งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสว่างและความมืด (Light and Shade)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสว่างและความมืด (Light and Shade)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสว่างและความมืด (Light and Shade)

2 ความสว่างและความมืดมีอิทธิพลต่อการเห็น โดยศิลปินได้นำมาเน้นกฎเกณฑ์ พื้นฐานในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง 3 มิติ คือ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะงาน 2 มิติในงานจิตรกรรม ความสว่างและความมืดจะถูกนำมาใช้ให้เกิด ความรู้สึก ตื้นลึก หรือมิติ บรรยากาศ หรือแสงและเงาของวัตถุ

3 ความหมาย ความสว่างและความมืด หมายถึง ความเข้มข้นของแสงมาก-น้อย ที่มากระทบวัตถุ แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา ทำให้รับรู้รูปร่างและสีของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ รอบตัวได้ ชัดเจนมากน้อยแตกต่างกัน เช่น การมองเห็นสิ่งของที่ปรากฏระหว่างกลางวัน และ กลางคืน

4 ที่มาของแสง แสงที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่ แสงจากดวงอาทิตย์

5 แสงที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่ แสงจากหลอดไฟฟ้า แสงจากตะเกียง และแสงจากเทียนไข

6

7

8

9 ลักษณะของแสงและเงา บริเวณสว่าง (Light) คือ บริเวณที่วัตถุได้รับแสงเพียงอย่างเดียว ทำให้เห็นสีที่มี น้ำหนักเท่าสีจริงของวัตถุ บริเวณสว่างที่สุด (High light) คือ บริเวณที่วัตถุถูกแสงสว่างที่สุด ส่วนใหญ่ เกิดบนวัตถุที่มีผิวเรียบเป็นมันเกิดการสะท้อน เช่น โลหะ สังกะสี แก้ว พลาสติก เป็น ต้น ทำให้สีของวัตถุมีค่าของน้ำหนัก เบากว่าสีจริงของวัตถุ บริเวณเงา (Shadow) คือ บริเวณที่วัตถุได้รับแสงเพียงบางๆ ทำให้น้ำหนักใน ส่วนนี้มีค่าน้ำหนักเข้มขึ้น บริเวณเงามืด (Core of shadow) คือ บริเวณที่วัตถุได้รับแสงน้อยที่สุด ทำให้ส่วนนี้ของวัตถุมีค่าน้ำหนักเข้มที่สุด

10 บริเวณแสงสะท้อน (Reflected light) คือ บริเวณที่วัตถุไม่ถูกแสงโดยตรง แต่ได้รับแสงสะท้อนจากวัตถุที่อยู่ใกล้ หรือพื้นระนาบที่รองรับวัตถุ ค่าน้ำหนักในส่วน นี้จะน้อยกว่าบริเวณเงามืด บริเวณเงาตกทอด (Cast shadow) คือ บริเวณที่เงาของวัตถุตกทอดไปบน พื้นหรือบนวัตถุอื่น น้ำหนักของเงาตกทอดในส่วนที่ใกล้ชิดวัตถุจะมีค่าความเข้มของ น้ำหนักมากที่สุด และค่อยๆ จางลงตามความยาวของเงาตกทอด

11

12 แสงและเงาในงานวาดเส้น
การแรเส้นเงา

13 การแรเงาแบบเกลี่ยเรียบ

14 แสงและเงาในงานจิตรกรรม

15

16

17

18

19 แสงและเงาในงานประติมากรรม

20

21

22

23 แสงและเงาในงานสถาปัตยกรรม

24

25

26

27

28

29

30

31

32 แสงและเงาในงานถ่ายภาพ

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 งาน ให้นิสิตออกแบบตัวอักษรที่เป็นชื่อของนิสิตเอง มีแสงและเงาองค์ประกอบโดยใช้ การไล่สี หรือแรเงาให้เกิดน้ำหนักที่มีมิติ อาจมีรูปร่าง รูปทรงมาประกอบก็ได้ และจัด วางด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้สวยงาม


ดาวน์โหลด ppt ความสว่างและความมืด (Light and Shade)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google