งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายเรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายเรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายเรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล

2 1. ประเภทของวัสดุ สารสนเทศ  หนังสืออ้างอิง  วารสาร  วิทยานิพนธ์  กฤตภาค  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 2. การสืบค้นวัสดุ สารสนเทศของ ห้องสมุด  สืบคืนจาก ฐานข้อมูล ห้องสมุด  การสืบค้นข้อมูล ที่อยู่บน อินเทอร์เน็ต หัวข้อการบรรยาย

3 1. หนังสืออ้างอิง หมายถึง หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหา คำตอบเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หัวข้อใดหัวข้อ หนึ่ง โดยไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม 1.1 พจนานุกรม

4 1.2 สารานุกรม รวบรวมความรู้ที่เป็นพื้นฐานในทุกสาขาวิชา มีทั้ง เล่ม เดียวจบและหลายเล่มจบ

5 1.3 หนังสือรายปี ข้อมูลทางตัวเลข ความเป็นไปของเหตุการณ์ บ้านเมือง คือ สยามจดหมายเหตุ ซึ่งจะสรุปสาระของข่าว รวบรวมข้อมูล สถิติ ไว้ใน เล่มนี้

6 1.4 อักขรานุกรมชีวประวัติ ทำเนียบนักธุรกิจรุ่นใหม่ จะมีรายชื่อและประวัติ ย่อๆ ของนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย

7 1.5 หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับสถานที่ ทวีป ประเทศ เมือง มหาสมุทร แม่น้ำ ฯลฯ

8 1.6 นามานุกรม

9 1.7 บรรณานุกรม หนังสือที่รวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ อื่นๆ

10 2. วารสาร สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกตามวาระ เช่น รายสัปดาห์ ราย ปักษ์ รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน หรือรายปี

11 3. วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นเอกสารที่เขียนโดย นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

12 4. กฤตภาค การตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์มาแปะลงบนกระดาษ ขนาดตามที่กำหนดแล้วเขียนรายละเอียดทาง บรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน หนังสือพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วันที่ เลขหน้า พร้อมทั้งให้หัวเรื่องกับข่าวนั้น จากนั้นจัดเก็บเข้าแฟ้มตามหัวเรื่องของข่าว ในปัจจุบัน ห้องสมุดไม่ได้ทำกฤตภาคเอง แต่บอกรับกฤตภาค ออนไลน์จากฐานข้อมูลมติชน และฐานข้อมูลนิวส์เซน เตอร์

13 5. ไมโครฟิล์ม

14 6. ไมโครฟิช

15 1. สืบคืนจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากร สารสนเทศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ OPAC URL : http:search.library.tu.ac.th วิธีการสืบค้นมี 3 วิธีคือ 1) การค้นด้วย keyword 2) การค้นด้วย Alphabetical 3) การค้นด้วย Boolean

16 การสืบค้นคำสำคัญในเขตข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ เรื่อง ผู้แต่ง หัวเรื่อง ชื่อชุด ใช้ในกรณีไม่ทราบ ข้อมูล หรือทราบข้อมูลเพียงบางส่วน General Keyword : ค้นคำสำคัญจากทุกๆ เขต ข้อมูล Title Keyword : ค้นคำสำคัญจากชื่อเรื่อง Author Keyword : ค้นคำสำคัญจากชื่อผู้แต่ง Subject Keyword : ค้นคำสำคัญจากหัวเรื่อง

17 ใช้การสืบค้นแบบนี้ ในกรณีที่ทราบชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง Title alphabetical : ค้นชื่อเรื่อง Author alphabetical : ค้นชื่อผู้แต่ง Subject alphabetical : ค้นหัวเรื่อง LC Call Number : ค้นเลขเรียกหนังสือ ISBN: ค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

18 ใช้ในกรณีมีคำค้นหลายคำ สามารถเชื่อมคำค้น เหล่านั้นด้วยตรรกะบูลีน and or not ซึ่งแต่ละ คำเชื่อมมีความหมายดังนี้ ภาษาถิ่น and ไทย = เอกสารที่ได้จะมีคำทั้ง 2 คำ ปรากฏในเอกสาร ภาษาถิ่น or ภาษาพื้นบ้าน = เอกสารที่ได้ จะมีคำทั้ง 2 คำ หรือคำใดคำ หนึ่ง ปรากฏในเอกสาร ภาษาถิ่น not ภาษาอีสาน = เอกสารที่ได้จะ มีคำว่า “ ภาษาถิ่น ” เท่านั้น ถ้า เอกสารใดมีคำทั้ง 2 คำ เอกสารนั้นจะไม่ถูก แสดง

19 1. เลือกเมนู Keyword 2. ในช่อง General Keyword ใส่คำว่า เอกสารฉบับ เต็ม 3. ในช่อง Title Keyword ใส่คำค้นที่ต้องการ

20 คลิกที่คำว่าเอกสารฉบับเต็ม เพื่อดู เอกสารฉบับเต็ม

21

22 1. เลือกเมนู Journal 2. เลือกเมนูย่อย Thai Index

23 1. เลือกเมนู Keyword 2. ในช่อง General Keyword ใส่คำว่า เอกสารฉบับ เต็ม 3. ในช่อง Title Keyword ใส่คำค้นที่ต้องการ

24 คลิกที่คำว่าเอกสารฉบับเต็ม เพื่อดู เอกสารฉบับเต็ม

25

26 2. การสืบค้นข้อมูลที่อยู่บน อินเทอร์เน็ต 2.1 การสืบค้นด้วย URL คือ การที่เราทราบชื่อ ที่อยู่ของเว็บไซต์นั้นๆ แล้วสืบค้นโดยการใช้เว็บ browser เช่น IE, Firefox หรืออื่นๆ จากนั้นพิมพ์ URL ที่ต้องการ

27 URL : http://202.28.199.4/tdc/http://202.28.199.4/tdc/

28 1. สืบค้นข้อมูลโดยใช้ Basic Search 2. ใส่คำค้นในช่องสืบค้น และคลิกเลือก ส่วนใดส่วนหนึ่ง 3. คลิกเลือกเขตข้อมูล และ ชนิดเอกสารที่ต้องการ

29

30

31

32

33 http://scholar.google.comhttp://scholar.google.com - Google Scholar http://www.yahoo.comhttp://www.yahoo.com - yahoo http://www.ask.comhttp://www.ask.com – Ask Jeeves http://www.lycos.comhttp://www.lycos.com - Lycos http://www.altavista.comhttp://www.altavista.com - Altavista http://www.dogpile.comhttp://www.dogpile.com – Dogpile http://www.excite.comhttp://www.excite.com - Excite


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายเรื่อง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google