งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทบาทของกรมการข้าวในยุคปัจจุบัน จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ มกราคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทบาทของกรมการข้าวในยุคปัจจุบัน จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ มกราคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทบาทของกรมการข้าวในยุคปัจจุบัน จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ มกราคม 2551

2 2 พระราชดำรัส “...ข้าวต้องปลูกเพราะอีก 20 ปี ประชากร อาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูก ข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวอาจไม่พอ เราต้องซื้อข้าว จากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทย ไม่ยอม คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกใน เมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก...” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร โครงการโคกกูแว จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2536

3 3 พระราชเสาวนีย์ “...สำหรับเรื่องข้าวนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะ ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และคนไทย รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก ข้าวไทยมีหลาย ชนิดล้วนแต่อร่อย และเป็นพลังงานที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกายมากกว่าพลังงานจากอาหารประเภทแป้ง ชนิดอื่น อย่างเช่น โอลิมปิก เดี๋ยวนี้เขาประกาศแล้ว ว่านักกีฬาทั้งหลายของโอลิมปิกจะต้องรับประทาน ข้าว เพราะข้าวเป็นอาหารแป้งที่ดีมาก และก็ไม่อ้วน ไม่เพิ่มน้ำหนัก ดังนั้น สถาบันที่รัฐบาลจะจัดตั้งขึ้น เพื่อดูแลเรื่องข้าวก็คงจะเป็นที่พึ่งที่หวังของชาวนา ได้ต่อไป...” พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 73 พรรษา พ.ศ. 2548

4 4 คำนำ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวทุกคนต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรง ห่วงใยต่อสถานการณ์การปลูกข้าวของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนามาโดยตลอด และ ยิ่งไปกว่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยังได้ทรงมีพระเมตตาต่อกรมการข้าวโดย เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกรมการข้าว ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2550 อีกด้วย  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวทุกคน ต้องตระหนักในความสำคัญของข้าวที่มีต่อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งความสำคัญของชาวนา ผู้ผลิตข้าว  การจัดทำเอกสารเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมการข้าว ทุกคนได้เข้าใจแนวคิดและแนวทางปฏิบัติงานในประเด็นที่สำคัญอันจะทำให้การทำงานเกิดผล สำเร็จตามความคาดหวังของทุกฝ่าย คือความอยู่ดีกินดีของชาวนา และความรุ่งเรืองของ ประเทศชาติ ทั้งนี้ผู้ที่รับผิดชอบ (เจ้าภาพ) ในแต่ละเรื่องต้องไปศึกษาและจัดทำรายละเอียด ที่มีวิธีดำเนินการและเป้าหมายชัดเจนต่อไปด้วย หากมีข้อสงสัยประการใดให้หารือกับผู้บริหาร กรมการข้าวได้ตลอดเวลา  จึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งสติปัญญาและร่างกาย เพื่อทดแทนพระคุณของแผ่นดิน ด้วยความปรารถนาดี มกราคม 2551

5 5 1.นโยบายการทำงานของกรมการข้าว ความคาดหวังในการจัดตั้งกรมการข้าว ข้อจำกัดของกรมการข้าว 6 4.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้าวของโลก ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้าวของไทย ประเด็นท้าทายสำหรับกรมการข้าว โครงสร้างการบริหารจัดการข้าวของประเทศ 19 8.ยุทธศาสตร์กรมการข้าว กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกกรม ระบบการส่งเสริมการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา การจัดทำคู่มือคำแนะนำการผลิตข้าวเฉพาะพื้นที่ สารบัญ หน้า

6 6 14. ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชน ธนาคารข้าวชุมชน สวัสดิการชาวนา ยุวชาวนา กลยุทธ์การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด ระบบการเตือนภัยข้าว ระบบการรายงานสถานการณ์การตลาดและราคา ระบบการตรวจติดตามและนิเทศงาน ข้อสังเกตส่งท้าย 70 สารบัญ (ต่อ) หน้า


ดาวน์โหลด ppt 1 บทบาทของกรมการข้าวในยุคปัจจุบัน จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ มกราคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google