งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พ ิเชษฐ์ อยู่ยงค์ แรงดึงดูดของโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำ ให้บรรยากาศมีความกดดันและความหนาแน่นสูง ท ี่ ระดับน้ำทะเลเมื่อสูงขึ้นไปความกดดันและความ หนาแน่นของบรรยากาศจะลดลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พ ิเชษฐ์ อยู่ยงค์ แรงดึงดูดของโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำ ให้บรรยากาศมีความกดดันและความหนาแน่นสูง ท ี่ ระดับน้ำทะเลเมื่อสูงขึ้นไปความกดดันและความ หนาแน่นของบรรยากาศจะลดลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย พ ิเชษฐ์ อยู่ยงค์

3 แรงดึงดูดของโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำ ให้บรรยากาศมีความกดดันและความหนาแน่นสูง ท ี่ ระดับน้ำทะเลเมื่อสูงขึ้นไปความกดดันและความ หนาแน่นของบรรยากาศจะลดลง ต ามลำดับ An atmosphere is a layer of gases surrounding the earth. บรรยากาศ หมายถึง ชั้นของอากาศที่ห่อหุ้มโลกเราอยู่ บรรยากาศมีส่วนประกอบที่ สำคัญคือ ก๊าซชนิดต่างๆ ไอน้ำ ฝุ่นละออง

4 ไอน้ำ มีสัดส่วนไม่คงที่ คือ ร้อยละ 1- 4

5 Exosphere

6  Tropospher e  Stratospher e  Mesospher e  Thermosph ere  Exosphere  Tropospher e  Ozonosphe re  Ionosphere  Exosphere High Composition

7

8

9 The Troposphere is the lowest layer of atmosphere. The troposphere starts at the ground and extends about 30,000 feet to 56,000 feet up (0 – 10 Km) The troposphere is the layer where all weather takes place. The higher you go up the troposphere, the colder it gets

10 เป็นชั้นที่อยู่ด้านล่างที่สุดของชั้น บรรยากาศโลก. มีความสูงประมาณ 30,000 - 56,000 ฟุต (0 – 10 Km) เป็นชั้นที่มีอากาศแปรปรวนที่สุด. อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงจากผิวโลก Troposphere

11

12 The Stratosphere is the layer in Earth’s atmosphere, which contains the Ozone layer. The ozone layer absorbs ultraviolet light from the sun. The lower you go down the Stratosphere, the colder it gets Stratosphere

13 เป็นชั้นที่ประกอบด้วยแก๊สโอโซน. แก๊สโอโซนจะทำหน้าที่ดูดซับรังสีอัล ตราไวโอเล็ตที่มาจากดวงอาทิตย์. อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความสูงจากผิว โลก

14

15 The Mesosphere is the third layer in Earth’s atmosphere. Mesosphere The lower you go down the troposphere, the colder it gets

16 เป็นชั้นที่สามของชั้นบรรยากาศโลก. Mesosphere อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความสูงจากผิว โลก ( คล้ายกับชั้นสตราโทสเฟียร์ )

17

18 The Thermosphere is one of upper layers of the atmosphere. The Thermosphere also includes the exosphere and ionosphere. Thermosphere Aurora Borealis occurs in thermosphere. Some satellites orbit from within the thermosphere.

19 เป็นชั้นบนสุด ( นอกสุด ) ของชั้น บรรยากาศโลก. เป็นชั้นที่รวมชั้นเอ็กโซสเฟียร์และไอ โอโนสเฟียร์เข้าด้วยกัน. Thermosphere เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้. สะท้อนคลื่นวิทยุของจานดาวเทียม

20

21

22 Measures the hotness or coldness of an object Determined by using a thermometer that contains a liquid that expands with heat and contracts with cooling.

23 เป็นสิ่งที่ใช้วัดความร้อน ความเย็นของ วัตถุ เราใช้เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือใน การวัดอุณหภูมิ ซึ่งภายในเทอร์โมมิเตอร์ประกอบไป ด้วยของเหลว ที่ สามารถขยายตัวเมื่อโดนความร้อน และหดตัวเมื่อ โดนความเย็น

24 LecturePLUS Timberlake23 Fahrenheit Celsius Kelvin Water boils 212°F 100°C 373 K Water freezes 32°F 0°C 273 K

25

26 Gravity pulls the air molecules toward the earth, giving them weight. The weight of the air molecules all around us is called the air pressure. Gravity pulls the air molecules toward the earth, giving them weight. The weight of the air molecules all around us is called the air pressure. แรงดึงดูดโลกจะดึง โมเลกุลของอากาศลงสู่พื้น โลก ทำให้เกิดน้ำหนัก ขึ้นมา น้ำหนักของโมเลกุล อากาศที่ล้อมรอบตัวเรา เรียกว่า ความดันอากาศ แรงดึงดูดโลกจะดึง โมเลกุลของอากาศลงสู่พื้น โลก ทำให้เกิดน้ำหนัก ขึ้นมา น้ำหนักของโมเลกุล อากาศที่ล้อมรอบตัวเรา เรียกว่า ความดันอากาศ

27 High altitudes = lower pressure Low altitudes = higher pressure

28

29

30 to measure air pressure. A Barometer is used

31 Torricelli’s barometer used a glass column suspended in a bowl of mercury. The pressure of the air molecules pushed the mercury up into the glass tube. The weight of the mercury in the tube was equal to the weight of the air pressing down on the mercury in the dish.

32 The Mercury Barometer Good:Bad: Simple to construct Simple to construct Highly accurate Highly accurate Glass tube is fragile Glass tube is fragile Mercury is very toxic! Mercury is very toxic!

33 The Aneroid Barometer No fragile tubes!No fragile tubes! No toxic chemicals!No toxic chemicals! No batteries!No batteries! Never needs winding!Never needs winding!

34  What causes winds?

35  Winds are caused by differences in air pressure.  They move from areas of high pressure to low pressure.

36 Isobars in millibars, the closer the isobar the stronger the winds High Pressure Low Pressure Rain


ดาวน์โหลด ppt โดย พ ิเชษฐ์ อยู่ยงค์ แรงดึงดูดของโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำ ให้บรรยากาศมีความกดดันและความหนาแน่นสูง ท ี่ ระดับน้ำทะเลเมื่อสูงขึ้นไปความกดดันและความ หนาแน่นของบรรยากาศจะลดลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google