งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพม ๓๖ เชียงราย พะเยา

2 zzzz ผ้ม….? รองผู้อำนวยการ โรงเรียน..ครับ

3 สู่ความรับผิดชอบอันสูงส่ง
คิดแบบสไปเดอร์แมน With Great Power Comes Great Responsibility ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ สู่ความรับผิดชอบอันสูงส่ง

4 จากวันนี้ไปท่านจะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างไรในอนาคต

5 บทบาทและการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

6 เมื่อโลกเปลี่ยน คุณต้องเปลี่ยน เมื่อคุณไม่เปลี่ยน โลกจะเปลี่ยนคุณ
เมื่อโลกเปลี่ยน คุณต้องเปลี่ยน เมื่อคุณไม่เปลี่ยน โลกจะเปลี่ยนคุณ

7

8 หัวใจสำคัญที่สุด ของตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ “เปลี่ยนความคิด ของรองผู้อำนวยการโรงเรียน”ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์

9 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด
หน้าที่หลักของความเป็นรองผู้อำนวยการคือการทำหน้าที่ แทน หรือช่วยเหลือการทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ถ้าท่านไม่ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วท่านจะปฏิบัติหน้าที่อะไรที่ได้ชื่อว่าเป็น “รองผู้อำนวยการโรงเรียน” ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด

10 รองผู้อำนวยการที่ดี นายใช้ เพื่อนชม ลูกน้องชอบ
รองผู้อำนวยการที่เกือบดี นายชอบ เพื่อนชม ลูกน้องเฉย รองผู้อำนวยการที่ไม่ดี นายไม่ชอบ เพื่อนเฉย ลูกน้องชัง รองผู้อำนวยการที่หาดีไม่ได้ นายเฉย เพื่อนชัง ลูกน้องชั่ว ตัวก็ชุ่ย

11 การบริหารจัดการ ในสถานศึกษา
การบริหารจัดการ ในสถานศึกษา การเงิน การบัญชี งบประมาณ พัสดุ

12

13

14 เป้าประสงค์ 1.รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 2. ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารอย่างสง่างาม 3. รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 4. มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารอย่างสร้างสรรค์

15 มีการทำงานอย่างเป็นระบบไม่ลัดขั้นตอนเพื่อความสะดวกและถูกใจของตนเอง ให้เกียรติในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ

16 ปรับวัฒนธรรมการทำงานของตนเองที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในปฏิบัติงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในจุดเน้นการพัฒนา

17 สิ่งที่จะช่วยให้ท่านพัฒนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ท่านมีความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพ แสวงหาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆมาช่วยเติมเต็มในประสบการณ์ ช่วยให้ท่านมีความรู้อย่างรอบด้าน เพื่อนำมาพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

18

19 กิจกรรม “คนแบกไม้”

20 ดูเรื่องราว ....ร่วมกันคิด ....แล้วช่วยบอกว่า ....คิดอย่างไร

21 พระเจ้า ช่างหนักเหลือเกิน.....
ลูกขออนุญาตตัดทิ้งสักหน่อยเถิด.....

22

23 พระเจ้า, ขอบพระคุณมาก...

24

25

26 ขอให้เราใช้ไม้ที่แบกมาพาดข้ามเหวลึกนี้

27 อ้า ! มันสั้นเกินไป ฉันข้ามไม่ได้

28 ?

29

30 มาดดี มีความรู้ ดูออก

31 บอกได้ เป็นที่ยอมรับ ใจดี

32

33 ขอให้ท่านมีความสุขกับการได้มีงานทำครับ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google