งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญ ตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญ ตระกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญ ตระกูล

2 1. สนใจตนเอง 2. ชอบให้คนอื่นฟัง 3. สนใจชื่อของตนเอง 4. ชอบหน้าคนที่ยิ้มแย้ม 5. ไม่ชอบให้ใครมาโต้เถียง

3 6. ชอบเห็นการสารภาพผิด เมื่อทำ ผิด 7. ชอบที่ได้รับการยกย่อง ไม่ชอบที่ ถูกตำหนิ 8. ไม่ชอบคนโอ้อวด ชอบคนถ่อมตัว หรือยืดหยุ่น 9. ชอบคนพูดสุภาพ และชื่นชมคนที่ ช่วยเหลือผู้อื่น

4 รู้เจรจา รู้พาที นี้เป็นเลิศ ฝึกไว้เถิด ใช้ประจำ นำวิถี จะกอบกิจ งานใดใด มักได้ดี งามวจี ผู้สดับ ประทับใจ ศรีเพ็ญ หาญตระกูล

5 การกระทำที่ควรกระทำ และ ไม่ควรกระทำ การแสดงออกลักษณะที่ควรแสดงลักษณะที่ไม่ควรแสดง 1. ทางใบหน้า 2. ทางเสียง 3. ท่าทาง 4. การนั่ง 5. การยืน 6. การเดิน 7. การแต่งกาย 8. การพูด 9. การมอง 10. การยิ้ม

6 บุคลิกภาพ : เอกลักษณ์ของคนแต่ละ คนเป็น ผลรวมแห่งลักษณะทางใจ วาจา และกาย ใจ : ความรู้ ความเห็น ความ เชื่อ วาจา : การใช้ภาษา การพูด กาย : รูปร่าง หน้าตา การแต่ง กาย กิริยาท่าทาง

7 SMILE : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย ต้อนรับ SMALL : อ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพ ไม่ โอ้อวด SMOOTH : เรียบง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่ มีพิธีรีตรอง SMART : ความรู้ ความสามารถ องอาจ ผึ่งผาย เสน่ห์

8 การพัฒนาบุคลิกภาพ ( ในส่วนที่ปรับปรุง / ควบคุมได้ ) การแต่งกาย : ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะ แต่ง อิริยาบถ : สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล ถ้อยคำวาจา : อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย มารยาทและความประพฤติ : ต้องเหมาะสม ด้านจิตใจ : ความรู้สึกนึกคิดที่ดีย่อมส่งผลให้ ประพฤติปฏิบัติดี งามสติปัญญาหรือความคิด : ความคิดเห็นทัน ต่อเหตุการณ์ ทันสมัย

9 เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส 2. ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ 3. สงเคราะห์เกื้อกูล 4. มีความสดชื่น รื่นเริง มีความ จริงใจ 5. มีความเป็นกันเอง มีความ สุภาพอ่อนโยน 6. มีความอดทน มีความเยือกเย็น

10 7. มีความเปิดเผย มีความเสมอต้น เสมอปลาย 8. มีความเคารพให้เกียรติผู้อาวุโส 9. มีการรับฟังผู้อื่น รู้จักเป็นผู้ให้ เป็นผู้รับ 10. ทักทายผู้อื่นก่อน มีอารมณ์ขัน บ้าง 11. จำชื่อบุคคลให้แม่นและมาก ที่สุด 12. มีความกระตือรือร้นในการ ช่วยเหลือผู้อื่น

11 1. ยิ้มรับไมตรี 2. จำชื่อเพื่อนให้แม่น 3. จงเป็นนักฟังที่ดี 4. จงให้ความสำคัญ แก่เขา 5. พยายามคิดถึงใจ เขาใจเรา ของ เดล คาร์เนกี

12 1. จงเริ่มต้นทักทายเพื่อน ก่อน 2. อย่าทำตัวเหนือเพื่อน 3. ให้ความร่วมมือในกิจการ ของเพื่อนด้วยความเต็มใจ 4. เป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อ เพื่อน 5. เป็นคนใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

