งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำ ระบบ IT “เรื่องการจัดการความรู้ ” เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำ ระบบ IT “เรื่องการจัดการความรู้ ” เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำ ระบบ IT “เรื่องการจัดการความรู้ ” เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 2 หัวข้อการบรรยาย ความหมายของการจัดการความรู้ แหล่งความรู้ขององค์กร ขั้นตอนการจัดการความรู้ขององค์กร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการความรู้ Web blog ที่ใช้กับ KM ตัวอย่างและประสบการณ์การจัดทำระบบ สารสนเทศการจัดการความรู้ในองค์กรต่างๆ

3 3 ยุคความรู้ ยุคสมัยทางสังคม - เทคโนโลยี ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุคสารสนเทศ ยุคความรู้ ยุคปัญญา

4 4 ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้และปัญญา ข้อมูล คือข้อเท็จจริงที่เราจัดเก็บเป็นตัวเลข ( หรือ ตัวอักษร ) จาก สถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่นำมาประมวลเป็นภาพรวม ให้เห็นสภาพของสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ความรู้ คือ ความเข้าใจ หรือความตระหนักเกี่ยวกับ สถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญญา คือ ความเข้าใจลึกไปถึงสาเหตุและ ผลกระทบ

5 5 จากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ คอมพิวเต อร์ เหตุก ารณ์ ความเข้าใจ ข้อมูล สารสนเทศ

6 6 ความรู้คืออะไร ความรู้ แตกต่างไปจาก สารสนเทศ และข้อมูล ความรู้หมายถึง แนวคิด ความเข้าใจ และ บทเรียนที่เราได้รับจากการผ่านเหตุการณ์และ ประสบการณ์ต่างๆ มาเป็นเวลาเนิ่นนาน ความรู้เป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะตน ความรู้สามารถถ่ายทอดกันได้

7 7 ความรู้คืออะไร ความรู้ แตกต่างไปจาก สารสนเทศ และข้อมูล ความรู้หมายถึง แนวคิด ความเข้าใจ และ บทเรียนที่เราได้รับจากการผ่านเหตุการณ์และ ประสบการณ์ต่างๆ มาเป็นเวลาเนิ่นนาน ความรู้เป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะตน ความรู้สามารถถ่ายทอดกันได้

8 8 การจัดการความรู้คืออะไร พวกเราทุกคนจัดการความรู้เป็นประจำอยู่แล้ว แต่การจัดการของเราไม่เป็นระบบ ความรู้ของเราจึงไม่งอกเงย และเรายังสูญเสีย ความรู้ของเราออกไปตลอดเวลา การจัดการความรู้ของหน่วยงานจะช่วยให้ บุคลากรสร้างแลกเปลี่ยน และ นำความรู้ไปใช้ งานได้ดีขึ้น

9 9 ลักษณะของความรู้ Tacit knowledge ความรู้ส่วนตัวที่ทรงจำอยู่ในสมอง มีลักษณะผูกพันกับบริบทซึ่งยากที่จะเขียนเป็นสูตร บันทึก หรือ อธิบาย มักเกิดจากการปฏิบัติแบบลองผิด ลองถูก Explicit knowledge ความรู้ซึ่งสามารถเข้ารหัส และ ถ่ายทอดเป็นภาษาหรือคำพูด นำไปจัดทำเอกสาร เก็บ ลงฐานข้อมูล จัดลงเว็บ หรือส่งทางอีเมล์ Implicit knowledge ความรู้ภายในองค์กรที่อาจไม่ ปรากฏชัดเจน เช่น ความรู้จากโครงสร้าง กระบวนการ ปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับ

10 10 สื่อสำหรับจัดเก็บความรู้ หนังสือ ตำรา วารสาร รายงาน สำหรับจัดเก็บ ข้อความ (text) ต่างๆ ที่เป็นความรู้ ภาพถ่าย พิมพ์เขียว ไดอะแกรม ฟิล์มและเทปสำหรับเก็บภาพเคลื่อนไหว ภาพ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เทปเสียง สำหรับเก็บเสียง และการสนทนา

