successor programme “HORIZON 2020”. Strengthen ASEAN-EU dialogue in the field of R&D including in applied S&T, as well as to reinforce the policy dialogue; 2.Support ASEAN to establish a network of S&T centres of excellence to promote closer cooperation, sharing of research facilities, technology transfer and commercialisation, and technology development, including joint programmes to promote science technology and innovation in vocational education through work-integrated learning; 3.Facilitate the exchange and mobility of scientists and researchers in accordance to the respective laws, rules, regulation, and national policies; and 4.Promote the implementation of the eight Thematic Tracks of the Krabi Initiative as a strategic platform for ASEAN-EU Science, Technology and Innovation (STI) cooperation. 12

13 13

14 Thailand-Lao PDR STI Cooperation on ASEAN Krabi Initiative 1. STI Policy Cooperation Development/Monitoring/Evaluation of STI Policy HRD Exchange Programme 2. Water Resource Management Community Water Management Telemetry and Satellite Imagery for Flood Monitoring 3. Agriculture and Agro-Based Industry Technology Need Assessment for Climate Change Adaptation and Mitigation Breeding and Genetic Engineering Training Programme 4. STI Education and Enculturation Science Awareness and Science Communication Programme Science Village Programme 5. Public-Private Partnership (PPP) Programme STI Consultation Service for SMEs R&D Cooperation in Renewable Energy Pilot STI Community - Electricity Production from Small Hydro Power http://sti.or.th/thai-laoPDR-STIWorkshop 14

15 Integrated Foresight for Sustainable Economic Development and Eco-Resilience in ASEAN Countries Use the Krabi Initiative as a platform to develop foresight scenarios of ASEAN by 2015 and Demonstrate how foresight coupled with sustainable economic and ecological choices can create: Inclusive innovation that addresses bottom-of- the-pyramid issues; Societal resilience for coping with systemic stress associated with management of scarce resources (e.g. food, water, land); Knowledge-intensive services for local economic development in economically disadvantaged communities; Agendas of new economic and technical opportunities. APEC Center for Technology Foresight 15

16 Policy Dialogue on Science, Technology and Innovation (STI) Strengthening the ASEAN Community through STI Collaboration 9-10 November 2012 United Nations Conference Centre and Royal Princess Larn Luang Hotel Bangkok, Thailand Workshop on Krabi Initiative www.sti.or.th/kiworkshop 16

17 รู้เรารู้เขารู้โลก (Work-in Progress) Source: A. Degelsegger, STI Office, 2013

18 Bibliometric Analyses วิเคราะห์ใครเก่งอะไร และโอกาสสำหรับไทย รู้เรารู้เขารู้โลก (Work-in Progress) Source: A. Degelsegger, STI Office, 2013 18

19 Bibliometric Analyses วิเคราะห์ใครเก่งอะไร และโอกาสสำหรับไทย รู้เรารู้เขารู้โลก (Work-in Progress) Source: A. Degelsegger, STI Office, 2013 19

20 ยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20

21 ความเป็นมา 21

22 Country Strategy 22 New Growth Model สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ปรับ Internal Process หลุดพ้นจาก ประเทศ รายได้ปาน กลาง เป็นมิตร ต่อสิ่งแวด ล้อม ลดความ เหลื่อมล้ำ Growth & Competitiveness Green Growth Inclusive Growth ระบบงาน/กำลังคนภาครัฐ/งบประมาณ คน/คุณภาพชีวิต/ความรู้/ยุติธรรม โครงสร้างพื้นฐาน/ผลิตภาพ/ วิจัยและพัฒนา กฎระเบียบ

23 New Growth Model : Goals in 10-15 years 23 หลุดพ้นจาก ประเทศ รายได้ปาน กลาง ลดความ เหลื่อมล้ำ เป็นมิตร ต่อสิ่งแวด ล้อม รายได้ต่อหัว/ปี GNIจาก 4,420 USDเป็น 12,400 USD การขยายตัวของ GDPจาก 4.2เป็น 5.0-6.0 การลงทุนด้าน R&D/GDPจาก 0.24 %เป็น 1 % GNI coefficient or GINI indexจาก 0.476เป็น ≤ 0.40 SMEs contribution to GDPจาก 36.6%เป็น > 40% ปีการศึกษาเฉลี่ย/ อ่านเขียนได้จาก 8.2 ปี / 93.1%เป็น 15 ปี /100 % GNI=Gross National Income per capita GNI coefficient or GINI index ลดการปลดปล่อย GHG ในภาคพลังงาน จาก 3.3 ตัน/คน/ปี(2553) จะเป็น 5 ตัน/คน/ปี(ใน10 ปี) เป็น 4 ตัน/คน/ปี เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ (% ของ พื้นที่) จาก 33.6%เป็น 40%

