งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการเรียน สัปดาห์ที่ ๓ ENL 3701 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการเรียน สัปดาห์ที่ ๓ ENL 3701 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการเรียน สัปดาห์ที่ ๓ ENL 3701 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 หน่วยที่ ๒ การอ่านคืออะไร หัวข้อการเรียน ๑. คำจำกัดความของการอ่าน ๑. ๑ การถอดรหัสภาษา (Decoding process) ๑. ๒ การค้นหาความหมาย (Meaning seeking) ๒. ธรรมชาติและกระบวนการการอ่านในระยะเริ่ม เรียน ๒. ๑ การใช้สายตาและประสาทสัมผัส (Eye movement and sensory process) ๒. ๒ กระบวนการทางสมอง (Cognitive)

3 คำจำกัดความของการอ่าน ๑. กระบวนการถอดรหัสภาษา (Decoding process) ๑. ๑ การสัมพันธ์สัญลักษณ์เข้ากับเสียงใน คำพูด เป็นการผสมอักษร หรือ word calling หรือ การแจกลูก เช่น ก + า = กา h + e = he, b+oy=boy, etc. ๑. ๒ การออกเสียงคำพูด (Phonics) เช่น boy /bo:y/ toy /to:y/ me /me:y/, we /we:y/,etc. ๑. ๓ การสะกดคำ (Spelling) b+oo+k = book, h+o+m+e= home, d+o+n+e=done, etc.

4 ปัญหาที่ควรพิจารณา ๑. การอ่านออกเสียงคำพูด เช่นการผสมอักษร การสะกดคำ ช่วยให้สร้างคำขึ้นมาได้ แต่ไม่ ทราบความหมายของคำ จะมีวิธีแก้ไขได้ อย่างไร ๒. ภาษาอังกฤษมีการออกเสียงไม่ตรงตาม ตัวอักษร หรือเขียนได้หลายแบบจะมีวิธีแก้ไข ได้อย่างไร เช่น h+e=he:, d+o=dow, d+o=du:, womb=wu:m, women=we:men, etc. ๓. Word calling หรือ Phonic method มี ข้อจำกัดในการอ่านหรือไม่ อย่างไร

5 การอ่านเป็นการค้นหาความหมาย ๑. การอ่านมีกระบวนการ ๒ ขั้น คือ การรับรู้และ เข้าใจความหมายของสาร (message) ที่ถ่ายทอด ทางภาษาเขียน คู่ขนานกับสารที่ถ่ายทอดทาง ภาษาพูด เช่น ภาษาเขียน Good morning อ่าน ว่า /gu:d mo:r niŋ/ มีความหมายว่า สวัสดี ( ตอน เช้า ) เป็นคำทักทาย เป็นการแปลความหมาย จากเสียงที่ได้ยิน หรือจากตัวหนังสือที่เขียน ๒. การอ่านเป็นปฎิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง ประสบการณ์ทางจิตของผู้อ่านและคำศัพท์ และ ข้อมูลทางไวยากรณ์ที่ถ่ายทอดทางสัญลักษณ์ ภาษาเขียน

6 การอ่านเป็นปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การอ่านเป็นปฏิสัมพันธ์ในสามส่วน คือ ๑. วัสดุที่อ่าน ๒. ความรู้เดิมของผู้อาน ๓. การใช้สติปัญญาและกิจกรรม ทางกายภาพและเหตุผล

7 การอ่านเป็นการใช้ความคิดหรือทักษะ ในการหาเหตุผล ๑. การอ่านคือการใช้ความคิดหาเหตุผล ๒. การอ่านเป็นกระบวนการที่มีความคิดเป็น ศูนย์กลาง โดยความหมายจะแทรกอยู่ใน สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้ากระดาษ ๓. การอ่านเป็นการสุ่มตัวอย่าง การคัดเลือก การทำนาย การเปรียบเทียบและการยืนยัน โดย ผู้อ่านเลือกตัวชี้แนะที่เป็นตัวเขียน

8 การอ่านเป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ๑. การเชื่อมโยงผู้อ่านไปยัง สิ่งแวดล้อมและมีเงื่อนไข ๒. เป็นประสบการณ์รองที่ ผู้อ่านได้รับ เนื้อหาสาระ ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม -> เงื่อนไข

9 การอ่านเป็นกระบวนการพหุมิติ (multi-dimension) ๑. เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน ๒. มีปฏิสัมพันธ์หลายระดับของ พฤติกรรมที่มีความมุ่งหมาย ๓. ผู้อ่านค้นหาความหมายจาก ข้อเขียนของผู้เขียน ๔. ความหมายมีทั้งตามตัวอักษร แฝงอยู่อารมณ์ของผู้เขียน น้ำเสียง ความจงใจ เจตคติต่อ ผู้อ่านและผู้เขียนเอง

10 ส่วนประกอบสำคัญของการอ่าน ๑. การรับรู้และจดจำตัวอักษร (letter and word perception/recognition) ๒. การทำความเข้าใจแนวความคิด (comprehension of the concepts) จากคำ ภาษาเขียน ๓. การแสดงปฏิกิริยา (reaction) และการซึม ซับ (assimilation) เอาความรู้ใหม่โดยอาศัย พื้นฐานจากประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน (Lapp & Flood)

11 ประเด็นที่ควรอภิปรายและตอบ คำถาม ๑. คำกล่าวที่ว่า ” การอ่านเป็นกิจกรรมทาง ปัญญา ” หมายความว่าอย่างไร และมีผล สะท้อนต่อผู้อ่านในลักษณะใดบ้าง ๒. การค้นหาความหมายจากการอ่านจะ บรรลุผลได้ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนใน ด้านใดบ้าง ๓. การอ่านกับการคิดเหมือนกันหรือ แตกต่างกัน การอ่านที่ไม่ใช้ความคิดจะ เกิดผลเสียอย่างไรบ้าง ๔. คำกล่าวที่ว่า “ การอ่านเป็นกระบวนการ ทางสังคม ” มีความหมายอย่างไร เราจะใช้ การอ่านใน Social networks ให้เป็นประโยชน์ ได้หรือไม่ และอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการเรียน สัปดาห์ที่ ๓ ENL 3701 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google