งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการสังเคราะห์องค์ ความรู้ จากรายงานสอบสวนโรคเลป โตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการสังเคราะห์องค์ ความรู้ จากรายงานสอบสวนโรคเลป โตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการสังเคราะห์องค์ ความรู้ จากรายงานสอบสวนโรคเลป โตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12

2 ความเป็นมา โรคเลปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เขต 10 หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และ อุดรธานี เขต 12 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด จ. ขอนแก่น และ จ. กาฬสินธุ์ ติดอันดับ Top ten อัตราป่วยสูงสุดของประเทศ ติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน (2546 – 2553) จ. เลย ติดอันดับ 7 ปี (2546 – 2549 และ 2551-2553) ตั้งแต่ปี 2550 – 2553 SRRT ในพื้นที่ ดำเนินการสอบสวนโรคและเขียน รายงานสอบสวนโรคส่งมาที่ สคร. และสำนักระบาดวิทยา รวมประมาณ 60 ฉบับ การสังเคราะห์องค์ความรู้จากรายงานสอบสวนโรค จะทำให้ทราบถึงลักษณะ ทางระบาดวิทยาของโรคเลปโตสไปโรซิสในพื้นที่ รวมถึงสามารถประเมิน คุณภาพการสอบสวนโรคของ SRRT ได้

3 Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Si Sa Ket 59140.426 Roi Et 42732.284 Khon Kaen 55031.095 Kalasin 25725.93 Surin 34724.7312 Buri Ram 36523.551 Loei 14122.391 Lampang 16420.530 Phrae 9820.269 Phayao 9819.42 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces. 2546 The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

4 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces. 2547 Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Kalasin 37638.254 Loei 17728.671 Surin 37426.935 Yasothon 7914.440 Buri Ram 21413.90 Khon Kaen 21011.963 Phayao 5811.722 Nong Bua Lam Phu 5611.260 Roi Et 13810.481 Phrae 4910.262 The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

5 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces. 2548 Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Phayao 12625.844 Nong Khai 18020.090 Loei 11919.460 Nan 8517.790 Si Sa Ket 24016.642 Kalasin 15115.530 Khon Kaen 24213.874 Mae Hong Son 3413.670 Yasothon 6411.822 Phangnga 2811.650 The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

6 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces. 2549 Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Nan 32167.174 Ranong 5229.050 Kalasin 23424.015 Chanthaburi 11723.397 Si Sa Ket 32822.75 Phayao 10321.171 Nong Khai 18220.270 Khon Kaen 34819.95 Loei 11318.440 Phangnga 3815.611 The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

7 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces. 2550 Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Kalasin 332345 Si Sa Ket 47833.0916 Phayao 8517.480 Nan 7916.540 Phangnga 3715.030 Khon Kaen 24614.051 Buri Ram 19412.631 Surin 15311.147 Chiang Rai 13511.022 Chanthaburi 509.940 The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

8 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces. 2551 Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Buri Ram 72346.9811 Kalasin 38138.9615 Loei 17027.551 Phangnga 6224.960 Si Sa Ket 32422.472 Khon Kaen 34219.53 Surin 23717.259 Phayao 8116.634 Nan 7916.574 Nakhon Si Thammarat 23815.761 The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

9 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces. 2552 Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Buri Ram 69845.132 Ranong 5932.460 Si Sa Ket 45831.670 Surin 42630.923 Phangnga 7128.210 Kalasin 20120.514 Khon Kaen 35420.090 Nan 7716.190 Loei 9715.631 Amnat Charoen 4512.140 The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

10 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces. 2553 Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Buri Ram 69845.132 Ranong 5932.460 Si Sa Ket 45831.670 Surin 42630.923 Phangnga 7128.210 Kalasin 20120.514 Khon Kaen 35420.090 Nan 7716.190 Loei 9715.631 The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

11 วัตถุประส งค์ เพื่อทราบความรุนแรงของโรค สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการระบาด เพื่อประเมินคุณภาพรายงานการสอบสวนการระบาดและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงคุณภาพการสอบสวน เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ทางระบาดวิทยาของโรคเลปโตสไปโรซิสที่ ได้จากรายงานการสอบสวนโรค

12 วิธี การศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน และสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล ( ธันวาคม 2553) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ( มกราคม – เมษายน ) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน และเขียนรายงาน ( พฤษภาคม - มิถุนายน ) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและ เชิญผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ ( กรกฎาคม - สิงหาคม ) เผยแพร่รายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ( กันยายน )

13 วิธีการศึกษา แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล - คณะกรรมการสร้างเครื่องมือ และ เก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องเป็นผู้ สอบสวนหลักระดับจังหวัด หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานด้าน ระบาดวิทยาไม่น้อยกว่า 3 ปี - เครื่องมือที่สร้างขึ้นมีการตรวจทานและให้ความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาระดับเขตและระดับกรมควบคุมโรค - เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซิส ทั้งแบบ Full Report, Final Report และที่มีวันเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2553 - การเก็บข้อมูลจากรายงานสอบสวนโรคแต่ละฉบับ มีผู้เก็บข้อมูล อย่างน้อย 2 คน และมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ระหว่างกัน แล้วจึง บันทึกข้อมูลลงในเครื่องมือเก็บข้อมูลเพียงฉบับเดียว

14 ระยะเวลาที่ ศึกษา กิจกรรมธคธค มคมค กพกพ มี ค เม ย พคพค มิยกคกค สคสค กยกย ตคตค พยพย ธคธค 1. ประชุมเชิงปฎิบัติ การ เตรียมความ พร้อมทีมงาน และ สร้างเครื่องมือ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล นำเข้าข้อมูล ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล 3. นำเสนอข้อมูลต่อ ทีมงาน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 4. เขียนรายงาน และ นำเสนอรายงานเพื่อ ขอความเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญ 5. เผยแพร่รายงาน

15 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้องค์ความรู้ของการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ในด้าน ระบาดวิทยา ได้แนวทางในการดำเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติงานใน พื้นที่ และสามารถนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายใน การดำเนินงานได้

16 งบประมาณและแหล่งทุน งบประมาณโครงการ : การสังเคราะห์องค์ความรู้จาก รายงานสอบสวนโรค กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 94,290 บาท

17 ทีมงาน น้องเลี้ยงพี่เลี้ยงที่ ปรึกษา พญ. ดารินทร์ อารีย์โชคชัย ดร. เกษร แถวโนนงิ้ว นางสาวจมาภรณ์ ใจภักดี นางสาวปานแก้ว รัตนศิลป์กัลชาญ


ดาวน์โหลด ppt นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการสังเคราะห์องค์ ความรู้ จากรายงานสอบสวนโรคเลป โตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google