งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทด สอบ เทคโนโลยีหมายความว่าอย่างไร ก. วิธีการหลากหลายในการ แก้ปัญหา ข. ขั้นตอนและเครื่องมือในการ แก้ปัญหา ค. ข้อ ข ถูก ง. ถูกทุกข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทด สอบ เทคโนโลยีหมายความว่าอย่างไร ก. วิธีการหลากหลายในการ แก้ปัญหา ข. ขั้นตอนและเครื่องมือในการ แก้ปัญหา ค. ข้อ ข ถูก ง. ถูกทุกข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทด สอบ เทคโนโลยีหมายความว่าอย่างไร ก. วิธีการหลากหลายในการ แก้ปัญหา ข. ขั้นตอนและเครื่องมือในการ แก้ปัญหา ค. ข้อ ข ถูก ง. ถูกทุกข้อ

2 x ผิดค่ะ

3  ถูกต้องค่ะ

4 2. ใครนำประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องถูกต้อง ง. ธนกฤตดูหนังโป้ออนไลน์ ก. เทวินซื้อปลาให้หมากิน ข. พงศกรกินน้ำท่อมแล้วนอนทุกวัน ค. พรเทพซื้อกับข้าวไปฝากแม่

5 x ผิดค่ะ

6  ถูกต้องค่ะ

7 3. การทำให้ตัวหนาใช้คำสั่งใด ก.i ข.b ค.xx ง. XL

8 x ผิดค่ะ

9  ถูกต้องค่ะ

10 4. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีมากมาย ยกเว้นข้อใด ก. เก็บข้อมูล ข. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็ว ง. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่าง ถูกต้องและแม่นยำ ค. คอมพิวเตอร์ทำงานได้แต่ต้องหยุดพัก เหมือนมนุษย์

11 x ผิดค่ะ

12  ถูกต้องค่ะ

13 5. ถ้าต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้คำสั่งใด ก. shutdown ข. open ค. close ง. ถอดปลั๊คเลยมันง่ายดี

14 x ผิดค่ะ

15  ถูกต้องค่ะ

16 6. เมื่อใช้คำสั่งคัดลอกต้องใช้คำสั่งใดด้วย ก. like ข. วาง ค. delete ง. ตัด

17 x ผิดค่ะ

18  ถูกต้องค่ะ

19 7. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ที่เปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ ก. หน่วยประมวลผล ข. เมาส์ ค. ปลั๊ก ง. ไม่มีข้อถูก

20 x ผิดค่ะ

21  ถูกต้องค่ะ

22 8. ใครนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก. กายศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูล ที่ได้ไปทำรายงาน ข. อิ๊คคิวนำความรู้ที่ได้จากการใช้ คอมพิวเตอร์ไปสอนเพื่อน ค. นาวินทำงานตลอดเวลา โดยไม่ให้ คอมพิวเตอร์หยุดพัก ง. ไม่มีข้อถูก

23 x ผิดค่ะ

24  ถูกต้องค่ะ

25 9. การสร้างตารางและการคำนวณควรใช้โปรแกรมใด ก. msm ข. skype ค. world ง. excel

26 x ผิดค่ะ

27  ถูกต้องค่ะ

28 10. คำสั่ง save เป็นคำสั่งให้ทำสิ่งใด ก. ลบ ข. คัดลอก ค. ตัด ง. บันทึก

29 x ผิดค่ะ

30  ถูกต้องค่ะ

31 11. ข้อใดเป็นโทษของการใช้คอมพิวเตอร์ ก. เกิดการเลียนแบบ พฤติกรรมที่ไม่ดี ข. เกิดปัญหาสังคม ค. ความสัมพันธ์กับคนรอบ ข้างลดลง ง. ถูกทุกข้อ

32 x ผิดค่ะ

33  ถูกต้องค่ะ

34 12. ข้อใดเป็นโทษของคอมพิวเตอร์ด้านปัญหาสังคม ก. เกิดการเลียนแบบ พฤติกรรมที่ไม่ดี ข. เกิดการล่อลวงเพื่อทำการ มิดีมิร้าย ค. เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ง. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ลดลง

35 x ผิดค่ะ

36  ถูกต้องค่ะ

37 13. ข้อใดเป็นโทษของคอมพิวเตอร์ด้านปัญหาครอบครัว ก. เกิดการเลียนแบบ พฤติกรรมที่ไม่ดี ข. เกิดการล่อลวงเพื่อทำการ มิดีมิร้าย ค. เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ง. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ลดลง

38 x ผิดค่ะ

39  ถูกต้องค่ะ

40 14. ข้อใดเป็นโทษของคอมพิวเตอร์ด้านปัญหาสุขภาพ ก. เกิดการเลียนแบบ พฤติกรรมที่ไม่ดี ข. เกิดการล่อลวงเพื่อทำการ มิดีมิร้าย ค. เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ง. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ลดลง

41 x ผิดค่ะ

42  ถูกต้องค่ะ

43 15. หากต้องการลบข้อมูลต้องใช้คำสั่งใด ก. delete ข. save ค. cut ง. copy

44 x ผิดค่ะ

45  ถูกต้องค่ะ

46 16. หากต้องการสั่งพิมพ์ต้องใช้คำสั่งใด ก. pint ข. copy ค. save ง. cut

47 x ผิดค่ะ

48  ถูกต้องค่ะ

49 17. ไฟล์ที่มีนามสกุลใดเป็นไฟล์ในการสร้างเว็บเพจ ก. html ข. mp3 ค. avi ง. xxl

50 x ผิดค่ะ

51  ถูกต้องค่ะ

52 18. หากต้องการสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ควรใช้คำสั่งใด ก. New file ข. open ค. save ง. close

53 x ผิดค่ะ

54  ถูกต้องค่ะ

55 19. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แสดงผล ก. เมาส์ ข. จอภาพ ค. คีย์บอร์ด ง. หูฟัง

56 x ผิดค่ะ

57  ถูกต้องค่ะ

58 ก. UPC ข. UFO ค. EUROPA ง. UEFA 20. ตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยมักมีชื่อต่อท้ายว่าอะไร

59 x ผิดค่ะ

60  ถูกต้องค่ะ

61 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แบบทด สอบ เทคโนโลยีหมายความว่าอย่างไร ก. วิธีการหลากหลายในการ แก้ปัญหา ข. ขั้นตอนและเครื่องมือในการ แก้ปัญหา ค. ข้อ ข ถูก ง. ถูกทุกข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google