งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ลูกจ้างประจำเพื่อปรับ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งระดับ 1 – 3 และ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 - 4 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ลูกจ้างประจำเพื่อปรับ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งระดับ 1 – 3 และ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 - 4 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ลูกจ้างประจำเพื่อปรับ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งระดับ 1 – 3 และ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 - 4 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ลูกจ้างประจำเพื่อปรับ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งระดับ 1 – 3 และ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 - 4

2 1. หนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 14 ลว. 31 มี. ค. 53 1. หนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 14 ลว. 31 มี. ค. 53 2. หนังสือ กระทรวงกา รคลัง ด่วน ที่สุด ที่ กค 0428/ ว 38 ลว. 1 เม. ย. 53 2. หนังสือ กระทรวงกา รคลัง ด่วน ที่สุด ที่ กค 0428/ ว 38 ลว. 1 เม. ย. 53 3. หนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 21 ลว. 16 มิ. ย. 53 3. หนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 21 ลว. 16 มิ. ย. 53 4. หนังสือ กระทรวงกา รคลัง ที่ กค 0428/ ว 83 ลว. 17 ส. ค. 53 4. หนังสือ กระทรวงกา รคลัง ที่ กค 0428/ ว 83 ลว. 17 ส. ค. 53ที่มาที่มา

3 ได้จัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยจำแนก ลูกจ้างประจำตามลักษณะงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง กลุ่ม งานเทคนิคพิเศษ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 เม. ย. 53 เป็นต้นไป ที่มา ( ต่อ ) 1. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 14 ลว. 31 มี. ค. 53 ที่มา ( ต่อ ) 1. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 14 ลว. 31 มี. ค. 53

4 ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และอัตราจ้างของลูกจ้างประจำให้ สอดคล้องกับการจัดระบบตำแหน่ง ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่กำหนด ขึ้นใหม่ ที่มา ( ต่อ ) 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ ว 38 ลว.1 เม. ย. 53 ที่มา ( ต่อ ) 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ ว 38 ลว.1 เม. ย. 53

5 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการให้ส่วน ราชการถือปฏิบัติในเรื่องการบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำในเรื่องการปรับระดับชั้นงาน การ เปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงาน การตัดโอนอัตรากำลัง ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่มา ( ต่อ ) 3. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 21 ลว.16 มิ. ย. 53 ที่มา ( ต่อ ) 3. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 21 ลว.16 มิ. ย. 53 ระดับ 1 ระดับ 2 การปรับระดับชั้นงาน ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ผู้ดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ สำหรับตำแหน่งที่สูงกว่า ตามหนังสือข้อ 2. ทั้งนี้ ไม่เกินระดับสูงสุดในแต่ละสายงานที่ ก. พ. ได้กำหนดไว้

6 ได้กำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่ง บรรจุและแต่งตั้ง ออกคำสั่งแต่งตั้ง ลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ กรณีการปรับระดับชั้นงาน โดยไม่ต้อง ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ที่มา ( ต่อ ) 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 83 ลว.17 ส. ค. 53 ที่มา ( ต่อ ) 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 83 ลว.17 ส. ค. 53

7 1. เพื่อให้สอดคล้องกับ คำสั่งมอบอำนาจของ กรมตามคำสั่งกรม ชลประทาน ที่ ข 903/2556 ลว. 19 ก. ค. 56 ที่ ข 904/2556 ลว. 19 ก. ค. 56 ที่ ข 905/2556 ลว. 19 ก. ค. 56 1. เพื่อให้สอดคล้องกับ คำสั่งมอบอำนาจของ กรมตามคำสั่งกรม ชลประทาน ที่ ข 903/2556 ลว. 19 ก. ค. 56 ที่ ข 904/2556 ลว. 19 ก. ค. 56 ที่ ข 905/2556 ลว. 19 ก. ค. 56 เหตุผลในการ ปรับปรุง 1. เพิ่มเติมชื่อผู้ ได้รับมอบอำนาจ ในการดำเนินการ สอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำใหม่ สาระสำคัญที่ ปรับปรุง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

8 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น 2. เพื่อให้การดำเนินการ สอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำเพื่อปรับ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น เป็นไปอย่างมีระบบและ เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ คำสั่งกรมชลประทานที่ กรมมอบอำนาจดำเนินการ 2. เพื่อให้การดำเนินการ สอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำเพื่อปรับ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น เป็นไปอย่างมีระบบและ เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ คำสั่งกรมชลประทานที่ กรมมอบอำนาจดำเนินการ เหตุผลในการ ปรับปรุง 2. แก้ไขการ ดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก / คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงาน ให้สูงขึ้น ให้ ดำเนินการได้เฉพาะ ลูกจ้างประจำที่มีเลขที่ อัตราในสังกัดเท่านั้น สาระสำคัญที่ ปรับปรุง

9 3. เพื่อให้การแต่งตั้ง ลูกจ้างประจำที่ปรับ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นระบบ ได้มาตรฐาน โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ เหตุผลในการ ปรับปรุง 3. แก้ไขคุณสมบัติ ของลูกจ้างประจำที่มี สิทธิสมัครสอบ คัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำ ต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนที่ จะได้รับการแต่งตั้ง ภายในวันปิดรับสมัคร สอบคัดเลือก / คัดเลือก สาระสำคัญที่ ปรับปรุง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

10 4. เพื่อให้การสอบ คัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำเพื่อปรับ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ เหตุผลในการ ปรับปรุง 4. แก้ไขระยะเวลาการ ขึ้นบัญชีผู้สอบ คัดเลือก / คัดเลือกได้ โดยแก้ไขจากขึ้นบัญชี 2 ปี เป็นไม่มีการขึ้น บัญชีผู้สอบคัดเลือก / คัดเลือกได้ สาระสำคัญที่ ปรับปรุง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก / คัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ลูกจ้างประจำเพื่อปรับ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งระดับ 1 – 3 และ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1 - 4 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google