13 6. ให้ความเห็นใจในยามเพื่อนมี ทุกข์ 7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของ เพื่อน 8. รู้จักยกย่อง ชมเชย และให้ เกียรติเพื่อนตามสมควร 9. ทำตนให้ร่าเริงแจ่มใส 10. อย่าซัดทอดความผิดและอย่า นินทาเพื่อน

14 1. สร้างบุคลิกภาพที่ดู ดี 2. มีความจริงใจต่อ ผู้อื่น 3. รู้จักเอาใจเขามาใส่ ใจเรา 4. รู้จักให้แก่บุคคลที่ ควรให้ 5. วางตนเสมอ ไม่ดู ถูกผู้อื่น

15 6. พูดจาไพเราะ อ่อนหวานต่อคนทุก ชั้น 7. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการกระทำ ไม่ใช่ ดีแต่พูด 8. มีอารมณ์ดี สดชื่น แจ่มใส มีอารมณ์ ขันบ้าง 9. ไม่มีอุปนิสัยขี้อิจฉา ริษยา ขี้โมโห โกรธง่าย ขุ่นมัว 10. มีพรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

16 1. มีบุคลิกภาพดี 2. มีสุขภาพกาย และจิตดี 3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวง ตนเองและผู้อื่น 6. มีความขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้น คุณลักษณะของผู้ที่พัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จในงานอาชีพ

17 1. มีมนุษยสัมพันธ์ 2. มีความรับผิดชอบ 3. เป็นคนดีมีคุณธรรม 4. มีความจริงใจและยุติธรรม 5. เป็นคนมีความรู้ความสามารถ

18 1. ความสุภาพอ่อนโยน : จะไม่รู้สึก ต่ำต้อย 2. ความไม่เห็นแก่ตัว : ชนะใจคน ทั้งหลายได้ 3. ความจริงใจ : ทำให้คนอื่นเชื่อถือ 4. ความขยัน : ย่อมประสบ ความสำเร็จ 5. ความเมตตากรุณา : ได้รับความ ช่วยเหลือจากคนทั้งหลาย

19 1. จงเอ่ยชื่อของผู้ที่เราสนทนาเมื่อ ตั้งต้นสนทนา 2. สนทนาในเรื่องที่น่าสนใจ 3. อย่าผูกขาดการพูดคนเดียว 4. อย่ากล่าวตำหนิความประพฤติ ของใครๆ ทางด้านการพูด/ วิธีการพูด

20 5. พึงฟังคำพูดของผู้สูงวัยกว่าด้วย ความเคารพนับถือ 6. พึงหาความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัจจุบันเสมอ 7. แสดงให้เห็นว่าเราเพลิดเพลินกับการ สนทนา 8. พึงระลึกไว้ว่าการสนทนามี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นสำคัญ ทางด้านการพูด/ วิธีการพูด

21 1. การรู้จักคิดถึงผู้อื่น และการ มีไหวพริบ 2. เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น อย่างรวดเร็ว 3. คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่างจริงใจ

22 ( หลวงวิจิตรวาทการ ) ไม่บ่นหรือร้องทุกข์ ไม่บอกความลับของตนแก่ใคร มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนเคราะห์ร้าย ไม่ต้องการทราบว่าใครจะคิดเห็นว่า ตัวเราเป็นอย่างไร

23 “ ถึงบางพูด พูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรัก รสถ้อย อร่อยจิต แม้พูดชั่ว ตัวตาย ทำลายมิตร จะชอบผิด ในมนุษย์เพราะพูดจา ” สุนทรภู่

24 การพูดจา บอกถึง ซึ่ง ดวงจิต บอกความคิด ตื้นลึก การศึกษา บอกนิสัย ใจคอ ส่อ เจตนา ก่อนพูดจา ออกไป จง ใคร่ครวญ


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญ ตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google