งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) กรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) กรมการข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) กรมการข้าว

2 เป้าหมาย พัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรพันธุกรรมข้าว ให้เกิดประโยชน์ถึง ประชาชน

3 วัตถุประสงค์  เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากร  เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนัก ถึงความสำคัญของพันธุกรรมข้าว  เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานด้าน การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าว  เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมข้าวที่ สมบูรณ์ ทันสมัย และสื่อถึงกันได้ทั่ว ประเทศ  เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชุมชน และประชาชนทั่วไป

4 กรอบแนวทางกิจกรรม ปกปักพันธุกรรมพืช การเรียนรู้ทรัพยากรสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม พืช การใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช การสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช

5 ๒. กรอบการใช้ประโยชน์ ๒. ๑ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์พันธุกรรมพืช ๒. ๑. ๑ ปลูกทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ ๒. ๑. ๒ ประเมินลักษณะทนดิน เปรี้ยวของข้าวป่า ๒. ๑. ๓ ประเมินลักษณะทนเค็ม ของข้าวป่า ๒. ๑. ๔ ทดสอบความต้านทาน ของข้าวป่าต่อโรคขอบใบแห้ง ใบหงิก และใบขีดโปร่งแสง

6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ( ข้าว ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๖ จังหวัด กาญจนบุรี

7 วัตถุประสงค์ของ โครงการ วัตถุประสงค์ใน ภาพรวม ๑ ) เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากร ๒ ) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การ อนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าว ทางภาคตะวันตกของประเทศ

8 วัตถุประสงค์ในภาพรวม ๓ ) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผล การศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุกรรมข้าว ๔ ) เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป

9 วัตถุประสงค์ของ กรมการข้าว - เพื่อทดสอบหาพันธุ์ข้าวที่ เหมาะสมกับพื้นที่ อนุรักษ์ พันธุกรรม และแจกจ่ายให้กับ ราษฎรในพื้นที่โครงการ

10 เป้าหมาย  ได้พันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่

11 การดำเนินงาน ปี ๒๕๕๖ กิจกรรมเป้าหมาย ทดสอบพันธุ์ข้าวไร่๓ - ๕ พันธุ์

12 ผลการวิเคราะห์ดิน pHO.M. (%) N (%) P (ppm) K (ppm) 6.922.260.118.4105.0

13 การปฏิบัติงาน วันที่กิจกรรม 30 พ. ค. 56 ไถเตรียมดิน ครั้งที่ 1 ( ไถดะ ) ตรวจแปลงวางแผนการปลูก 12 มิ. ย. 56 ประชุมวางแผนงานร่วมกับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียน ตชด. บ้านแม่น้ำน้อย 17 มิ. ย. 56 ไถเตรียมดิน ครั้งที่ 2 ( ไถแปร ) 19-21 มิ. ย. 56 ปลูกข้าว 5 ก. ค. 56 ตรวจแปลง พบปัญหาข้าวไม่ค่อยงอก เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก การพ่นสารคุมวัชพืช ( หลังจากพ่นมีฝนตกชุก ) 6-7 ก. ค. 56 ปลูกซ่อม 11-12 ก. ค. 56 บันทึกข้อมูล กำจัดวัชพืช ส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 4 ตัน 19-20 ส. ค. 56 มุงตาข่ายกันนก พ่นสารกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลง

14 การปฏิบัติงาน วันที่กิจกรรม 25 ก. ย. 56 บันทึกข้อมูลความสูง จำนวนรวง วันออกดอก 16 ต. ค. 56 เก็บเกี่ยว บันทึกข้อมูลจำนวนต้นต่อแปลงย่อย 17-25 ต. ค. 56 ปฏิบัติงานตาก นวด ทำความสะอาดเมล็ด บันทึกข้อมูลน้ำหนักต่อแปลงย่อย น้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนเมล็ดดีต่อรวง

15 แผนผังแปลงปลูกข้าวไร่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๕๖ 13 25 41 5 4 3 2 1 52 เจ้าลีซอเจ้าฮ่อเจ้าขาวลืมผัว พญาลืม แกง 34 25 44 13 32 51 2 m 23 m 17 m ถนน

16 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

17

18

19

20

21 พันธุ์ ความสูง ( ซม.) จำนวน รวง วัน ออกดอก การติด เมล็ด (%) พญาลืม แกง 151.07.2 10-15 ก. ย. 91 ลืมผัว 147.58.5 15-18 ก. ย. 92 เจ้าขาว 182.410.9 10-15 ก. ย. 90 เจ้าฮ่อ 168.210.3 15-18 ก. ย. 94 เจ้าลีซอ 160.610.2 10-15 ก. ย. 90

22

23

24 ปัญหา อุปสรรค สถานที่ดำเนินงานอยู่ไกลทำให้ เสียเวลาในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน ฝนตกชุกในช่วงหยอดเมล็ด ทำ ให้ต้องปลูกซ่อมและการควบคุม วัชพืชในระยะข้าวเริ่มงอกไม่ดี เท่าที่ควร มีนกลงจิกกินเมล็ดข้าว แต่ สามารถแก้ไขได้โดยการมุงตา ข่ายกันนก

25 แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗ กิจกรรมเป้าหมาย ทดสอบพันธุ์ข้าวไร่๔ - ๕ พันธุ์ ทดลองข้าวนาสวน๑ - ๒ พันธุ์

26


ดาวน์โหลด ppt แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) กรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google