งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จรินทร์ โฮ่สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จรินทร์ โฮ่สกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จรินทร์ โฮ่สกุล

2 8 กลุ่มสาระฯ + กิจกรรมฯ สมรรถนะ สำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เป้าห มาย

3 ๑. ความสามารถใน การสื่อสาร ๒. ความสามารถในการคิด ๓. ความสามารถใน การแก้ปัญหา ๔. ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต ๕. ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่าง พอเพียง ๖. มุ่งมั่นในการ ทำงาน ๗. รักความเป็น ไทย ๘. มีจิต สาธารณะ สมรรถนะ สำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2 3

4 ๑. ความสามา รถใน การ สื่อสาร ๒. ความสามา รถ ในการคิด ๓. ความสามา รถในการ แก้ปัญหา ๔. ความสามา รถใน การใช้ ทักษะชีวิต ๕. ความสามา รถใน การใช้ เทคโนโลยี ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์ สุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่าง พอเพียง ๖. มุ่งมั่นใน การทำงาน ๗. รักความ เป็นไทย ๘. มีจิต สาธารณะ สมรรถนะ สำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 2 3 มาตรฐานฯ / ตัวชี้วัด 1 - มาตรฐานฯ / - ตัวชี้วัดชั้นปี / ช่วงชั้น ๘ กลุ่มสาระ การการเรียนรู้

5 เรื่องที่ต้องรู้ สิ่งที่ต้องทำ สมรรถนะ คุณลักษณะ ) ตัวชี้วัด ม.1 ส๑. ๑ม๑ / ๑ - การ สื่อสาร - การคิด วิเคราะห์ - มีวินัย อธิบายการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน นับถือสู่ประเทศไทย - การสังคายนา - การเผยแผ่ พระพุทธศาสน า เข้าสู่ประเทศ ไทย อธิบาย........ วิเคราะห์ ความสำคัญ ของ พระพุทธศาสน า หรือศาสนาที่ ตนนับถือ ที่มีต่อ สภาพแวดล้อม ในสังคมไทย รวมทั้งการ พัฒนาตนและ ครอบครัว ส๑. ๑ม๑ / ๒ ความสำคัญ ของ พระพุทธศาส นาต่อ สังคมไทยใน ฐานะเป็น  ศาสนา ประจำชาติ  สถาบัน หลักของ สังคมไทย.................... วิเคราะห์....,,,,,,,,,,,,,,,,,,................. - การคิด วิเคราะห์ (5 ประการ ) (8 ประการ ) ภา ค link

6 ลำ ดับ ผลการเรียนรู้ ชื่อหน่วย เว - ลา น.น.น.น. จัดทำโครงสร้างรายวิชา....... ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.3 จำนวน 20 ชั่วโมง สุขภาพดี ช่วยชาติ ประหยัด 10 ชั่ว - โมง ฉลาด รู้ทัน คิด มีทาง ออกถูกต้อง ปลอดภัย 10 ชั่ว - โมง 40 1 2 การเปลี่ยนแปลงของ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา แต่ละช่วง วัย ทุกคนจำเป็นต้อง เข้าใจ ปฏิบัติตนใน ด้านโภชนาการ และ การเสริมสร้าง สมรรถภาพได้อย่าง เหมาะพร้อมทั้งปรับตัว ให้อยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข อิทธิพลและความ คาดหวังของสังคม ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ของวัยรุ่น ทั้งด้านการ เจริญเติบโตของ ร่างกาย และจิตใจ และอิทธิพล ของสื่อ โฆษณา เป็น ปัจจัยสำคัญต่อการ เปลี่ยนแปลง วัยรุ่นจึง จำเป็นต้องมีทักษะการ คิดวิเคราะห์ เลือกและ ตัดสินใจ ปฏิบัติ เพื่อ ส่งเสริมสุขภาพและมี ทักษะ วิธีการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ ต่อสังคม สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 8080 ชิ้น งา น รายงาน การสร้าง เสริม สุขภาพ 4 สัปดาห์ ข้อเขียน / mindma p วิเคราะห์ อิทธิพล ของสื่อที่ มี ผลกระท บ ต่อตนเอง และสังคม ปฏิบัติการ สร้างฯ สุขภาพ 4 สัปดาห์ ** สอบปลายภาค 20 คะแนน 1…… 2…… 3…… 1……. 2…… 3……


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จรินทร์ โฮ่สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google