งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิจัย เรื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อ จากการรวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลที่จะนำเสนอ ดังนี้ 2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับ 2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับ 2.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับ IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

3 2.4 ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักการออกแบบ 2.4.1 การจัดองค์ประกอบภาพ
2.4.2 แนวคิดทางการออกแบบ (Concept) 2.4.3 รูปแบบและลักษณะในการออกแบบ (Mood and Tone) 2.5 ข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ประกอบทางการออกแบบ 2.5.1 สี 2.5.2 ตัวอักษร 2.5.3 ภาพประกอบ 2.6 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ (Print Media) 2.7 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก ตราสัญลักษณ์ (Graphic and Logo) 2.8 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสำหรับอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

4 2.9 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ (Web site)
2.10 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) 2.11 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2 D Animation) 2.12 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3 D Animation) 2.13 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบสมุดภาพ 3 มิติ (Pop up Book) 2.14 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบนิตยสาร (Magazine) 2.15 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบหนังสื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (Guide Book) 2.16 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบหนังสื่อภาพ (Photo Book) 2.17 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบหนังสื่อคู่มือ (Manual Book) 2.18 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Package Design) 2.19 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ (Label Design) IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

5 2.20 ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
2.21 ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค 2.22 ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักการตลาด 4 P, SWOT 2.23 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นการนำข้อสรุปของงานวิจัยที่ทำเรื่องเดียวกัน คล้ายกัน หรือมีสิ่งที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ อาจเป็นงานของคนที่ทำไว้ก่อนแล้วในสาขาเดียวกัน หรือต่างสาขา ต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย หรือเป็นงานวิจัยของหน่วยงานราชการหน่วยงานวิจัย ทั้งของไทยและต่างประเทศ ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องเขียนชื่อเจ้าของข้อความ ทุกเรื่องที่ยกมาอ้างถึง (การอ้างอิง) IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

7 การอ้างอิง คือ การนำข้อความที่มีผู้อื่นเขียนไว้แล้วมาใช้ประกอบในข้อเขียนของตนเอง เช่น “กลุ่มขุนนางเชื้อสายเปอร์เซียที่ดูแลการค้าดังกล่าว เป็นมุสลิมเปอร์เซียจึงมีโอกาสและบทบาทสำคัญทางการเมืองและสังคมมากกว่ามุสลิมเชื้อชาติอื่นๆ” (จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, 2546: ) หรือ จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ (2546) กล่าวว่า “กลุ่มขุนนางเชื้อสายเปอร์เซียที่ดูแลการค้าดังกล่าว เป็นมุสลิมเปอร์เซียจึงมีโอกาสและบทบาทสำคัญทางการเมืองและสังคมมากกว่ามุสลิมเชื้อชาติอื่นๆ” IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

8 ไม่ควรใช้มากเกินไป บ่อยเกินไป ไม่ควรนำข้อความมาหลายๆ ประโยก หลายๆ หน้า
การอ้างอิง ไม่ควรใช้มากเกินไป บ่อยเกินไป ไม่ควรนำข้อความมาหลายๆ ประโยก หลายๆ หน้า เพราะจะเป็นการลอกความคิดผู้อื่น ซึ่งผิดกฎหมาย ควรใช้เป็นบางส่วนในการสนับสนุนความคิดของเรา IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ


ดาวน์โหลด ppt IDS 3901 ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google