งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

2 2 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ การติดต่อสื่อสารเป็นไป อย่าง สะดวกและรวดเร็วการสื่อสารที่ เชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง ทำให้ ประชากรในโลก สามารถ ติดต่อสื่อสารและรับฟังข่าวสาร จากทั่วทุกมุมโลกได้ตลอดเวลา

3 3 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) เทคโนโลยีในอดีตและปัจจุบัน ในอดีต มนุษย์สามารถส่ง สัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกัน และพัฒนามาเป็นภาษา สร้าง ตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนังถ้ำ ปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยี รวดเร็วมาก มีการพัฒนาอุปกรณ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ และส่วน ประกอบต่าง ๆ ใหม่ ๆ เกิดขึ้น มากมาย

4 4 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ของคนในปัจจุบัน เช่น ช่วยพิมพ์ รายงาน จัดรูปแบบได้สวย จัดเก็บ ข้อมูลที่สำคัญได้มาก ดูหนัง ฟัง เพลง เล่นเกมส์ เรียนรู้ ค้นหา ข้อมูล และ ติดต่อสื่อสาร ทำ รายงา น

5 5 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น เครื่องมือสำคัญของการทำงานทุก ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา พาณิช ยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้านการเมืองและราชการ การศึกษา พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ

6 6 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ต่อ ) การจัดการ สารสนเทศ คือ - เก็บรวบรวม ข้อมูล - ประมวลผล - แสดงผลลัพธ์ - การทำสำเนา - การสื่อสาร โทรคมนาคม

7 7 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือเทคโนโลยีที่ใช้จัดการ สารสนเทศ ตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การ สื่อสารข้อมูล การนำเสนอ สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและบุคลากร รวมถึง เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการ ให้บริการ การใช้ และการดูแล ข้อมูลด้วย

8 8 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ข้อมูลกับสารสนเทศ ข้อมูลคือ ข้อเท็จจริงหรือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ มีการ รวบรวมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สารสนเทศ คือ สิ่งที่ได้จากการ นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มา ประมวลผล เพื่อประโยชน์ให้ เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้

9 9 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่มี การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ รวบรวมจัดเก็บ หรือจัดการกับ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็น สารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ใน การประกอบการตัดสินใจได้ในเวลา อันรวดเร็ว และถูกต้อง

10 10 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ มี 6 ส่วน คือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. ข้อมูล (Data) 4. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware) 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 6. ระบบการสื่อสารข้อมูล Communication System)

11 11 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การติดตั้งและอุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหลักๆ คือ จอภาพ เคส CPU คีย์บอร์ด และ เมาส์ ส่วนอุปกรณ์เสริมต่อ พ่วงต่าง ๆ เช่น ลำโพง เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ ไมโครโฟน กล้องเว็บแคม

12 12 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การใช้ปุ่มต่าง ๆ ด้านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 1. ปุ่มเปิด / ปิดสวิตช์จอภาพ 2. ปุ่ม Brightness ปรับ ความสว่างของจอภาพ 3. ปุ่ม Contrast ปรับความ คมชัดของตัวอักษร

13 13 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การใช้ปุ่มต่าง ๆ ด้านหน้าเคสซีพียู 1. ไดรว์ CD-ROM ปัจจุบันคือไดรว์ E: 2. ปุ่มสวิตช์เปิด / ปิด (Power) ใช้เปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้ งาน 3. ไดรว์ A: ขนาด 3.5 นิ้ว (Floppy Disk) 4. ช่องเสียบพอร์ตยูเอสบี USB

14 14 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ จบการ นำเสนอ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google