24 24 NEW GROWTH MODEL แนวยุทธศาสตร์และนโยบายที่ต้องบูรณาการ รวม 28 ประเด็น 1.ด้านเกษตร 2.ภาคอุตสาหกรรม 3.การท่องเที่ยวและ บริการ 4.โครงสร้างพื้นฐาน 5.พลังงาน 6.การเชื่อมโยง เศรษฐกิจใน ภูมิภาค 7.การปรับขีด ความ สามารถใน การแข่งขัน 8. การวิจัยและ พัฒนา 1.การพัฒนาคุณภาพด้าน การศึกษา 2.การยกระดับคุณภาพและ มาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 4.การสร้างโอกาสและรายได้ แก่ SMEs และเศรษฐกิจ ชุมชน 5.แรงงาน 6.ระบบยุติธรรมเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำ 7.การต่อต้านการคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาลและความ โปร่งใส 1.การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิง นิเวศ 2.การลดการปล่อย GHG 3.นโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 4.การฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชา ติและบริหาร จัดการน้ำ 5.การเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ 1.กรอบแนวทางและการ ปฏิรูปกฎหมาย 2.การปรับโครงสร้างระบบ ราชการ 3.การพัฒนากำลังคน ภาครัฐ 4.การปรับโครงสร้างภาษี 5.การจัดสรรงบประมาณ 6.การพัฒนาสินทรัพย์ ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 7.ความมั่นคงใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 8.การปฏิรูปการเมือง GROWTH & COMPETITIVEN ESS INCLUSIVE GROWTH GREEN GROWTH INTERNAL PROCESS วท. เป็นเจ้าภาพ 8.1) เพิ่มการลงทุน R&D/GDP เป็น 1% 8.2) Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้าน ว. และ ท. 8.3) การใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

25 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ประเทศ และ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล 25

26 ยุทธศาสตร์ประเทศ และ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26 ปรับ Internal Process ระบบงาน/ กำลังคน/ งบประมาณ Growth & Competitive ness Green Growth Inclusive Growth คน/คุณภาพชีวิต/ ความรู้/ยุติธรรม โครงสร้างพื้นฐาน/ผลิต ภาพ/วิจัยและพัฒนา กฎระเบียบ การเสริมสร้าง ความสามารถในการ แข่งขันของ สินค้า บริการ และการลงทุน การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโลจิสติกส์ การเสริมสร้าง ความมั่นคง การพัฒนา กฎหมาย กฎ ระเบียบ การพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ การพัฒนา คุณภาพ ชีวิตและการ คุ้มครอง ทางสังคม การเพิ่มศักยภาพของ เมืองเพื่อเชื่อมโยง โอกาสจากอาเซียน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ ตระหนักถึงการ เป็น ประชาคม อาเซียน

27 การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ กับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4 ยุทธศาสตร์ 1. Growth & Competitiveness 2. Inclusive Growth 3. Green Growth 4. Internal process → 28 ประเด็นหลัก → 56 แนวทางการ ดำเนินการ 8 ยุทธศาสตร์ 1.การเสริมสร้างความสามารถใน การแข่งขันของ สินค้า บริการและ การลงทุน 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ คุ้มครองทางสังคม 3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5.การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 6.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ความตระหนักถึงการเป็น ประชาคมอาเซียน 7.การเสริมสร้างความมั่นคง 8.การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อ เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 4 ยุทธศาสตร์ (ผนวกรวมประเด็น อาเซียนแล้ว) 1. Growth & Competitiveness 2. Inclusive Growth 3. Green Growth 4. Internal process → 30 ประเด็นหลัก → 79 แนวทางการ ดำเนินการ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม อาเซียน (ASEAN Strategy) 27 ก่อนบูรณาการ หลังบูรณาการ 8.4 การขับเคลื่อน ข้อริเริ่มกระบี่ตาม กรอบความร่วมมือ อาเซียน วท. เป็นเจ้าภาพ 27