11 11 แหล่งความรู้ในองค์กร คำแนะนำ และ วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ตำรา และเอกสารปฏิบัติงาน รายงานการค้นคว้า และผลงานวิจัย การดูงาน การประชุมและปรึกษาหารือ หนังสือ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ

12 12 แหล่งความรู้ในองค์กร ประสบการณ์ของบุคลากร การทำงานร่วมกันของบุคลากร การปรึกษากันระหว่างบุคลากรกับผู้รับบริการ ความรู้ที่แฝงอยู่ในโครงสร้างภายใน ความรู้ที่แฝงอยู่ในโครงสร้างภายนอก

13 13 แหล่งความรู้ในองค์กร ความเชื่อ คุณค่า เกณฑ์ กลาง การพูดคุยสนทนา การระดมสมอง การสร้างสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์

14 14 ขั้นตอนการจัดการความรู้ในองค์กร กำหนดนโยบายในการจัดการความรู้ สำรวจแหล่งความรู้และจัดทำแผนที่ความรู้ กำหนดรูปแบบของความรู้ กำหนดวิธีจัดเก็บความรู้ กำหนดวิธีการแบ่งปันความรู้ พัฒนาและทดสอบระบบความรู้ สั่งสมความรู้ให้เพิ่มขึ้น นำความรู้ไปให้เพิ่มขึ้น

15 15 การพัฒนาและทดสอบระบบความรู้ ออกแบบระบบความรู้เพื่อจัดเก็บความรู้ สร้างโปรแกรมและระบบ พัฒนาฐานข้อมูลและฐานความรู้ ทดสอบระบบความรู้ เริ่มนำความรู้มาจัดเก็บในระบบ ฝึกอบรมให้บุคลากรใช้ระบบเป็น

16 16 การจัดการข้อมูล 1. เริ่มงานการรวบรวมข้อมูล || \/ 2. วิเคราะห์ และ ติดตามข้อมูล ( จัดหมวดหมู่ ดูแนวโน้ม ) || \/ 3. ทำข้อมูลให้กระจ่างและชัดเจนขึ้น || \/ 4. เผยแพร่ข้อมูลหลัก || \/ 5. เปิดให้มีส่วนร่วม || \/ 6. หาทางเลือกในการแก้ปัญหา หรือ พัฒนา

17 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการ ความรู้

18 18 Knowledge Management Tools มีซอฟต์แวร์ที่เป็น commercial ที่ใช้ในการเรื่อง Knowledge Management Systems (KMS) แต่ซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่ครอบคลุมลักษณะของ KM โดยเฉพาะ implicit knowledge ในที่นี้จะกล่าวถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สที่ ใช้ในระบบ KMS

19 19

20 20 Integration Methods Web Services Syndication Systems (RSS/Atom) Metadata Exchange Protocols Plug-ins HTTP Posting Coding

21 21

22 22 Tags = Keywords Items  Bookmarks  Images สร้าง และ เลือก Tags สำหรับ Items โดยอิสระ และ มากกว่า 1 Tag จัดหมวดหมู่ความรู้ด้วย Tags ใช้ Tags ร่วมกัน เกิดระบบ Recommendation Folksonomy  a practice of collaborative categorization using simple tags. (Wikipedia)

23 23 Explicit Knowledge (Social Bookmarking) del.icio.us (http://del.icio.us); NO OPENSOUREhttp://del.icio.us  A non-hierarchical keyword categorization system (users can tag their bookmarks with a number of freely chosen keywords creating folksonomies). del.irio.us (http://de.lirio.us)http://de.lirio.us  An open source social bookmarking clone of del.icio.us. Now part of Simpy, a popular, and long-running, social bookmarking website.  LIST of Bookmarks for Tencompetence: http://de.lirio.us/tags/TenCompetence (Login ws; Password ws) http://de.lirio.us/tags/TenCompetence

24 24 ตัวอย่างการใช้ Bookmark Tag ใน http://del.icio.us/ Web ที่เข้าเป็นประจำ

25 25 ใครบ้างที่ share bookmarks เดียวกัน

26 26 ตัวอย่าง Tag Cloud ใน flickr.com

27 27 Explicit Knowledge (CMS) CMS (Content Management System) ระบบจัดการ บริหารข้อมูลเว็บไซต์ คือเครื่องมือที่ใช้ในการ บริหารข้อมูลภายในเว็บไซต์ซึ่งสามารถสนับสนุน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆภายใน เว็บไซต์ โดยทำการควบคุมเนื้อหา รูปแบบ และ กระบวนการนำเสนอเนื้อหา Open Source CMS:  Drupal http://drupal.org/http://drupal.org/ Demo http://demo.opensourcecms.com/e107/e107_admin/admin.php http://demo.opensourcecms.com/e107/e107_admin/admin.php User: admin; Password: demo

