งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมา ยของการ วิจารณ์. ตาม พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมาย ของคำนี้ว่า... คำตัดสิน สิ่งที่เป็น ศิลปกรรมหรือ วรรณกรรม โดยผู้มี ความรู้ควรเชื่อถือได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมา ยของการ วิจารณ์. ตาม พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมาย ของคำนี้ว่า... คำตัดสิน สิ่งที่เป็น ศิลปกรรมหรือ วรรณกรรม โดยผู้มี ความรู้ควรเชื่อถือได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมา ยของการ วิจารณ์

2 ตาม พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมาย ของคำนี้ว่า... คำตัดสิน สิ่งที่เป็น ศิลปกรรมหรือ วรรณกรรม โดยผู้มี ความรู้ควรเชื่อถือได้ ว่า มีค่าความงามความ ไพเราะดีอย่างไร หรือมี ข้อขาดตกบกพร่อง อย่างไรบ้าง เช่นเขา วิจารณ์ว่า หนังสือเล่มนี้ แสดงปัญหาสังคมใน ปัจจุบันได้ดีมากสมควร ได้รับรางวัล, ติชม, มัก ใช้เต็มคำว่า วิพากษ์วิจารณ์ เช่นคนดู หนังวิพากษ์วิจารณ์ว่า หนังเรื่องนี้ดำเนินเรื่อง ช้าทำให้คนดูเบื่อ

3 การวิจารณ์ หมายถึง การ พิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่ แสดงออกมานั้น ให้เห็นว่าน่า คิด น่าสนใจ น่าติดตาม มีชั้น เชิงยอกย้อนหรือตรงไปตรงมา องค์ประกอบใดมีคุณค่าน่า ชมเชย องค์ประกอบใดน่าท้วง ติงหรือบกพร่องอย่างไร การ วิจารณ์ สิ่งใดก็ตามจึงต้องใช้ ความรู้ มีเหตุมีผล มี หลักเกณฑ์และมีความรอบคอบ ด้วย ตามปกติแล้ว เมื่อจะ วิจารณ์สิ่งใด จะต้องผ่าน ขั้นตอนและกระบวนการของการ วิเคราะห์สาร วินิจสาร และ ประเมินค่าสาร ให้ชัดเจน เสียก่อนแล้ว จึงวิจารณ์แสดง ความเห็นออกมาอย่างมีเหตุมี ผลให้น่าคิด น่าฟังและเป็นคำ วิจารณ์ที่เชื่อถือได้สารที่ได้รับ จากการฟังมีมากมาย

4 1. ข่าวและสาร ประชาสัมพันธ์ 2. ละคร 3. การสนทนา คำ สัมภาษณ์บุคคล 4. คำปราศรัย การ บรรยาย บทอภิปราย โอวาท 5. งานประพันธ์ร้อย กรองประเภทต่างๆ การวิจารณ์ที่พบใน ชีวิตประจำวัน

5 ลักษณะของการ วิจารณ์ 1. การวิจารณ์เป็นการถ่ายทอดความ คิดเห็น ชี้จุดเด่น จุดด้อยตลอดจน ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น ผลงาน ด้านศิลปกรรม งานวรรณกรรม ข่าวสาร บ้านเมือง เหตุการณ์ในสังคม เรื่องราว ของบุคคล เป็นต้น อย่างสมเหตุสมผล มี ข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็นอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่มีอคติต่อสิ่งที่วิจารณ์ เช่น หนังสือที่เราจะวิจารณ์นั้นมีอะไร ให้ เนื้อหาสาระแก่ผู้อ่านมากน้อยเพียงใด เป็นต้น

6 2. เป็นข้อเขียนที่ชัดเจนในการบอกให้ ผู้อ่านทราบถึงรายละเอียด ของสิ่งนั้น ดังนั้นผู้วิจารณ์ต้องมีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับเรื่องที่วิจารณ์ เป็นอย่างดี เช่น การวิจารณ์วรรณกรรม จะต้องรู้ว่าเป็น หนังสือประเภทใด ใครเป็นผู้แต่ง มีเนื้อ เรื่อง วิธีการแต่ง การใช้ภาษาเป็นอย่างไร เป็นต้น แล้วจึงสามารถวินิจฉัยคุณค่าของ สิ่งที่จะวิจารณ์ได้ว่าดีหรือไม่อย่างไร

