งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยาน แห่งชาติทางทะเล ( กิจกรรมจัดการแนวปะการังและชายหาด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยาน แห่งชาติทางทะเล ( กิจกรรมจัดการแนวปะการังและชายหาด )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยาน แห่งชาติทางทะเล ( กิจกรรมจัดการแนวปะการังและชายหาด )

2 หลักการและเหตุผล ในปี พ. ศ.2553 เกิดเหตุการณ์ปะการัง ฟอกขาวอย่างรุนแรงทั้งในอ่าวไทยและทะเลอัน ดามัน ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตั้งแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดภูเก็ต ส่งผล กระทบต่อแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล และระบบ นิเวศอื่นๆ ปัจจุบันยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่าว สำหรับใช้ในการบริหารจัดการอุทยาน แห่งชาติทางทะเล นอกจากนี้การลดผลกระทบ จากการท่องเที่ยวโดยการควบคุมการจอดเรือ โดยใช้ทุ่นจอดเรือจะเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่จะ ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นที่สร้างความเสียหาย ต่อแนวปะการัง

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อติดตามผลกระทบจากปะการังฟอก ขาวและศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการัง และเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรแนว ปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล 2. เพื่อศึกษาผลกระทบและติดตามการ เปลี่ยนแปลงหาดทรายและเสนอแนะแนว ทางการจัดการพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่ง 3. เพื่อออกแบบและพัฒนาทุ่นจอดเรือใน อุทยานแห่งชาติ สำหรับการอนุรักษ์แนวปะการัง และจัดระเบียบเรือที่เข้ามาในเขตอุทยาน แห่งชาติ

4 เป้าหมาย ผลผลิต (out put) : 1. มีข้อมูลการฟื้นตัวของแนวปะการัง ภายหลังปรากฏการณ์ ปะการังฟอกขาว และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาด ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล 2. มีข้อมูลปริมาณเรือและข้อมูลสภาพทุ่นจอดเรือใน อุทยานแห่งชาติทางทะเล ผลลัพธ์ (out come) : ปะการังสามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณ แนวปะการังที่เสื่อมโทรมจากกิจกรรม ของมนุษย์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เชิงปริมาณ : ทรัพยากรแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทาง ทะเลได้รับการคุ้มครอง 10 แห่ง เชิงคุณภาพ : แนวปะการังถูกทำลายน้อยลง ร้อยละ 25

5 พื้นที่ดำเนินการ ติดตามการฟื้นตัวและการจัดการแนวปะการัง ภายหลังปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในเขต อุทยานแห่งชาติทางทะเล จำนวน 10 แห่ง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดใน อุทยานแห่งชาติทางทะเล จำนวน 12 แห่ง จัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนว ปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จำนวน 10 แห่ง

6 ขั้นตอน / วิธีการดำเนินงาน ติดตามการฟื้นตัวและการจัดการแนวปะการัง ภายหลังปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในเขต อุทยานแห่งชาติทางทะเล ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดใน อุทยานแห่งชาติทางทะเล จัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนว ปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปะการังสามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ บริเวณแนวปะการังที่เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของ มนุษย์ ผู้ประกอบการและชุมชนเห็นความสำคัญในการ ใช้ประโยชน์แนวปะการังอย่างยั่งยืน

8 งบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 13,490,000 งบดำเนินงาน 4,579,200 - ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ 4,579,200 งบลงทุน 1,495,800 - ค่าครุภัณฑ์ 1,495,800 งบเงินอุดหนุน 325,000 งบจ่ายอื่น 7,090,000

9 รายการงบลงทุนประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ รายการจำนวนราคาต่อหน่วยวงเงิน ( บาท ) 1. ครุภัณฑ์สำรวจ 1.1. เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 3 เครื่อง 25,00075,000 1.2 ขวดอัดอากาศอลูมิเนียม แรงดัน 200 บาร์ 12 ขวด 12,400148,800 1.3 กล้องถ่ายภาพใต้น้ำ พร้อมกล่องกันน้ำ และไฟ แฟลชใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์ยึดแขน 3 ชุด 28,00084,000 1.4 เครื่องอุปกรณ์ดำน้ำลึก 3 ชุด 96,000288,000 2. ครุภัณฑ์อื่นๆ 2.1 เครื่องอัดอากาศ 3 เครื่อง 300,000900,000 รวมทั้งสิ้น 1,495,800


ดาวน์โหลด ppt แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยาน แห่งชาติทางทะเล ( กิจกรรมจัดการแนวปะการังและชายหาด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google