งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ เทคโนโลยีหมายความว่าอย่างไร ก.วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ เทคโนโลยีหมายความว่าอย่างไร ก.วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ เทคโนโลยีหมายความว่าอย่างไร ก.วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหา
ข. ขั้นตอนและเครื่องมือในการแก้ปัญหา ค. ข้อ ข ถูก ง. ถูกทุกข้อ

2 x ผิดค่ะ

3 ถูกต้องค่ะ

4 2. ใครนำประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องถูกต้อง
ก. เทวินซื้อปลาให้หมากิน ข. พงศกรกินน้ำท่อมแล้วนอนทุกวัน ค. พรเทพซื้อกับข้าวไปฝากแม่ ง. ธนกฤตดูหนังโป้ออนไลน์

5 x ผิดค่ะ

6 ถูกต้องค่ะ

7 3. การทำให้ตัวหนาใช้คำสั่งใด
ก.i ข.b ค.xx ง. XL

8 x ผิดค่ะ

9 ถูกต้องค่ะ

10 ข. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็ว
4. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีมากมาย ยกเว้นข้อใด ก. เก็บข้อมูล ข. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็ว ค. คอมพิวเตอร์ทำงานได้แต่ต้องหยุดพักเหมือนมนุษย์ ง. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

11 x ผิดค่ะ

12 ถูกต้องค่ะ

13 5. ถ้าต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้คำสั่งใด
ก. shutdown ข. open ค. close ง. ถอดปลั๊คเลยมันง่ายดี

14 x ผิดค่ะ

15 ถูกต้องค่ะ

16 ก. like ข. วาง ค. delete ง. ตัด
6. เมื่อใช้คำสั่งคัดลอกต้องใช้คำสั่งใดด้วย ก. like ข. วาง ค. delete ง. ตัด

17 x ผิดค่ะ

18 ถูกต้องค่ะ

19 ก.หน่วยประมวลผล ข. เมาส์ ค. ปลั๊ก ง. ไม่มีข้อถูก
7. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ที่เปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ ก.หน่วยประมวลผล ข. เมาส์ ค. ปลั๊ก ง. ไม่มีข้อถูก

20 x ผิดค่ะ

21 ถูกต้องค่ะ

22 ก. กายศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปทำรายงาน
8. ใครนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก. กายศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปทำรายงาน ข. อิ๊คคิวนำความรู้ที่ได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ไปสอนเพื่อน ค. นาวินทำงานตลอดเวลา โดยไม่ให้คอมพิวเตอร์หยุดพัก ง. ไม่มีข้อถูก

23 x ผิดค่ะ

24 ถูกต้องค่ะ

25 ก. msm ข. skype ค. world ง. excel
9. การสร้างตารางและการคำนวณควรใช้โปรแกรมใด ก. msm ข. skype ค. world ง. excel

26 x ผิดค่ะ

27 ถูกต้องค่ะ

28 10. คำสั่ง save เป็นคำสั่งให้ทำสิ่งใด
ก. ลบ ข. คัดลอก ค. ตัด ง. บันทึก

29 x ผิดค่ะ

30 ถูกต้องค่ะ

31 ก. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี
11. ข้อใดเป็นโทษของการใช้คอมพิวเตอร์ ก. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี ข. เกิดปัญหาสังคม ค. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง ง. ถูกทุกข้อ

32 x ผิดค่ะ

33 ถูกต้องค่ะ

34 ก. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี
12. ข้อใดเป็นโทษของคอมพิวเตอร์ด้านปัญหาสังคม ก. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี ข. เกิดการล่อลวงเพื่อทำการมิดีมิร้าย ค. เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ง. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง

35 x ผิดค่ะ

36 ถูกต้องค่ะ

37 ก. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี
13. ข้อใดเป็นโทษของคอมพิวเตอร์ด้านปัญหาครอบครัว ก. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี ข. เกิดการล่อลวงเพื่อทำการมิดีมิร้าย ค. เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ง. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง

38 x ผิดค่ะ

39 ถูกต้องค่ะ

40 ก. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี
14. ข้อใดเป็นโทษของคอมพิวเตอร์ด้านปัญหาสุขภาพ ก. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี ข. เกิดการล่อลวงเพื่อทำการมิดีมิร้าย ค. เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ง. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง

41 x ผิดค่ะ

42 ถูกต้องค่ะ

43 15.หากต้องการลบข้อมูลต้องใช้คำสั่งใด
ก. delete ข. save ค. cut ง. copy

44 x ผิดค่ะ

45 ถูกต้องค่ะ

46 16. หากต้องการสั่งพิมพ์ต้องใช้คำสั่งใด
ก. pint ข. copy ค. save ง. cut

47 x ผิดค่ะ

48 ถูกต้องค่ะ

49 17. ไฟล์ที่มีนามสกุลใดเป็นไฟล์ในการสร้างเว็บเพจ
ก. html ข. mp3 ค. avi ง. xxl

50 x ผิดค่ะ

51 ถูกต้องค่ะ

52 ก. New file ข. open ค. save ง. close
18. หากต้องการสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ควรใช้คำสั่งใด ก. New file ข. open ค. save ง. close

53 x ผิดค่ะ

54 ถูกต้องค่ะ

55 ก. เมาส์ ข. จอภาพ ค. คีย์บอร์ด ง. หูฟัง
19. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แสดงผล ก. เมาส์ ข. จอภาพ ค. คีย์บอร์ด ง. หูฟัง

56 x ผิดค่ะ

57 ถูกต้องค่ะ

58 ก. UPC ข. UFO ค. EUROPA ง. UEFA
20. ตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยมักมีชื่อต่อท้ายว่าอะไร ก. UPC ข. UFO ค. EUROPA ง. UEFA

59 x ผิดค่ะ

60 ถูกต้องค่ะ

61 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ เทคโนโลยีหมายความว่าอย่างไร ก.วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google