28 28 Explicit Knowledge (CMS) Alfresco (http://dev.alfresco.com): an Open Source ECM (Enterprise Content Management). It uses Java: Spring, Hibernate, Lucene and JSFhttp://dev.alfresco.com Knowledgetree (http://www.ktdms.com/): a powerful document management system made in Java and PHPhttp://www.ktdms.com/ Exponent http://www.exponentcms.org/http://www.exponentcms.org/ Typo3 http://typo3.comhttp://typo3.com Joomla http://www.joomla.org/http://www.joomla.org/ Nucleus http://www.nucleuscms.org/http://www.nucleuscms.org/ List of CMS http://www.opensourcescripts.com/dir/Content_management_,040CMS,041/ http://www.opensourcescripts.com/dir/Content_management_,040CMS,041/

29 29 Explicit Knowledge ( Blog) - Blog มาจากคำเต็มว่า WeBlog บางครั้งอ่านว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log - Blog คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาเป็นเรื่องใดก็ได้ ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยข้อความ,รูปและลิงค์ - การเพิ่มบทความให้กับ blog ที่มีอยู่ เรียกว่า “blogging” - บทความใน blog เรียกว่า “posts” หรือ “entries” - บุคคลที่โพสลงใน “entries”เรียกว่า “blogger”

30 30 Explicit Knowledge ( Blog) สมุดบันทึกของแต่ละบุคคล เว็บไซต์เพื่อเขียนบันทึกเล่า เรื่องราว เรียงไล่ลำดับย้อนหลังตามวัน เวลาการเขียนไปเรื่อยๆ มักจะมีการลิงค์ในเนื้อหา หรือ รวมลิงค์ แยกแยะเป็นกลุ่มๆ ตามหัวข้อ หลักที่ผู้เขียนสร้างขึ้น มีการเสนอความคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติม

31 31 จุดเด่นของ Blog 1. Blog เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อ ถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียน Blog และผู้อ่านที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน 2. มีความสะดวกและง่ายในการเขียน Blog ทำให้ สามารถเผยแพร่ความคิดเห็นของผู้เขียน Blog ได้ ง่ายขึ้น 3. Comment จากผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกันบางครั้งทำ ให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ

32 32 Blog แตกต่างจากเว็บอื่นๆ อย่างไร การใส่ข้อมูลใหม่ทำได้ง่าย มี template อัตโนมัติช่วยจัดการ มีการกรองเนื้อหาแยกตามวัน ประเภทผู้แต่งหรืออื่นๆ ผู้ดูแลจัดการ Blog สามารถเชิญ หรือ เพิ่มผู้แต่งคนอื่น โดยจัดการเรื่องการอนุญาตและการเข้าถึงข้อมูลได้ โดยง่าย เจ้าของ Blogจะเป็นผู้สร้างหัวข้อสนทนาเท่านั้น

33 33 Blogging และวิถีของผู้คน Blog ส่งผลกระทบต่อสังคมได้ เช่นบาง Blog นั้นลูกจ้างอาจจะ ก่อรำคาญใจต่อนายจ้างและทำให้บางคนถูกไล่ออก คนใช้ Blog ในทางอื่นๆ เช่นส่งข้อความสู่สาธารณะ อาจจะมี ปัญหาตามมาได้ คือการไม่เคารพทรัพย์สินทางปัญญา หรือการ ให้ข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือได้ บางครั้งการสร้างข่าวลือก็เอื้อประโยชน์ต่อสื่อสารมวลชนที่สนใจ เรื่องนั้น ๆ ได้ Blog เป็นการรวบรวมความคิดของมนุษย์ สามารถนำมาใช้ช่วยกับ ปัญหาด้านจิตวิทยา, อาชญากรรม, ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ Blog เป็นช่องทางเผยแพร่งานพิมพ์อย่างประหยัดและมี ประสิทธิภาพ

