งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จรินทร์ โฮ่สกุล

2 สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
เป้าหมาย สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระฯ + กิจกรรมฯ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์

3 สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน
2 3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑.ความสามารถใน การสื่อสาร ๒.ความสามารถในการคิด ๓.ความสามารถใน การแก้ปัญหา ๔.ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต ๕.ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ

4 คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน
1 มาตรฐานฯ/ ตัวชี้วัด คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน 2 3 ๑.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒.ซื่อสัตย์สุจริต ๓.มีวินัย ๔.ใฝ่เรียนรู้ ๕.อยู่อย่างพอเพียง ๖.มุ่งมั่นในการทำงาน ๗.รักความเป็นไทย ๘.มีจิตสาธารณะ -มาตรฐานฯ/ -ตัวชี้วัดชั้นปี / ช่วงชั้น ๘ กลุ่มสาระ การการเรียนรู้ ๑.ความสามารถใน การสื่อสาร ๒.ความสามารถ ในการคิด ๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๔.ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต ๕.ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี

5 การคลี่ตัวชี้วัด (ประวัติศาสตร์)
link สมรรถนะ คุณลักษณะ) ตัวชี้วัด ม.1 เรื่องที่ต้องรู้ ภาค สิ่งที่ต้องทำ (5 ประการ) (8ประการ) ส๑.๑ม๑/๑ - การสังคายนา - การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าสู่ประเทศไทย อธิบาย - การสื่อสาร - การคิดวิเคราะห์ - มีวินัย อธิบายการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน นับถือสู่ประเทศไทย ส๑.๑ม๑/๒ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็น  ศาสนาประจำชาติ  สถาบันหลักของสังคมไทย ตัวชี้วัด 1 ตัว ต้องคลี่ สิ่งต้องรู้ ต้องทำ K P A วิเคราะห์.... ,,,,,,,,,,,,,,,,,, - การคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว

6 สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด
จัดทำโครงสร้างรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.3 จำนวน 20 ชั่วโมง เว- ลา ลำ ดับ สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด ชิ้น งาน ผลการเรียนรู้ น.น. ชื่อหน่วย รายงานการสร้างเสริมสุขภาพ 4 สัปดาห์ 1…… 2…… 3…… สุขภาพดี ช่วยชาติ ประหยัด การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละช่วงวัย ทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจ ปฏิบัติตนในด้านโภชนาการ และการเสริมสร้างสมรรถภาพได้อย่างเหมาะพร้อมทั้งปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 10 ชั่ว- โมง 1 40 ปฏิบัติการสร้างฯ สุขภาพ4 สัปดาห์ ข้อเขียน/ mindmap วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบ ต่อตนเองและสังคม ฉลาด รู้ทัน คิด มีทาง ออกถูกต้อง ปลอดภัย 1……. 2…… 3…… อิทธิพลและความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ทั้งด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย และจิตใจ และอิทธิพลของสื่อ โฆษณา เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง วัยรุ่นจึงจำเป็นต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ เลือกและตัดสินใจ ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและมีทักษะ วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ ต่อสังคม 40 10 ชั่ว- โมง 2 80 **สอบปลายภาค 20 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google