7 3. เป็นข้อเขียนที่อ่านแล้วเข้าใจ ง่าย น่าอ่าน ทำให้ผู้อ่านติดตาม อ่านจนจบ ใช้ถ้อยคำอย่าง สร้างสรรค์ ไม่ใช้ถ้อยคำในเชิง ประจาน หรือโจมตีผู้เขียนอย่าง รุนแรง นอกจากนี้ บทวิจารณ์ที่ดี จะต้องให้ความรู้ ความคิด ข้อเสนอแนะ แก่ผู้อ่าน ชี้ให้เห็น คุณค่าพิเศษที่อยู่ในงานเขียนเรื่อง นั้น

8 1. ชื่อเรื่อง (Tlttle) ควรตั้ง ชื่อเรื่องที่เรียกร้องความสนใจของ ผู้อ่านและสื่อความหมายได้ ชัดเจน เช่น ตั้งชื่อตามชื่อหนังสือที่ ต้องการวิจารณ์ ตั้งชื่อตาม จุดมุ่งหมายของเรื่อง ตั้งชื่อด้วยการ ให้ประเด็นชวนคิด ชวนสงสัย เป็น ต้น โครงสร้างของการ วิจารณ์

9 2. ความนำหรือประเด็นที่จะ วิจารณ์ (Lead or Issue) หรือบทนำ เป็นการ เขียนนำเกี่ยวกับเรื่องที่จะ วิจารณ์ เช่น ถ้าเป็นการ วิจารณ์วรรณคดี ต้องบอก ชื่อวรรณคดี ผู้แต่ง ประเภท ความเป็นมาของเรื่อง และ อาจเขียนอธิบายและจูงใจที่ ทำให้ผู้วิจารณ์สนใจ วรรณคดีเรื่องนี้

10 3. เนื้อเรื่อง (Body) เป็นส่วนแสดง ความคิดเห็นและ รายละเอียดในการวิจารณ์ โดยนำเสนอจุดเด่น และ จุดบกพร่องของเรื่อง อย่างมีหลักเกณฑ์และมี เหตุผล หากต้องการเล่า เรื่องย่อของวรรณคดีหรื อรรณกรรม ที่นำมา วิจารณ์ ควรเขียนเล่าเรื่อง อย่าง

11 4. บทสรุป (Conclusion) เป็นย่อ หน้าสุดท้ายของบทวิจารณ์ เป็น การเขียนสรุปความคิดทั้งหมดที่ วิจารณ์และให้แง่คิด หรือข้อสังเกต ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน นอกจากนี้บทสรุปยังช่วยให้ผู้อ่าน ได้ทบทวนประเด็นสำคัญของเรื่อง และความคิดสำคัญของผู้วิจารณ์ แม้ว่าผู้อ่านอาจจะไม่ได้อ่านบท วิจารณ์ทั้งบท แต่ได้อ่านบทสรุปก็ สามารถทราบเรื่องของวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่นำมาวิจารณ์ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ที่ มีต่อวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่อง นั้นได้

12 http://sirimajan.exteen.co m/20090816/entry-1 http://www.panyathai.or.th/wi ki/index.php/%E0%B8%81%E 0%B8%B2%E0%B8%A3%E0 %B8%A7%E0%B8%B4%E0% B8%88%E0%B8%B2%E0%B8 %A3%E0%B8%93%E0%B9% 8C อ้าง อิง


ดาวน์โหลด ppt ความหมา ยของการ วิจารณ์. ตาม พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมาย ของคำนี้ว่า... คำตัดสิน สิ่งที่เป็น ศิลปกรรมหรือ วรรณกรรม โดยผู้มี ความรู้ควรเชื่อถือได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google