34 34 รูปที่ 8-1 ตัวอย่าง Blog และหน้าจอการ post ข้อความใน Blog ตัวอย่าง Blog

35 35 ตัวอย่างหน้าจอการ post ข้อความใน BLBlog

36 36 Explicit Knowledge (Blogs) WordPress http://wordpress.org/:http://wordpress.org/  เขียนด้วย PHP และฐานข้อมูลคือ MySQL  เข้าถึงโดย : RSS/Atom bBlog http://www.bblog.com/http://www.bblog.com/  Display RSS feeds on your blogRSS

37 37 บล็อก เผยแพร่ความรู้ฉับไวด้วย RSS Feeds ช่องสัญญาณข่าวที่นำเสนอ ข่าวสั้นทันเหตุการณ์

38 38 เทคโนโลยี RSS Feed (ฟีด) ไฟล์ข้อมูลประเภท XML เขียนแบบเดียวกันทั่วโลก ตามมาตรฐาน RSS 2.0 (Really Simple Syndication) บรรจุข้อมูลข่าวสารล่าสุดของเว็บไซต์ เปรียบเหมือนช่องสัญญาณข่าวที่นำเสนอข่าวสั้นทัน เหตุการณ์ ส่งข่าวสารที่อัพเดตถึงมือผู้อ่านได้ทันที ทำให้บล็อกเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว ติดเรด้า - สามารถรวมไฟล์ฟีดจากหลายเว็บไซต์ไว้ที่ เดียวกันได้

39 39 ตัวอย่าง RSS

40 40 Item title Item description Item link ช่องสัญญาณฟีด (Channel) หัวข้อข่าว (Item)

41 41 รูปแบบการเขียนมาตรฐานฟีด RSS 2.0 ElementDescriptionExample title ชื่อของช่องสัญญาณงานประกันคุณภาพคณะวจก. มอ. link ลิงค์ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เก็บฟีด http://mgt.psu.ac.th/qa description คำอธิบายช่องสัญญาณข่าวงานประกันคุณภาพล่าสุดของคณะวจก. มอ. ช่องสัญญาณฟีด (Channel)

42 42 รูปแบบการเขียนมาตรฐานฟีด RSS 2.0 ElementDescriptionExample title ชื่อของหัวข้อข่าว รายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2547 link ไม่ต้องใส่ ( หากแต่ละข่าวอยู่ ในหน้าเพจเดียวกัน ) description คำอธิบายรายละเอียดของ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนี ชี้วัดหลัก(KPIs) ประจำปี 2547 กดที่นี่ หัวข้อข่าว (Item) – หนึ่งช่องสัญญาณบรรจุได้หลายหัวข้อข่าว

43 43 อ่าน ฟีดของบล็อก ด้วย MS Outlook

44 44 ระบบรวบรวมฟีด PlanetMatter

45 45 Explicit Knowledge (Collaborative Tools) : WiKi - Wiki อ่านออกเสียง "wicky", "weekee" หรือ "veekee" - สามารถสร้างและแก้ไขหน้าเว็บเพจขึ้นมาใหม่ ผ่านทางบราวเซอร์ โดยไม่ต้องสร้างเอกสาร html เหมือนแต่ก่อน - Wiki เน้นการทำระบบสารานุกรม, HOWTOs ที่รวมองค์ความรู้หลายๆ แขนงเข้าไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะ

46 46 Explicit Knowledge (Collaborative Tools) : WiKi มีเครื่องมือที่ใช้ทำ Wiki หลายอย่าง เช่น Wikipedia เป็นต้น Wikipedia เป็นระบบสารานุกรม(Encyclopedia) สาธารณะ ที่ทุกคนสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ รองรับ ภาษามากกว่า 70 ภาษารวมทั้งภาษาไทย มีการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์วิกิที่สำคัญยิ่งในการสร้าง สารานุกรม ที่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาร่วมกันสร้าง สารานุกรมที่ http://www.wikipedia.orghttp://www.wikipedia.org วิกิพีเดียในภาคภาษาไทยที่ http://th.wikipedia.orghttp://th.wikipedia.org ในปัจจุบันวิกิพีเดียถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ

