งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม ๓๖ เชียงราย พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม ๓๖ เชียงราย พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม ๓๖ เชียงราย พะเยา

2 zzzz ผ้ม ….? รอง ผู้อำนวยการ โรงเรียน.. ครับ

3 คิดแบบสไปเดอร์แมน  With Great Power Comes Great Responsibility ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ สู่ความรับผิดชอบอันสูงส่ง

4 จากวันนี้ไปท่าน จะเป็นรอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอย่างไร ในอนาคต

5 บทบาทและการสร้าง จิตสำนึกการปฏิบัติงานรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

6 เมื่อโลกเปลี่ยน คุณต้องเปลี่ยน เมื่อคุณไม่เปลี่ยน โลกจะเปลี่ยนคุณ

7

8 หัวใจสำคัญที่สุด ของตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียน คือ “เปลี่ยนความคิด ของรองผู้อำนวยการโรงเรียน” ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอย่าง สร้างสรรค์

9 หน้าที่หลักของความเป็นรอง ผู้อำนวยการคือการทำหน้าที่ แทน หรือช่วยเหลือการทำงาน ของผู้อำนวยการโรงเรียน ถ้าท่าน ไม่ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแล้วท่านจะปฏิบัติหน้าที่ อะไรที่ได้ชื่อว่าเป็น “รอง ผู้อำนวยการโรงเรียน” ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด

10  รองผู้อำนวยการที่ดี นายใช้ เพื่อน ชม ลูกน้องชอบ  รองผู้อำนวยการที่เกือบดี นายชอบ เพื่อนชม ลูกน้องเฉย  รองผู้อำนวยการที่ไม่ดีนายไม่ชอบ เพื่อนเฉย ลูกน้องชัง  รองผู้อำนวยการที่หาดีไม่ได้ นายเฉย เพื่อนชัง ลูกน้องชั่ว ตัวก็ชุ่ย

11 การเงินการบัญชี งบประมาณพัสดุ การบริหารจัดการ ในสถานศึกษา

12

13

14 เป้าประสงค์ 1. รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น มืออาชีพ 2. ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหารอย่างสง่างาม 3. รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุก คนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 4. มีความเข้มแข็งเป็นกลไก ขับเคลื่อนการบริหารอย่าง สร้างสรรค์

15 มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่ลัดขั้นตอนเพื่อความสะดวก และถูกใจของตนเอง ให้เกียรติในการทำงาน กับเพื่อนร่วมงานด้วยความ จริงใจ

16  ปรับวัฒนธรรมการทำงานของตนเองที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ในปฏิบัติงานและการทำงานแบบ มีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน จุดเน้นการพัฒนา

17 ท่านมีความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพ แสวงหาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยเติมเต็มในประสบการณ์ ช่วยให้ท่านมีความรู้อย่างรอบด้าน เพื่อนำมาพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่จะช่วยให้ท่านพัฒนาอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์

18

19 19 กิจกรรม “ คนแบก ไม้ ”

20 20 ดูเรื่องราว.... ร่วมกันคิด.... แล้ว ช่วยบอกว่า.... คิดอย่างไร

21 21 พระเจ้า ช่างหนักเหลือเกิน..... ลูกขออนุญาตตัดทิ้งสักหน่อยเถิด.....

22 22

23 23 พระเจ้า, ขอบพระคุณมาก...

24 24

25 25

26 26 ขอให้เราใช้ไม้ที่แบกมาพาดข้ามเหวลึกนี้

27 27 อ้า ! มันสั้นเกินไป ฉันข้ามไม่ได้

28 28 ?

29

30  มาดดี มีความรู้ ดูออก

31  บอกได้ ใจดี เป็นที่ยอมรับ

32

33 ขอให้ท่านมีความสุขกับการได้ มีงานทำครับ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม ๓๖ เชียงราย พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google