งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการสังเคราะห์องค์ ความรู้ จากรายงานสอบสวนโรคเลป โตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการสังเคราะห์องค์ ความรู้ จากรายงานสอบสวนโรคเลป โตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการสังเคราะห์องค์ ความรู้ จากรายงานสอบสวนโรคเลป โตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12

2 ความเป็นมา โรคเลปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เขต 10 หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และ อุดรธานี เขต 12 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด จ. ขอนแก่น และ จ. กาฬสินธุ์ ติดอันดับ Top ten อัตราป่วยสูงสุดของประเทศ ติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน (2546 – 2553) จ. เลย ติดอันดับ 7 ปี (2546 – 2549 และ ) ตั้งแต่ปี 2550 – 2553 SRRT ในพื้นที่ ดำเนินการสอบสวนโรคและเขียน รายงานสอบสวนโรคส่งมาที่ สคร. และสำนักระบาดวิทยา รวมประมาณ 60 ฉบับ การสังเคราะห์องค์ความรู้จากรายงานสอบสวนโรค จะทำให้ทราบถึงลักษณะ ทางระบาดวิทยาของโรคเลปโตสไปโรซิสในพื้นที่ รวมถึงสามารถประเมิน คุณภาพการสอบสวนโรคของ SRRT ได้

3 Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Si Sa Ket Roi Et Khon Kaen Kalasin Surin Buri Ram Loei Lampang Phrae Phayao Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

4 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Kalasin Loei Surin Yasothon Buri Ram Khon Kaen Phayao Nong Bua Lam Phu Roi Et Phrae The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

5 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Phayao Nong Khai Loei Nan Si Sa Ket Kalasin Khon Kaen Mae Hong Son Yasothon Phangnga The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

6 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Nan Ranong Kalasin Chanthaburi Si Sa Ket Phayao Nong Khai Khon Kaen Loei Phangnga The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

7 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Kalasin Si Sa Ket Phayao Nan Phangnga Khon Kaen Buri Ram Surin Chiang Rai Chanthaburi The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

8 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Buri Ram Kalasin Loei Phangnga Si Sa Ket Khon Kaen Surin Phayao Nan Nakhon Si Thammarat The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

9 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Buri Ram Ranong Si Sa Ket Surin Phangnga Kalasin Khon Kaen Nan Loei Amnat Charoen The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

10 Thailand top 10 morbidity rate of leptospirosis by provinces Reporting areascasesMorbidity ratedeaths Buri Ram Ranong Si Sa Ket Surin Phangnga Kalasin Khon Kaen Nan Loei The row which yellow highlighted are zone 10 and 12 provinces.

11 วัตถุประส งค์ เพื่อทราบความรุนแรงของโรค สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการระบาด เพื่อประเมินคุณภาพรายงานการสอบสวนการระบาดและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงคุณภาพการสอบสวน เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ทางระบาดวิทยาของโรคเลปโตสไปโรซิสที่ ได้จากรายงานการสอบสวนโรค

12 วิธี การศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน และสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล ( ธันวาคม 2553) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ( มกราคม – เมษายน ) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน และเขียนรายงาน ( พฤษภาคม - มิถุนายน ) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและ เชิญผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ ( กรกฎาคม - สิงหาคม ) เผยแพร่รายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ( กันยายน )

13 วิธีการศึกษา แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล - คณะกรรมการสร้างเครื่องมือ และ เก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องเป็นผู้ สอบสวนหลักระดับจังหวัด หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานด้าน ระบาดวิทยาไม่น้อยกว่า 3 ปี - เครื่องมือที่สร้างขึ้นมีการตรวจทานและให้ความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาระดับเขตและระดับกรมควบคุมโรค - เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซิส ทั้งแบบ Full Report, Final Report และที่มีวันเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม การเก็บข้อมูลจากรายงานสอบสวนโรคแต่ละฉบับ มีผู้เก็บข้อมูล อย่างน้อย 2 คน และมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ระหว่างกัน แล้วจึง บันทึกข้อมูลลงในเครื่องมือเก็บข้อมูลเพียงฉบับเดียว

14 ระยะเวลาที่ ศึกษา กิจกรรมธคธค มคมค กพกพ มี ค เม ย พคพค มิยกคกค สคสค กยกย ตคตค พยพย ธคธค 1. ประชุมเชิงปฎิบัติ การ เตรียมความ พร้อมทีมงาน และ สร้างเครื่องมือ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล นำเข้าข้อมูล ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล 3. นำเสนอข้อมูลต่อ ทีมงาน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 4. เขียนรายงาน และ นำเสนอรายงานเพื่อ ขอความเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญ 5. เผยแพร่รายงาน

15 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้องค์ความรู้ของการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ในด้าน ระบาดวิทยา ได้แนวทางในการดำเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติงานใน พื้นที่ และสามารถนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายใน การดำเนินงานได้

16 งบประมาณและแหล่งทุน งบประมาณโครงการ : การสังเคราะห์องค์ความรู้จาก รายงานสอบสวนโรค กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 94,290 บาท

17 ทีมงาน น้องเลี้ยงพี่เลี้ยงที่ ปรึกษา พญ. ดารินทร์ อารีย์โชคชัย ดร. เกษร แถวโนนงิ้ว นางสาวจมาภรณ์ ใจภักดี นางสาวปานแก้ว รัตนศิลป์กัลชาญ


ดาวน์โหลด ppt นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการสังเคราะห์องค์ ความรู้ จากรายงานสอบสวนโรคเลป โตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google