28 ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ สร้างงาน 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ สร้างรายได้ 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ สร้างอนาคต 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ เพื่อชีวิต 5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ สร้างฐานความรู้ ประกอบด้วย แผนงาน 47 value chains http://valuechain.most.go.th/ 28

29 วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเพื่อ สร้างงาน ข้าว ข้าวโพด ปาล์ม พืชผัก (พริก มะเขือเทศ และ กลุ่มแตง) มันสำปะหลัง ไม้สัก ยาง อ้อย ลำไย กุ้ง ไก่ โคนม หมู 29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้าง รายได้ นวัตกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ด้วยเทคโนโลยี ซอฟแวร์ และสารสนเทศดิจิทอล ยกระดับ SMEs ไทยในการสร้างและทดสอบเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อ อุตสาหกรรมผลิต Hard Disk Drive การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การขยายผลการผลิตพลังงานและผลิตภัณฑ์จากชีวมวล โรงงานผลิตปุ๋ยโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง โครงการสร้างธุรกิจนวัตกรรมแก่ SMEs เพื่อการแข่งขันในระดับ อาเซียน การยกระดับความสามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อรักษาฐาน การผลิตรถยนต์ การยกระดับอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนรถไฟและ ระบบราง การจัดตั้งเขตพื้นที่พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพแนวใหม่ใน ประเทศไทย (Medicopolis) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า การเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยของอาหารแปรรูปไทยสู่ระดับสากล อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างอนาคต การควบคุมการใช้สารรังสีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ความหลากหลายทางชีวภาพ: การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ การเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การวิจัยรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย การจัดตั้งสถาบันศึกษานิวเคลียร์ชั้นสูงเพื่อแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรนิวเคลียร์ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหาย การพัฒนาระดับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และการเกษตร ในระดับนาโนด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอน โครงการกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมในระดับอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีด้าน มาตรวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโนเพื่อพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ชุมชน โครงการแปรรูปมันสำปะหลังด้วยนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพเพื่อทดแทนพลาสติก สังเคราะห์ ศูนย์เครือข่ายเตือนภัยพิบัติโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการนำไปใช้ประโยชน์ด้าน การเกษตร อุตสาหกรรม ความมั่นคง และการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ขยายการผลิตสาหร่ายเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ 30

31 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ สร้างชีวิต พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทาง การแพทย์ชั้นสูง นวัตกรรมการผลิตเครื่องมือ แพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ จากงานวิจัยของประเทศไทย นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการ และผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับคน ไทย นวัตกรรมการผลิตยา วัคซีน สาร ชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ สมุนไพร และอาหารเสริมจาก งานวิจัยของประเทศไทย 31 วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อสร้าง ฐานความรู้ การเพิ่มมูลค่าและ ความปลอดภัยของ อาหารแปรรูปไทยสู่ ระดับสากล การรวบรวมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูง

32 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ยุทธศาสตร์ ประเทศและ การก้าวสู่ ประชาคม อาเซียน แผนพัฒนา จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด การนำ แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ ประเทศสู่การ ปฏิบัติในระดับ พื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพ Function based Area based เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงบูรณาการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระดับพื้นที่ การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด NESDB 32

33 33 ตัวอย่างแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน1: เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บริการ การศึกษา ผักผลไม้ ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ เซรามิก ภาคเหนือตอนบน 2: น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ข้าวหอม มะลิ ข้าวโพด ชา กาแฟ การค้า ชายแดน และประตูสู่ GMS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1: อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ข้าวอ้อย และการค้าชายแดน

34 ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ภายใต้แผนงบประมาณปี 57 ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ภายใต้แผนงบประมาณปี 57 1. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างงาน 2. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ 3. วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต 4. วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 5. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างฐานความรู้ Project Based Management การจัดการห่วงโซ่มูลค่า เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเทียบกับ งบประมาณ ภาคธุรกิจ ก่อให้เกิด งานวิจัย&พัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง  1% R&D/GDP  Talent Mobility การ ใช้ประโยชน์จาก กำลังคนด้าน ว. และ ท.  การใช้ประโยชน์จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค  การเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth)  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Growth)  การบริหารราชการแผ่นดิน (Internal process) ข้อริเริ่มกระบี่  การสนับสนุนยุทธศาสตร์ อาเซียน ลำดับความสำคัญ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ตามแผน Country strategy ยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ลำดับความสำคัญ เป้าหมาย 34

