งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Designment and Management by Jakkarin Weekaew Nawaphon Kittiphattanabawon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Designment and Management by Jakkarin Weekaew Nawaphon Kittiphattanabawon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Designment and Management by Jakkarin Weekaew Nawaphon Kittiphattanabawon

2 วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักใน การออกแบบและจัดการเว็บและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้จริง

3 การวัดผล รายงาน, การนำเสนอ 30 % สอบกลางภาค 35 % สอบปลายภาค 35 %

4 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จักริน วีแก้ว อาจารย์นวพร กิตติพัฒนบวร

5 หนังสือและเอกสารอ้างอิง 1. ธวัชชัย ศรีสุเทพ. คัมภีร์ Web Design. พิมพ์ ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทโปรวิชั่น จำกัด, ธวัชชัย ศรีสุเทพ. Begining Web Design. กรุงเทพฯ : มาร์คมายเว็บ, บรรพต ดลวิทยากุล. เก่ง Apache ให้ครบสูตร. กรุงเทพ ฯ : วิตตี้กรุ๊ป, อาณัติ รัตนถิรกุล. ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร ( ภาคปฏิบัติ ). กรุงเทพ, อุมาวดี สิงหศิวานนท์. ถ้าคุณอยากจะเป็น... พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, Phyo, Ani. Return on design : smarter web design that works. United States of America : New Riders Publishing, University of Cambridge. Use of University of Cambridge web design source from e/index.html (May, ) e/index.html e/index.html

6 เนื้อหา บทที่ 1 รู้จักกับการออกแบบเว็บไซต์ บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ บทที่ 3 ออกแบบเพื่อผู้ใช้ บทที่ 4 จัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ บทที่ 5 ออกแบบระบบเนวิเกชันสำหรับ เว็บ บทที่ 6 ออกแบบหน้าเว็บ นำเสนอผลงาน ครั้งที่ 1

7 เนื้อหา ( ต่อ ) บทที่ 7 ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อม บทที่ 8 เลือกใช้สีสำหรับเว็บไซต์ บทที่ 9 ออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ บทที่ 10 จัดรูปแบบตัวอักษรสำหรับเว็บไซต์ บทที่ 11 ปัญหาการใช้ตัวอักษรในเว็บเพจ บทที่ 12 – หน้าที่ของผู้ดูแลเว็บไซต์ – หลักการของเสิร์จเอ็นจิ้น – การโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บ – การจดทะเบียนและจัดตั้งเว็บไซด์ นำเสนอผลงาน ครั้งที่ 2


ดาวน์โหลด ppt Web Designment and Management by Jakkarin Weekaew Nawaphon Kittiphattanabawon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google