งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเพณีไทย จัดทำโดย นายธีรภัทร บัวเนียม เสนอต่อ อาจาร์ยสมคิด มีมะจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเพณีไทย จัดทำโดย นายธีรภัทร บัวเนียม เสนอต่อ อาจาร์ยสมคิด มีมะจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเพณีไทย จัดทำโดย นายธีรภัทร บัวเนียม เสนอต่อ อาจาร์ยสมคิด มีมะจำ

2 ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น ล้วน แตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คน ต่อพุทธศาสนา และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและ ธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละ ท้องถิ่น ทั่วแผ่นดินไทย เช่น ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาว ไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคอีสาน ประเพณี บุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร ภาค กลาง ประเพณีทำขวัญข้าวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ต้น นอกจากนี้ ประเพณีและอารยธรรมไทยยังนำมาซึ่งการท่อง เทียว เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาติอื่น นับเป็น มรดกอันลำค่าที่เรา... คนไทยควรอนุรักษ์และสืบ สานให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป

3 ความสำคัญ " ปอยส่างลอง " เป็นงานประเพณีบวชลูกแก้วของไทยใหญ่ เป็นการบรรพชาสามเณรให้ สืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีความ เชื่อว่า ถ้าได้บวชให้ลูกของตนเป็นสามเณรจะได้อานิสงฆ์ ๘ กัลป์ บวชลูกคนอื่นเป็น สามเณรได้อานิสงฆ์ ๔ กัลป์ และหากได้อุปสมบทลูกของตนเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะได้ อานิสงฆ์ ๑๒ กัลป์ และได้อุปสมบทลูกคนอื่นจะได้อานิสงฆ์ ๘ กัลป์ และเพื่อเป็นการสืบ ทอดประเพณีที่มีมาดั้งเดิม

4 ความสำคัญ ประเพณีทานขันข้าว คือ ประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศ ส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ไปแล้ว เป็นวัฒนธรรมที่แสดง ถึงความกตัญญูอีกแบบหนึ่งของชาวไทย โดยนำสำรับ กับข้าวไปถวายวัดในวันเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษาและออกพรรษา หรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลใน โอกาสอื่นๆ

5 ความสำคัญ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับอภินิหารของพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง คือพระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งคนหาปลาสองสามีภรรยาทอดแหได้ที่วัง เกาะระสารในบริเวณลุ่มน้ำป่าสักในเขตตัวเมืองเพชรบูรณ์ จึงนำไปไว้ที่ วัดไตรภูมิ เมื่อถึงเทศกาลสารทพระพุทธรูปองค์นี้จะหายไปและชาวบ้าน จะพบมาเล่นน้ำที่บริเวณที่ค้นพบเดิม ดังนั้นในเทศกาลทำบุญสารท หลังจากทำบุญเสร็จแล้วจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงริ้ว ขบวนเรือไปสรงน้ำที่วังเกาะระสาร แต่ปัจจุบันนำมาทำพิธีที่ท่าน้ำของวัด โบสถ์ชนะมารในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐


ดาวน์โหลด ppt ประเพณีไทย จัดทำโดย นายธีรภัทร บัวเนียม เสนอต่อ อาจาร์ยสมคิด มีมะจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google