งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Sequential Circuit and Application 1.1 Overview วงจรควบคุมในระบบไฟฟ้า ดังรูปที่ 1.1 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ อินพุท (Input) ส่วนของการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Sequential Circuit and Application 1.1 Overview วงจรควบคุมในระบบไฟฟ้า ดังรูปที่ 1.1 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ อินพุท (Input) ส่วนของการตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. Sequential Circuit and Application 1.1 Overview วงจรควบคุมในระบบไฟฟ้า ดังรูปที่ 1.1 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ อินพุท (Input) ส่วนของการตัดสินใจ (Dicision) และส่วนของเอาท์พุท (Output) (a) ส่วนของอินพุท (Input) หน้าที่ของส่วนนี้คือเชื่อมต่อระหว่างวงจร ควบคุมกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่น - Limit Switch - Pressure Switch - Push Button Switch

2 (b) ส่วนของการตัดสินใจ (Decision) ส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำงานทางด้านตรรกะ (Logic) ในส่วนนี้บางครั้งก็เป็นทั้งอินพุท และการตัดสินใจในเวลาเดียวกัน (c) ส่วนของเอาท์พุท (Output) ส่วนของเอาท์พุททำให้เกิดการ ทำงานขึ้นภายนอกวงจรควบคุมเช่น - Magnetic Contactor - Motor Starter 1.2 Relay Logic Relay Logic เป็นอุปกรณ์ Electromagnetic ซึ่งประกอบด้วย ขดลวด (coil) ทำจากเส้นลวดตัวนำ หุ้มด้วยฉนวน ทางไฟฟ้าป้องกันการลัดวงจร เมื่อ กระแสไหลผ่านขดลวดจะสร้าง สนามแม่เหล็กขึ้น ซึ่งจะดูดหรือผลักส่วน ของ armature การเคลื่อนไหวของ armature จะทำให้หน้าสัมผัส (contact) ของ Relay ปิดหรือเปิดออกดังรูปที่ 1.2

3

4 (a) Term for Relays - Normally open (NO) เป็นรีเลย์ที่ใน สภาวะปกติหรือสภาวะที่ยังไม่จ่ายไฟให้ coil หน้าสัมผัสเปิดอยู่ แต่เมื่อจ่ายไฟให้ coil จะทำให้หน้าสัมผัสปิด - Normally close (NC) เป็นรีเลย์ที่ใน สภาวะปกติหรือสภาวะที่ยังไม่จ่ายไฟให้ coil หน้าสัมผัสปิดอยู่ แต่เมื่อจ่ายไฟให้ coil จะทำให้หน้าสัมผัสเปิด - Picked up เป็นสภาวะที่รีเลย์ถูกจ่ายไฟ ให้ที่ coil - Drop out เป็นสภาวะที่รีเลย์ไม่ถูก จ่ายไฟที่ coil (b) ชนิดของรีเลย์ รีเลย์สามารถมีหน้าสัมผัสได้หลายอัน และมีได้ทั้งชนิด NO และ NC ผสมกัน ดังรูปที่ 1.3

5 1.3Typical Sequential Circuit Sequential circuit เป็นวงจรควบคุมไฟฟ้า ที่มีการตัดสินใจเป็นตรรกะ (Logic) และมี การทำงานเป็นลำดับ (Sequence) รูปที 1.4 เป็นตัวอย่างหนึ่งของ Sequential circuit 1.4Application : Relay logic in sequential circuit used to control a pneumatic cylinder ( กระบอกอากาศ ) รูปที่ 1.5 เป็นไดอะแกรมตัวอย่างการใช้ งานของ Sequential circuit และรูปที่ 1.6 เป็นรีเลย์ไดอะแก -- รมและ Timing diagram ของวงจร

6


ดาวน์โหลด ppt 1. Sequential Circuit and Application 1.1 Overview วงจรควบคุมในระบบไฟฟ้า ดังรูปที่ 1.1 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ อินพุท (Input) ส่วนของการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google