งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) กรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) กรมการข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) กรมการข้าว

2 เป้าหมาย พัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรพันธุกรรมข้าว ให้เกิดประโยชน์ถึง ประชาชน

3 วัตถุประสงค์  เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากร  เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนัก ถึงความสำคัญของพันธุกรรมข้าว  เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานด้าน การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าว  เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมข้าวที่ สมบูรณ์ ทันสมัย และสื่อถึงกันได้ทั่ว ประเทศ  เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชุมชน และประชาชนทั่วไป

4 กรอบแนวทางกิจกรรม ปกปักพันธุกรรมพืช การเรียนรู้ทรัพยากรสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม พืช การใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช การสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช

5 ๒. กรอบการใช้ประโยชน์ ๒. ๑ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์พันธุกรรมพืช ๒. ๑. ๑ ปลูกทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ ๒. ๑. ๒ ประเมินลักษณะทนดิน เปรี้ยวของข้าวป่า ๒. ๑. ๓ ประเมินลักษณะทนเค็ม ของข้าวป่า ๒. ๑. ๔ ทดสอบความต้านทาน ของข้าวป่าต่อโรคขอบใบแห้ง ใบหงิก และใบขีดโปร่งแสง

6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ( ข้าว ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๖ จังหวัด กาญจนบุรี

7 วัตถุประสงค์ของ โครงการ วัตถุประสงค์ใน ภาพรวม ๑ ) เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากร ๒ ) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การ อนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าว ทางภาคตะวันตกของประเทศ

8 วัตถุประสงค์ในภาพรวม ๓ ) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผล การศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุกรรมข้าว ๔ ) เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป

9 วัตถุประสงค์ของ กรมการข้าว - เพื่อทดสอบหาพันธุ์ข้าวที่ เหมาะสมกับพื้นที่ อนุรักษ์ พันธุกรรม และแจกจ่ายให้กับ ราษฎรในพื้นที่โครงการ

10 เป้าหมาย  ได้พันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่

11 การดำเนินงาน ปี ๒๕๕๖ กิจกรรมเป้าหมาย ทดสอบพันธุ์ข้าวไร่๓ - ๕ พันธุ์

12 ผลการวิเคราะห์ดิน pHO.M. (%) N (%) P (ppm) K (ppm)

13 การปฏิบัติงาน วันที่กิจกรรม 30 พ. ค. 56 ไถเตรียมดิน ครั้งที่ 1 ( ไถดะ ) ตรวจแปลงวางแผนการปลูก 12 มิ. ย. 56 ประชุมวางแผนงานร่วมกับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียน ตชด. บ้านแม่น้ำน้อย 17 มิ. ย. 56 ไถเตรียมดิน ครั้งที่ 2 ( ไถแปร ) มิ. ย. 56 ปลูกข้าว 5 ก. ค. 56 ตรวจแปลง พบปัญหาข้าวไม่ค่อยงอก เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก การพ่นสารคุมวัชพืช ( หลังจากพ่นมีฝนตกชุก ) 6-7 ก. ค. 56 ปลูกซ่อม ก. ค. 56 บันทึกข้อมูล กำจัดวัชพืช ส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 4 ตัน ส. ค. 56 มุงตาข่ายกันนก พ่นสารกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลง

14 การปฏิบัติงาน วันที่กิจกรรม 25 ก. ย. 56 บันทึกข้อมูลความสูง จำนวนรวง วันออกดอก 16 ต. ค. 56 เก็บเกี่ยว บันทึกข้อมูลจำนวนต้นต่อแปลงย่อย ต. ค. 56 ปฏิบัติงานตาก นวด ทำความสะอาดเมล็ด บันทึกข้อมูลน้ำหนักต่อแปลงย่อย น้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนเมล็ดดีต่อรวง

15 แผนผังแปลงปลูกข้าวไร่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๕๖ เจ้าลีซอเจ้าฮ่อเจ้าขาวลืมผัว พญาลืม แกง m 23 m 17 m ถนน

16 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

17

18

19

20

21 พันธุ์ ความสูง ( ซม.) จำนวน รวง วัน ออกดอก การติด เมล็ด (%) พญาลืม แกง ก. ย. 91 ลืมผัว ก. ย. 92 เจ้าขาว ก. ย. 90 เจ้าฮ่อ ก. ย. 94 เจ้าลีซอ ก. ย. 90

22

23

24 ปัญหา อุปสรรค สถานที่ดำเนินงานอยู่ไกลทำให้ เสียเวลาในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน ฝนตกชุกในช่วงหยอดเมล็ด ทำ ให้ต้องปลูกซ่อมและการควบคุม วัชพืชในระยะข้าวเริ่มงอกไม่ดี เท่าที่ควร มีนกลงจิกกินเมล็ดข้าว แต่ สามารถแก้ไขได้โดยการมุงตา ข่ายกันนก

25 แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗ กิจกรรมเป้าหมาย ทดสอบพันธุ์ข้าวไร่๔ - ๕ พันธุ์ ทดลองข้าวนาสวน๑ - ๒ พันธุ์

26


ดาวน์โหลด ppt แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) กรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google