งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1

2 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบ การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและ รายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ. ศ. 2555 ( ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พรบ. ส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ )

3 สาระสำคัญของกฎกระทรวง เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียของตนเอง 1. เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิด มลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูลผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน ตาม ทส.1 เก็บ ข้อมูลไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ 2 ปี สาระสำ คัญ วัตถุประส งค์

4 2. สรุปรายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตาม ทส.2 รายงานต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน วันที่ 15 ของ เดือนถัดไปสามารถส่งได้ 3 รูปแบบ ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ส่งทางไปรษณีย์ ( วันที่ส่งถือเป็น วันรายงาน ) รายงานทางอิเลคทรอนิกส์ ( วันที่ส่งถือเป็นวันรายงาน )

5 สาระสำคัญ ( ต่อ ) 3. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเป็น หลักฐานภายใน 7 วันนับแต่วันที่รายงาน 4. กรณีมีการเก็บข้อมูลสถิติหรือสรุปผลการ ดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตาม กฎหมายอื่นอยู่แล้วและมีข้อมูลไม่น้อยกว่าที่ กฎกระทรวงกำหนดไว้ ให้ใช้ข้อมูลนั้น รายงานได้ 5. เกณฑ์ที่กำหนดไว้นำมาบังคับใช้ผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียด้วย

6 โรงพยาบาลที่เข้าข่ายต้องดำเนินการ ตามกฎกระทรวง อาคารประเภท ก โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตาม กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มี เตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม ของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป

7 โรงพยาบาลที่เข้าข่ายต้อง ดำเนินการตามกฎกระทรวง อาคารประเภท ข โรงพยาบาล ของทางราชการ หรือสถาน พยาบาลตามกฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับ ผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวม กันทุกชั้นของ อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถึง 30 เตียง ( มีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ. ศ. 2555 เป็นต้นไป )

8 บทลงโทษ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 104

9 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมหรือผู้ รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือ กำจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 106 บทลงโทษ

10 ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใด ทำบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ ต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ โดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 107

11 มาตรฐานน้ำทิ้งจากสถานพยาบาล พารามิเตอร์หน่วย วัด อาคาร ประเภท ก อาคาร ประเภท ข 1. ความเป็น กรด - ด่าง (pH) -5-9 2. บีโอดี (BOD) mg/L ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 30 3. ปริมาณสาร แขวนลอย (Suspended Solids) mg/L ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 4. ปริมาณ ตะกอนหนัก (Settleable Solid) mg/L ไม่เกิน 0.5

12 มาตรฐานน้ำทิ้งจาก สถานพยาบาล พารามิเตอร์หน่ว ยวัด อาคารประเภท ก อาคารประเภท ข 5. ปริมาณ สารละลาย (Total Dissolved Solid) mg/L ไม่เกิน 500 ( จากปริมาณ สารละลายใน น้ำใช้ ตามปกติ ) ไม่เกิน 500 ( จากปริมาณ สารละลายใน น้ำใช้ ตามปกติ ) 6. ซัลไฟต์ (Sulfide) - ไม่เกิน 1.0 7. ไนโตรเจนใน รูป (TKN) mg/L ไม่เกิน 35 8. น้ำมัน และไขมัน (Oil & Grease) mg/L ไม่เกิน 20 Ref : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด Ref : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง ขนาด

13

14

15

16

17 ขั้นตอนการ รายงาน  พื้นที่ ต่างจังหวัด 

18 ที่ปรึกษาปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 จ. นนทบุรี ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ

19


ดาวน์โหลด ppt ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google