47 47 Explicit Knowledge (Collaborative Tools): WiKi - ซอฟต์แวร์เพื่อสังคมที่ดีพึงคงคุณลักษณะของ การเปิดพื้นที่ให้กับปัจเจกบุคคลในการสื่อต่อ สาธารณะโดยมีการควบคุมน้อยที่สุด - เพื่อให้การประมวลสังคม เป็นไปอย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำจากเจ้าของเทคโนโลยีให้ มากที่สุด - ดังนั้นการสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสังคม ใดๆ พึงตระหนักถึงหลักการเคารพในสิทธิของ ปัจเจก (individual) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

48 48 หน้าจอ Wikipedia http://th.wikipedia.org

49 49 Explicit Knowledge (Collaborative Tools) :Wiki  MediaWiki (http://www.mediawiki.org/) http://www.mediawiki.org/ http://www.mediawiki.org/ Wikipedia http://wikipedia.org/http://wikipedia.org/ WikiQuote http://wikiquote.org/http://wikiquote.org/ WikiBooks http://wikibooks.org/http://wikibooks.org/  List of Wiki Engines http://c2.com/cgi/wiki?WikiEngines http://c2.com/cgi/wiki?WikiEngines

50 50 Explicit Knowledge (Collaborative Tools) Internet Forum  ทำหน้าที่คล้าย bulletin board และ newsgroup  มีการรวบรวมข้อมูลทั่วๆไป เช่น เทคโนโลยี เกม คอมพิวเตอร์ และการเมือง  ผู้ใช้สามารถโพสหัวข้อลงไปในกระดานได้  ผู้ใช้คนอื่นๆ ก็สามารถเลือกดูหัวข้อหรือแม้กระทั่ง โพส ความคิดเห็นของตนเองลงไปได้

51 51 Forum เรื่อง Computer และ Internet

52 52 Forum เรื่อง Game

53 53 Explicit Knowledge (Collaborative Tools) PHPBB http://www.phpbb.com/http://www.phpbb.com/  A popular internet forum package written in the PHP programming language.internet forumPHP Comparison of Internet Forum Storage http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Internet_foru m_software http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Internet_foru m_software

54 54 Explicit Knowledge (Collaborative Tools) Collaborative Real-Time Editors: เป็นซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขข้อมูล จากเครื่องคอมพิวเตอร์จากแหล่งต่างๆ  Google Docs (Not OpenSource) http://docs.google.com/http://docs.google.com/  Gobby http://darcs.0x539.de/trac/obby/cgi-bin/trac.cgihttp://darcs.0x539.de/trac/obby/cgi-bin/trac.cgi  OpenEffort http://www.openeffort.com/http://www.openeffort.com/  List of Real Time Editors http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_real-time_editor http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_real-time_editor

55 55 Explicit Knowledge (Repositories) A repository is a central place where data is stored and maintained by an organisation Access to information is possible though several mechanisms as:  Metadata Exchange Protocols (OAI, Z93.50)  Query Languages (SQI)  Web Services  Syndication (RSS/Atom)

56 56 Explicit Knowledge (Searchers)  Open source search engines DataparkSearch Egothor Gonzui Ht://dig Lucene mnoGoSearch Namazu Nutch OpenFTS Swish-e Wikiasari Xapian YaCy Zettair

57 57 Explicit Knowledge (P2P Networks) A Peer-To-Peer computer network relies primarily on the computing power and bandwidth of the participants in the network rather than concentrating it in a relatively low number of servers.computer networkbandwidth servers P2P networks are typically used for connecting nodes via largely ad hoc connections. Such networks are commonly used for sharing contents but can be also used for transmit realtime data, such as telephony trafficad hoctelephony

