งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Designment and Management by Jakkarin Weekaew Nawaphon Kittiphattanabawon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Designment and Management by Jakkarin Weekaew Nawaphon Kittiphattanabawon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Designment and Management by Jakkarin Weekaew Nawaphon Kittiphattanabawon

2 วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักใน การออกแบบและจัดการเว็บและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้จริง

3 การวัดผล รายงาน, การนำเสนอ 30 % สอบกลางภาค 35 % สอบปลายภาค 35 %

4 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จักริน วีแก้ว E-mail: wjakkari@wu.ac.thwjakkari@wu.ac.th อาจารย์นวพร กิตติพัฒนบวร E-mail: knawapho@wu.ac.thknawapho@wu.ac.th

5 หนังสือและเอกสารอ้างอิง 1. ธวัชชัย ศรีสุเทพ. คัมภีร์ Web Design. พิมพ์ ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทโปรวิชั่น จำกัด, 2544. 2. ธวัชชัย ศรีสุเทพ. Begining Web Design. กรุงเทพฯ : มาร์คมายเว็บ, 2548 3. บรรพต ดลวิทยากุล. เก่ง Apache ให้ครบสูตร. กรุงเทพ ฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2549. 4. อาณัติ รัตนถิรกุล. ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร ( ภาคปฏิบัติ ). กรุงเทพ, 2549. 5. อุมาวดี สิงหศิวานนท์. ถ้าคุณอยากจะเป็น... WEBM@STER. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2543. 6.Phyo, Ani. Return on design : smarter web design that works. United States of America : New Riders Publishing, 2003. 7.University of Cambridge. Use of University of Cambridge web design. 2007. source from http://www.cam.ac.uk/cambuniv/webstyl e/index.html (May, 10 2007) http://www.cam.ac.uk/cambuniv/webstyl e/index.html http://www.cam.ac.uk/cambuniv/webstyl e/index.html

6 เนื้อหา บทที่ 1 รู้จักกับการออกแบบเว็บไซต์ บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ บทที่ 3 ออกแบบเพื่อผู้ใช้ บทที่ 4 จัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ บทที่ 5 ออกแบบระบบเนวิเกชันสำหรับ เว็บ บทที่ 6 ออกแบบหน้าเว็บ นำเสนอผลงาน ครั้งที่ 1

7 เนื้อหา ( ต่อ ) บทที่ 7 ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อม บทที่ 8 เลือกใช้สีสำหรับเว็บไซต์ บทที่ 9 ออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ บทที่ 10 จัดรูปแบบตัวอักษรสำหรับเว็บไซต์ บทที่ 11 ปัญหาการใช้ตัวอักษรในเว็บเพจ บทที่ 12 – หน้าที่ของผู้ดูแลเว็บไซต์ – หลักการของเสิร์จเอ็นจิ้น – การโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บ – การจดทะเบียนและจัดตั้งเว็บไซด์ นำเสนอผลงาน ครั้งที่ 2


ดาวน์โหลด ppt Web Designment and Management by Jakkarin Weekaew Nawaphon Kittiphattanabawon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google