งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย ขอนำเสนอ การปรับพื้นที่สำหรับปลูก หญ้าแพงโกลา ในที่ลุ่ม พื้นที่ขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย ขอนำเสนอ การปรับพื้นที่สำหรับปลูก หญ้าแพงโกลา ในที่ลุ่ม พื้นที่ขนาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย ขอนำเสนอ การปรับพื้นที่สำหรับปลูก หญ้าแพงโกลา ในที่ลุ่ม พื้นที่ขนาดใหญ่

2 การปรับพื้นที่สำหรับปลูก หญ้าแพงโกลา ในที่ลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ หลักการและเหตุผล หญ้าแพงโกลา เป็นพืชอาหารสัตว์ที่ นิยมสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ และ ปลูกเพื่อจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย หญ้าแพงโกลาเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มี อายุหลายปี ในการปลูกแต่ละครั้งควร เตรียมพื้นที่ให้ดี

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้พื้นที่แปลงราบเรียบ สม่ำเสมอกัน เพื่อบริหารการจัดการน้ำให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อลดจำนวนวัชพืชที่มีสาเหตุมาจาก การเกิดน้ำท่วมขัง เป้าหมาย  แปลงผลิตหญ้าแพงโกลาที่ดี

4 วิธีการดำเนินการ 1. การกำจัดวัชพืชปกคลุมหน้าดินออก

5 2. ไถครั้งที่ 1 ใช้ผาน 4 ไถดะ

6

7 3. ไถครั้งที่ 2 ใช้ผาน 4 ไถแปร

8

9 4. ไถครั้งที่ 3 ใช้ผาน 7 ไถแปร

10

11 5. ไถครั้งที่ 4 ใช้ผาน 7 ไถแปร

12

13 6. วัดระดับน้ำ

14

15

16 7. ปรับพื้นที่ 7.1 ปรับพื้นที่ในแปลงด้วยใบมีดดันดิน ติดหน้ารถแทรคเตอร์

17

18 7.2 ปรับพื้นที่ในแปลงด้วยใบมีดดึงดิน ติดหลังรถแทรคเตอร์

19

20

21 7.3 ปรับพื้นที่ในแปลงด้วย LANDPLANE

22

23

24

25 7.4 ปรับพื้นที่ในแปลงด้วยใบมีดดัน ดิน ใบมีดดึงดินและ LANDPLANE ร่วมกัน

26

27

28 8. พื้นที่ปรับเสร็จแล้ว

29

30

31

32 สถานที่ดำเนินงาน ▪ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย

33 ผลที่จะได้รับ ได้แปลงผลิตหญ้าแพงโก ลาที่ดี การจัดการน้ำที่มี ประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องวัชพืช

34

35

36 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย ขอนำเสนอ การปรับพื้นที่สำหรับปลูก หญ้าแพงโกลา ในที่ลุ่ม พื้นที่ขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google