58 58 Explicit Knowledge (P2P Networks) Network or Protocol Applications BitTorrent AllPeersAllPeers, ABC [Yet Another BitTorrent Client], Azureus, BitComet, BitSpirit, BitTornado, BitLord, BitTorrent, BitTorrent.Net, Burst!, G3 Torrent, KTorrent, Limewire, mlMac, MLDonkey, QTorrent, Shareaza, Transmission, Tribler, µ Torrent, OperaABC [Yet Another BitTorrent Client]AzureusBitCometBitSpiritBitTornadoBitLord BitTorrentBitTorrent.NetBurst!G3 TorrentKTorrentLimewiremlMacMLDonkeyQTorrent ShareazaTransmissionTribler µ TorrentOpera eDonkey aMuleaMule, eDonkey2000 (discontinued), eMule, eMule Plus, Hydranode, Jubster, lMule, Lphant, MLDonkey, mlMac, Morpheus, Pruna, Shareaza, xMule, iMesheDonkey2000eMuleeMule PlusHydranodeJubsterlMuleLphantMLDonkey mlMacMorpheusPrunaShareazaxMuleiMesh GNUnetGNUnet, (GNUnet-gtk) Gnutella AcquisitionAcquisition, BearShare, Cabos, Gnucleus, Grokster, iMesh, gtk-gnutella, Kiwi Alpha, LimeWire, FrostWire, MLDonkey, mlMac, Morpheus, Phex, Poisoned, Swapper, Shareaza, XoloXBearShareCabosGnucleusGroksteriMeshgtk-gnutellaKiwi AlphaLimeWire FrostWireMLDonkeymlMacMorpheusPhexPoisonedSwapperShareazaXoloX Gnutella2AdagioAdagio, Caribou, Gnucleus, iMesh, Kiwi Alpha, MLDonkey, mlMac, Morpheus, Shareaza, TrustyFilesCaribouGnucleusiMeshKiwi AlphaMLDonkeymlMacMorpheusShareazaTrustyFiles Kad NetworkaMuleaMule, eMule, MLDonkeyeMuleMLDonkey

59 59

60 60 Implicit Knowledge (Virtual Communities) Virtual communities form "when people carry on public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships" A virtual community or online community can be used loosely for a variety of social groups interacting via the Internet. It does not necessarily mean that there is a strong bond among the members It is supported by a variety set of communication tools as forums, chats or CMS Interactions within the communities allows organisations to make explicit some implicit knowledge as:  Discover experts as the people that becames a reference in the community  Qualify contents through Rating/Voting processes  Define Ontologies through the tagging of contents by the members of the community (folksonomies)

61 61 Implicit Knowledge (Tagging/Voting) Digg http://www.digg.com is a community-based popularity website with an emphasis on technology and science articles. It combines social bookmarking, blogging, and syndication with a form of non-hierarchical, democratic editorial control. News stories and websites are submitted by users, and then promoted to the front page through a user-based ranking system. This differs from the hierarchical editorial system that many other news sites employ.http://www.digg.comwebsitetechnologysocial bookmarkingbloggingsyndication democratic Meneame http://meneame.nethttp://meneame.net  Open Source Clone of Digg http://svn.meneame.net/index.cgi/branches/version2/  DEMO: http://meneame.net/?category=1http://meneame.net/?category=1

62 62 Implicit Knowledge (Social Networks) A social network is a social structure made of nodes which are generally individuals or organizations. It indicates the ways in which they are connected through various social familiarities ranging from casual acquaintance to close familial bonds.social structure Social Networks make explicit the implicit relations among the people.

63 63 Implicit Knowledge (Social Networks) NameDescription/FocusUser countRegistration FlickrPhoto sharing4,000,000Open Last.fmMusicUnknownOpen MySpaceGeneral130,000,000Open TagWorldGeneral (tagging)1,850,692Open WAYNTravel & Lifestyle7,000,000Open to people 18 and older Windows Live Spaces Blogging (formerly MSN Spaces) 30,000,000Open - Uses Windows Live IDWindows Live ID XangaBlogs and "metro" areas40,000,000Open Yahoo! 360°Linked to Yahoo! IDs4,700,000Open to people 18 and older List of social networks http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites

64 64 Implicit Knowledge (Knowledge Map) Taxonomy: การจัดประเภทสัตว์หรือพืช ที่อาศัย ผู้รู้ เป็นผู้ดำเนินการและ ให้ผู้อื่นจัดว่าอะไรควรจะอยู่ประเภทไหนตามที่ผู้รู้นั้นได้กำหนดไว้แล้ว. Folksonomy: คำว่า Folksonomy นี้ มีที่มาจากการที่ ใครก็ได้ทุก ๆ คน (Folk) มีสิทธิในการจัดทำอนุกรมวิธาน (Taxonomy) หรือ จัดกลุ่มประเภท หมวดหมู่ของเอกสารในโลกอินเทอร์เน็ตให้อยู่ในแบบที่ตนเข้าใจ เช่น Web pages, online photographs, Web links.Web pagesonline photographsWeb links The labels are commonly known as tags and the labeling process is called tagging.tagstagging Ontology: It seeks to describe or posit the basic categories and relationships of being or existence to define entities and types of entities within its framework.basic categoriesentitiestypes of entities KNOWLEDGE MAP: Taxonomy where the knowledge of a certain community are clasiffied.

