งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) กรมการข้าว

2 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมข้าวให้เกิดประโยชน์ถึงประชาชน
เป้าหมาย พัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมข้าวให้เกิดประโยชน์ถึงประชาชน

3 วัตถุประสงค์  เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร  เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมข้าว  เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าว  เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมข้าวที่สมบูรณ์ ทันสมัย และสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ  เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป

4 กรอบแนวทาง กิจกรรม ปกปักพันธุกรรมพืช การเรียนรู้ทรัพยากร
สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช การใช้ประโยชน์ ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

5 ๒. กรอบการใช้ประโยชน์ ๒.๑ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
๒.๑.๑ ปลูกทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ ๒.๑.๒ ประเมินลักษณะทนดินเปรี้ยวของข้าวป่า ๒.๑.๓ ประเมินลักษณะทนเค็มของข้าวป่า ๒.๑.๔ ทดสอบความต้านทานของข้าวป่าต่อโรคขอบใบแห้ง ใบหงิก และใบขีดโปร่งแสง

6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ข้าว) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๕๖

7 วัตถุประสงค์ของโครงการ วัตถุประสงค์ในภาพรวม
๑) เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ๒) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวทางภาคตะวันตกของประเทศ

8 วัตถุประสงค์ในภาพรวม
๓) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลการศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าว ๔) เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป

9 วัตถุประสงค์ของกรมการข้าว
- เพื่อทดสอบหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ อนุรักษ์พันธุกรรม และแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ

10 เป้าหมาย ได้พันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

11 การดำเนินงาน ปี ๒๕๕๖ กิจกรรม เป้าหมาย ทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ ๓-๕ พันธุ์

12 ผลการวิเคราะห์ดิน pH O.M. (%) N P (ppm) K 6.92 2.26 0.11 8.4 105.0

13 การปฏิบัติงาน วันที่ กิจกรรม 30 พ.ค. 56 ไถเตรียมดิน ครั้งที่ 1 (ไถดะ) ตรวจแปลงวางแผนการปลูก 12 มิ.ย. 56 ประชุมวางแผนงานร่วมกับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียน ตชด. บ้านแม่น้ำน้อย 17 มิ.ย. 56 ไถเตรียมดิน ครั้งที่ 2 (ไถแปร) 19-21 มิ.ย. 56 ปลูกข้าว 5 ก.ค. 56 ตรวจแปลง พบปัญหาข้าวไม่ค่อยงอก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการพ่นสารคุมวัชพืช (หลังจากพ่นมีฝนตกชุก) 6-7 ก.ค. 56 ปลูกซ่อม 11-12 ก.ค. 56 บันทึกข้อมูล กำจัดวัชพืช ส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 4 ตัน 19-20 ส.ค. 56 มุงตาข่ายกันนก พ่นสารกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลง

14 การปฏิบัติงาน 25 ก.ย. 56 บันทึกข้อมูลความสูง จำนวนรวง วันออกดอก
วันที่ กิจกรรม 25 ก.ย. 56 บันทึกข้อมูลความสูง จำนวนรวง วันออกดอก 16 ต.ค. 56 เก็บเกี่ยว บันทึกข้อมูลจำนวนต้นต่อแปลงย่อย 17-25 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานตาก นวด ทำความสะอาดเมล็ด บันทึกข้อมูลน้ำหนักต่อแปลงย่อย น้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนเมล็ดดีต่อรวง

15 แผนผังแปลงปลูกข้าวไร่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๕๖
1 3 2 5 4 เจ้าลีซอ เจ้าฮ่อ เจ้าขาว ลืมผัว พญาลืมแกง 2 m 23 m 17 m ถนน

16 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

17

18

19

20

21 พันธุ์ ความสูง (ซม.) จำนวน รวง วัน ออกดอก การติดเมล็ด (%) พญาลืมแกง 151.0 7.2 10-15 ก.ย. 91 ลืมผัว 147.5 8.5 15-18 ก.ย. 92 เจ้าขาว 182.4 10.9 90 เจ้าฮ่อ 168.2 10.3 94 เจ้าลีซอ 160.6 10.2

22

23

24 ปัญหา อุปสรรค สถานที่ดำเนินงานอยู่ไกลทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝนตกชุกในช่วงหยอดเมล็ด ทำให้ต้องปลูกซ่อมและการควบคุมวัชพืชในระยะข้าวเริ่มงอกไม่ดีเท่าที่ควร มีนกลงจิกกินเมล็ดข้าว แต่สามารถแก้ไขได้โดยการมุงตาข่ายกันนก

25 แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗ กิจกรรม เป้าหมาย ทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ ๔-๕ พันธุ์
ทดลองข้าวนาสวน ๑-๒ พันธุ์

26


ดาวน์โหลด ppt โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google