งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าแพงโกลา ในที่ลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าแพงโกลา ในที่ลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ขอนำเสนอ การปรับพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าแพงโกลา ในที่ลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่

2 การปรับพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าแพงโกลา ในที่ลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่
หลักการและเหตุผล หญ้าแพงโกลา เป็นพืชอาหารสัตว์ที่นิยมสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ และปลูกเพื่อจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย หญ้าแพงโกลาเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีอายุหลายปี ในการปลูกแต่ละครั้งควรเตรียมพื้นที่ให้ดี

3 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อบริหารการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้พื้นที่แปลงราบเรียบสม่ำเสมอกัน เพื่อบริหารการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดจำนวนวัชพืชที่มีสาเหตุมาจากการเกิดน้ำท่วมขัง เป้าหมาย แปลงผลิตหญ้าแพงโกลาที่ดี

4 1. การกำจัดวัชพืชปกคลุมหน้าดินออก
วิธีการดำเนินการ 1. การกำจัดวัชพืชปกคลุมหน้าดินออก

5 2. ไถครั้งที่ 1 ใช้ผาน 4 ไถดะ

6

7 3. ไถครั้งที่ 2 ใช้ผาน 4 ไถแปร

8

9 4. ไถครั้งที่ 3 ใช้ผาน 7 ไถแปร

10

11 5. ไถครั้งที่ 4 ใช้ผาน 7 ไถแปร

12

13 6. วัดระดับน้ำ

14

15

16 7. ปรับพื้นที่ 7.1 ปรับพื้นที่ในแปลงด้วยใบมีดดันดินติดหน้ารถแทรคเตอร์

17

18 7.2 ปรับพื้นที่ในแปลงด้วยใบมีดดึงดินติดหลังรถแทรคเตอร์

19

20

21 7.3 ปรับพื้นที่ในแปลงด้วย Landplane

22

23

24

25 7.4 ปรับพื้นที่ในแปลงด้วยใบมีดดันดิน ใบมีดดึงดินและ Landplane ร่วมกัน

26

27

28 8. พื้นที่ปรับเสร็จแล้ว

29

30

31

32 สถานที่ดำเนินงาน ▪ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย
สถานที่ดำเนินงาน ▪ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย

33 ผลที่จะได้รับ ได้แปลงผลิตหญ้าแพงโกลาที่ดี การจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
ลดปัญหาเรื่องวัชพืช

34

35

36 จบการนำเสนอ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การปรับพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าแพงโกลา ในที่ลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google