65 65 ตัวอย่างเว็บที่เป็น Folksonomy Social BookmarkingMedia Sharing Blogs Other

66 66 Implicit Knowledge (Best Practices) Best Practice is a management idea which asserts that there is a technique, method, process, activity, incentive or reward that is more effective at delivering a particular outcome than any other technique, method, process, etc.management ideatechnique

67 67

68 68 COMMUNICATION TOOLS Asynchronous: เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารสองฝ่ายไม่พร้อมกัน  eMail  Annotation (Warichu) http://www.warichu.com/http://www.warichu.com/ Warichu (formerly diginote.info) is a communication tool that sits on top of the web and allows everyone to discuss the webs content. Open API Extensions for IE and Firefox Synchronous: เครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารคนสองคนหรือเป็นกลุ่ม แบบสองฝ่ายพร้อมกัน  Instant Messaging Jabber (XMPP) Jabber is an open system primarily built to provide instant messaging service and presence information (aka buddy lists). The protocol is built to be extensible and other features such as Voice over IP and file transfers have been added.instant messagingpresence informationVoice over IP http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_instant_messaging_clients  AudioConference Asterisk http://en.wikipedia.org/wiki/Asterisk_PBXhttp://en.wikipedia.org/wiki/Asterisk_PBX OpenWengo http://dev.openwengo.com/trac/openwengo/trac.cgi/http://dev.openwengo.com/trac/openwengo/trac.cgi/  Chat IRC http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Internet_Relay_Chat_clientshttp://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Internet_Relay_Chat_clients  VideoConference Egika/GnomeMeeting http://www.ekiga.org/http://www.ekiga.org/

69 69 Knowledge Management Suites Egroupware www.egroupware.orgwww.egroupware.org Moodle www.moodle.orgwww.moodle.org

70 70 eGroupware eGroupWare (www.egroupware.org) is a free enterprise ready groupware software for your network. It enables you to manage contacts, appointments, todos and many more for your whole business. eGroupWare is a groupware server. It comes with a native web- interface which allowes to access your data from any platform all over the planet. Moreover you also have the choice to access the eGroupWare server with your favorite groupware client (Kontact, Evolution, Outlook) and also with your mobile or PDA via SyncML. eGroupWare is international. At the time, it supports more than 25 languages including rtl support. eGroupWare is platform independent. The server runs on Linux, Mac, Windows and many more other operating systems. On the client side, all you need is a internetbrowser such as Firefox, Konqueror, Internet Explorer and many more.www.egroupware.org  http://demo.egroupware.org/currentversion/login.php http://demo.egroupware.org/currentversion/login.php

71 71 MOODLE Moodle (moodle.org)moodle.org Course Management System (CMS) หรือ Virtual Learning Environment (VLE) โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถเสริมเข้าไปในเว็บไซด์เพื่อส่งเสริม การเรียนการสอนออนไลน์โดยมีสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม กล่องเครื่องมือที่บรรจุโมดูลต่างๆ สำหรับสร้างกิจกรรมและ แบบฝึกหัดออนไลน์ content manager สำหรับรวบรวมข้อมูลเกือบจะทุกสาขาวิชา ระบบที่ก่อให้เกิดชุมชนของผู้เรียน เครื่องมือช่วยในการประเมินผลด้วยการพิจารณาประวัติการใช้ งานโดยละเอียดและการให้คะแนน สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ที่ใช้อยู่ได้ ซอฟท์แวร์ open source ฟรี ภายใต้ GPL license คุณสมบัติเปรียบเทียบได้กับ WebCT และ Blackboard

