งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางที่ ข้อมูลผลผลิต รายได้ ต้นทุน และ สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) ในผลผลิต........... บ้าน......... ตำบล........ อำเภอ......... จังหวัด....... ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางที่ ข้อมูลผลผลิต รายได้ ต้นทุน และ สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) ในผลผลิต........... บ้าน......... ตำบล........ อำเภอ......... จังหวัด....... ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางที่ ข้อมูลผลผลิต รายได้ ต้นทุน และ สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) ในผลผลิต........... บ้าน......... ตำบล........ อำเภอ......... จังหวัด....... ปี 255........... รายชื่ อ เกษต รกร วิธีเกษตรกรวิธีทดสอบ ผลผ ลิต ( กก. / ไร่ ) รายไ ด้ ( บาท / ไร่ ) ต้นทุน ( บาท / ไร่ ) ผลตอบ แทน ( บาท / ไร่ ) BC R ผลผ ลิต ( กก./ ไร่ ) รายไ ด้ ( บาท / ไร่ ) ต้นทุน ( บาท / ไร่ ) ผลตอ บแทน ( บาท / ไร่ ) BC R นาย ก นาย ข นาย ค นาย ง เฉลี่ย **** หมายเหตุ ราคาขาย บาท / กก.

2 ตารางที่ ข้อมูลผลผลิต คุณภาพผลผลิต และ ปริมาณสารพิษตกค้างในผลผลิต..... พื้นที่บ้าน......... ตำบล....... อำเภอ........ จังหวัด....... ปี 255... รายชื่ อ เกษตร กร วิธีเกษตรกรวิธีทดสอบ ผลผลิ ต ( กก./ ไร่ ) คุณภาพ ผลผลิต (%) ปริม าณ สาร พิษ ตกค้ าง ผลผลิ ต ( กก./ ไร่ ) คุณภาพ ผลผลิต (%) ปริมา ณ สารพิ ษ ตกค้าง ผลผลิ ตดี ผลผลิ ตเสีย ผลผลิ ตดี ผลผลิ ตเสีย นาย ก นาย ข นาย ค นาย ง เฉลี่ย

3 ตารางที่ …….. ต้นทุนการผลิตพืช.............................. ของเกษตรกร พื้นที่บ้าน.................... ตำบล............. อำเภอ...................... จังหวัด................ ปี 255...... รายชื่ อ เกษต รกร รายละเอียดต้นทุน ( บาท / ไร่ ) ค่า ไถ เตรี ยม ดิน ค่า พัน ธุ์ ค่า กำจั ด วัชพื ช ค่า ปุ๋ยเ คมี ค่า ปุ๋ย อินท รีย์ ค่า สารเ คมี ค่า ชีวินท รีย์ ค่าแรง งาน เก็บ เกี่ยว ค่า อื่น ๆ รวม นาย ก นาย ข นาย ค นาย ง เฉลี่ย **** หมายเหตุ ค่าไถ......... ครั้ง กำจัดวัชพืชโดยวิธี แรงงาน / สารเคมี / เครื่องจักรกล การเก็บเกี่ยว แรงงาน / เครื่องจักรกล

4 ตารางที่ ……… ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตพืช................. พื้นที่บ้าน................ ตำบล............ อำเภอ..................... จังหวัด........... ปี 255........ รายชื่อ เกษตรก ร องค์ประกอบผลผลิต จน. กอ / พท. สุ่ม จน. ต้น / กอ นน./ ต้น ( รวง ) นน.100 เมล็ด ผลผลิต ( กก./ ไร่ ) หรือ จน. หลุม / พท. สุ่ม นน / หลุม หรือ จน. กอ / พท. สุ่ม จน. ลำ / กอ นน. ลำ หรือ จน. ต้นม / พท. สุ่ม นน./ ต้น นน. 100 ฝัก เปอร์เซ็น ผลผลิตดี หรือ จน. ต้น / พท. สุ่ม นน./ ต้น นน. 100 ผล เปอร์เซ็น ผลผลิตดี นาย ก นาย ข นาย ค เฉลี่ย


ดาวน์โหลด ppt ตารางที่ ข้อมูลผลผลิต รายได้ ต้นทุน และ สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) ในผลผลิต........... บ้าน......... ตำบล........ อำเภอ......... จังหวัด....... ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google