งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาสาระ หลักการ ข้อดีของ ข้อเสียของ ตัวอย่าง คืออะไร ของ ประเภทของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาสาระ หลักการ ข้อดีของ ข้อเสียของ ตัวอย่าง คืออะไร ของ ประเภทของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหาสาระ หลักการ ข้อดีของ ข้อเสียของ ตัวอย่าง คืออะไร ของ ประเภทของ
AR Code คืออะไร หลักการ ของ AR CODE ประเภทของ AR CODE ข้อดีของ AR CODE ข้อเสียของ AR CODE ตัวอย่าง VIDEO

3 AR Code คืออะไร เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ก็คือการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพที่มีลักษณะคล้ายๆ กับ QR Code เพื่อทำให้เห็นภาพสามมิติในหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านกล้องwebcam

4 หลักการทำงานของ AR Code
1. กล้อง webcam ,SmartPhone หรือตัวจับ sensor อื่นๆ 2. AR CODE ,ตัว Marker (บางคนเรียกว่า Markup) 3. ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอภาพทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือ อื่นๆ 4. ส่วนประมวลผลเพื่อสร้าง object 3D เช่น software

5 ประเภทของ AR Code 1. Optical See-Through AR ผู้ใช้เห็นชัดเจนด้วย Head-mounted display 2. Projector Based AR ใช้วัตถุโลกจริงเช่นเดียวกับการออกแบบพื้นผิวสาหรับ VE 3. Video See-Through AR ใช้ HMD ทึบแสงในการแสดงผสมผสานกับวิดีโอของ VE และมองจากล้องถ่ายรูปบน HMD 4. Monitor-Based AR ใช้ผสมผสานกับวิดีโอสตรีม

6 ข้อดีของ AR Code 1. เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบและสนใจเทคโนโลยี 2. ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาตำแหน่งและรายละเอียดของสินค้าที่ตนต้องการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

7 ข้อดีของ AR Code 3. บริษัทสามารถสร้าง Campaign ต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจในตัวสินค้า จึงสามารถดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น 4. เพิ่มโอกาสของการค้าทาง Internet (E-commerce) เนื่องจากการผู้ซื้อสามารถเห็นภาพจำลองของตนและสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

8 ข้อเสียของ AR Code 1. ไม่เหมาะกับกลุ่มคนที่ low technology หรือกลุ่มคนที่อาจไม่ได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากนัก เนื่องจากว่าการนำเสนอด้วยรูปแบบนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีกล้อง Web Cam และเครื่องพิมพ์ในกรณีที่เป็นการ print ตัว Marker ผ่านหน้าเว็บไซต์ 2. เข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มที่จำกัด โดยผู้ใช้บริการต้องมีเศรษฐ์สถานะที่ค่อนข้างดี เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี AR ต้องอาศัยอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หลายอย่าง

9 ข้อเสียของ AR Code 3. การที่มีกลุ่มผู้บริโภคจำกัด ทำให้อาจไม่คุ้มกับการลงทุนของบริษัทในการวางระบบเครือข่ายต่างรวมทั้งการทาฐานข้อมูลต่างๆ เช่น การทำฐานข้อมูลของร้านค้า หรือสถานที่ 4. ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เนื่องจากในการใช้งานอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือต้องใช้ระบบ 3G ซึ่งระบบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่ของประเทศ ทาให้การใช้งานเทคโนโลยี AR ยังอยู่ในวงที่จากัด

10 ตัวอย่างการใช้งาน AR Code
ภาพจำลองสามมิติ จากโมเดลที่ออกแบบในโปรแกรม SketchUp

11 ตัวอย่างวิธีการสร้าง AR Code
ในที่นี้ใช้ web application

12 ขั้นตอนการทำงาน ลงทะเบียนเพื่อขอ Username และ Password
1 สมัครได้เพียงครั้งเดียว

13 ขั้นตอนการทำงาน เปิด inbox ใน เพื่อดู Password

14 การสร้าง Marker รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod
1. Sign in เพื่อเข้าใช้งาน โดยใช้ ของเรา และ Password ที่เว็บกำหนดให้มา

15 การสร้าง Marker 2. Create a new AR Model เพื่อดึงงานที่จะนำมาสร้าง
AR Code เชื่อมโยงกับ Marker QR Code ที่ใช้ร่วมกับ AR Code

16 การสร้าง Marker เลือกไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพเพื่อใช้สร้างตัว Marker
ในที่นี้ใช้ไฟล์รูปภาพ โดยดึงรูปที่ต้องการเข้ามาวางบริเวณลูกศรด้านล่างนี้

17 การสร้าง Marker เลือกขอบเขตรูปภาพที่จะใช้สร้าง Marker ตั้งชื่อ Marker

18 การสร้าง AR Model เลือกงานที่จะสร้าง Model จำลอง เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับ ตัว Marker

19 การสร้าง AR Model ในที่นี้ใช้ไฟล์ที่เป็น 3D Model จากโปรแกรม SketchUp
ลากไฟล์งานที่ต้องการเข้ามาในโปรแกรม

20 การสร้าง AR Model สร้างใช้ไฟล์รุปภาพ วิดีโอ 3D Model เสียง ในการสร้าง AR Model มีลูกเล่นให้สร้างข้อความ เพิ่มหน้าได้ นี่คือตัว Marker ที่สร้างเพื่อใช้เป็น AR Code

21 การเรียกใช้งาน AR Code
โหลด Application สำหรับใช้งานบน Smart Phone หรือ Tablet PixLive Player เปิด Pixlive Player นำ Smart Phone หรือ Tablet ไปส่องที่ Marker จะมองเห็น 3D Model หรืองานที่สร้างขึ้นในลักษณะภาพเสมือนจริง

22 ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้งานในการนำเสนอผลงานได้ทุกวิชา นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำงาน และมีความสามัคคีในกลุ่ม นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติจริง นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น

23 เอกสารเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาสาระ หลักการ ข้อดีของ ข้อเสียของ ตัวอย่าง คืออะไร ของ ประเภทของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google