72 Web blog ที่ใช้กับ KM

73 73 Web blog ที่ใช้กับ KM Web blog ที่เป็น free software  GotoKnow.org Web blog ที่พัฒนาขึ้นเองในหน่วยงาน

74 74 GotoKnow.org บล็อกเพื่อการจัดการความรู้

75 75 GotoKnow.org บล็อก เพื่อการจัดการความรู้ The Gateway of Thailand ’ s Online Knowledge Management Paramee.gotoknow.or g Happyhemato.gotoknow.or g Karn.gotoknow.org

76 76 ชื่อ บล็อก ชื่อ บันทึก เจ้าของ บล็อก ThaiKM.Goto Know.org เวลาที่ บันทึก จำนวน ผู้อ่าน สำเนา บันทึก Anatomy of Blog

77 77 รวมรายการบันทึกของบล็อก นามแฝง / ชื่อจริง PermaLi nk ( ลิงค์ ถาวร ) ข้อคิดเห็น

78 78 บล็อก GotoKnow.org ฟรี! สมัครสมาชิก พร้อมเนื้อที่ 30 MB ฟรี! สร้างบล็อกและลิงค์เลือกได้ เช่น http://YourBlog.GotoKnow.org ฟรี! อัพโหลดรูปภาพและไฟล์ข้อมูล 1MB/ครั้ง ฟรี! Multiple blogs, multiple communities ฟรี! Newsletter ฟรี! Webboard ฟรี! Reading list ฯลฯ

79 79 บริหารบล็อกได้เองอย่างเว็บส่วนตัว

80 80 การนำบล็อกไปใช้เพื่อการจัดการความรู้ เป็นสมุดบันทึกความรู้เชิงปฏิบัติ และ เรื่องราวแห่ง ความสำเร็จ เป็นสมุดบันทึกกิจกรรมที่จะทำ และ AAR – After Action Review เป็นเครื่องมือสร้างความรู้รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่ เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เป็นตู้เก็บเอกสาร รูปภาพ และ multimedia เป็นเครื่องมือเผยแพร่ความรู้ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเวทีพูดจาสนทนาทักทาย

81 81 ชุมชนบล็อก GotoKnow.org Bloggers Blog communities GoToKnow Knowledge Repository ประวิทย์ จากตรังวาสนา จากชัยภูมิA B C D

82 82 สร้างบล็อกหรือชุมชนบล็อกได้ มากกว่าหนึ่ง และเป็นสมาชิกชุมชนบล็อกได้ มากกว่าหนึ่ง บล็อกชุมชนใน GotoKnow.org

83 83 บล็อกชุมชนใน GotoKnow.org

84 84 เครือข่ายของบล็อกเกอร์ใน GotoKnow.org

85 85 ตัวอย่างบล็อก (Blog) http://bucckm.buu.ac.th

86 86 ต้อนรับปรากฎการณ์บล็อก เพื่อการจัดการ ความรู้แบบชุมชน Blogs Wikis Web Services (x)html Service-Oriented Architecture Folksonomies Messaging Social Software Semantic Web CMS RSS/Atom IPv6 GRID P2P SIP MPLS Web 2.0 VoIP Next Generation Internet AJAX

87 87 ตัวอย่าง Site map http://pages.ebay.com/sitemap.html

88 88 ตัวอย่าง Site map ( ต่อ ) http://www.google.com/sitemap.html

89 89 ตัวอย่าง Site map ( ต่อ ) http://www.microsoft.com/library/toolbar/ 3.0/sitemap/en-us.mspx

90 90 ตัวอย่าง Site map ( ต่อ ) http://www.apple.com/find/sitemap.html

91 91 ตัวอย่าง Site map ( ต่อ ) http://portaal.e-uni.ee/moodle/sitemap

92 ตัวอย่างจัดทำ KM โดยใช้ Moodle

93 93

94 94

95 95

96 DEMO

97 97 บรรณานุกรม Blog & Knowledge Management โดย ดร.จันทวรรณ น้อยวัน & ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ คณะ วิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ Open Source tools for Knowledge Management โดย Carlos Méndez การจัดการความรู้ โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงษ์

98 คำถาม seree@buu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำ ระบบ IT “เรื่องการจัดการความรู้ ” เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google