35 แผนงาน/โครงการของ วท. ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เสนอต่อ สศช. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์การสู่ประชาคม อาเซียนของประเทศ (ณ 7 มกราคม 2556) ยุทธศาสตร์จำนวนแผนงานจำนวนโครงการ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน 437 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 39 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์17 การเสริมสร้างความมั่นคง 37 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก อาเซียน11 รวม1362 35

36 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และ การลงทุน แนวทางการ ดำเนินงาน แผนงานจำนวน โครงการ หน่วยงาน เจ้าภาพ หน่วย งาน ที่เกี่ยว ข้อง 1. การเร่งใช้ โอกาสจาก อาเซียนก้าวสู่ เวทีโลก การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน 1สป.พว., วว., สอท. การพัฒนาศักยภาพด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ผู้ประกอบการ SME ไทย เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน รองรับโอกาสและความ ท้าทายจากการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 2 วว.มว., วศ., กต., พณ., กนอ., จังหวัด ชายแดน 2. การ เสริมสร้าง ศักยภาพภาค การผลิตและ บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการวิจัยและพัฒนา และการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 16 วศ., วว., พว., สซ., สทน., สว ทน. อก., สธ., กษ., สนง. อิสลาม จังหวัด, การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน สินค้า ด้วยการตรวจวัด ทดสอบ สอบเทียบ ทางห้องปฏิบัติการ 18 วศ., มว., วว., พว., ศลช. อก., สมอ., สสว., วพ., สธ., กพร. 36

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม แนวทางการ ดำเนินงาน แผนงานจำนวน โครงการ หน่วย งาน เจ้าภาพ หน่วย งานที่ เกี่ยว ข้อง 1. การพัฒนา สภาพแวดล้อมและ ความเป็นอยู่ การดำเนินงานตามพันธกิจในพิมพ์ เขียวอาเซียน (ASEAN Blueprint) และขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตาม กรอบความร่วมมืออาเซียน เพื่อ พัฒนาขีดความสามารถทางการ แข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิต ของชาวอาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2 สวทน., สป. กต., ทส., สอท., สภา หอการค้ าฯ, ASEAN Sec, UNDP, ESCAP, FAO, EU การสร้างความตระหนักทาง วิทยาศาสตร์ และความหลากหลาย ทางชีวภาพ 2 อพ.ทส. 2. ความร่วมมือเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส 5 ศลช.สป. 37

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ แนวทางการ ดำเนินงาน แผนงานจำนวน โครงการ หน่วย งาน เจ้าภาพ หน่วย งานที่ เกี่ยว ข้อง เทคโนโลยี สารสนเทศ การพัฒนาเครือข่ายการประเมิน พื้นที่เพาะปลูกและคาดการณ์ ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 1 สทอภ.กษ. แนวทางการ ดำเนินงาน แผนงานจำนวน โครงการ หน่วย งาน เจ้าภาพ หน่วย งานที่ เกี่ยว ข้อง การศึกษาการพัฒนาบุคลากรและสร้าง เครือข่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับ อาเซียน 6 สทอภ., อพ., สซ., สดร., ปส. ศธ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 38

39 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง แนวทางการ ดำเนินงาน แผนงานจำนวน โครงการ หน่วย งาน เจ้าภาพ หน่วย งานที่ เกี่ยว ข้อง การเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และ ความร่วมมือ การจัดให้มีการตกลงในกลุ่ม ประเทศอาเซียนให้ดาวเทียม สำรวจโลกของประเทศใน ภูมิภาคอาเซียนมีวงโคจรที่สอด ประสานกัน (constellation) 1สทอภ. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านมาตรวิทยาในระดับอาเซียน 1 มว. ปัจจัยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการ รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนด้านนิวเคลียร์และรังสี 5 ปส.สทน., มว. 39

40 แนวทางการ ดำเนินงาน แผนงานจำนวน โครงการ หน่วย งาน เจ้าภาพ หน่วย งานที่ เกี่ยว ข้อง เมืองอุตสาหกรรมพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมด้าน อาหาร (Food Valley) 1 สนช. สอท., BOI, อก., พว. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง โอกาสจากอาเซียน 40

41 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ National Science Technology and Innovation Policy Office 319 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 02-160-5432 โทรสาร: 02-160-5438 Email: info@sti.or.thinfo@sti.or.th http://www.sti.or.th


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมอาเซียนกับข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google