งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาสถานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาสถานพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาสถานพยาบาล
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558

2 งบประมาณ โครงการการดำเนินงานด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณาสถานพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท (งบสป.) โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาในสื่อวิทยุชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ จำนวน 75,000 บาท (งบอย.)

3 ร้อยละ 100 ของการโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 100 ของการโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ

4 แนวทางการดำเนินงาน 1. ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการคลื่นวิทยุระดับจังหวัด
2. อบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับดีเจคลื่นวิทยุจังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย 60 คน (อำเภอนำร่อง 5 อำเภอ+ดีเจ) 3. ประชุมเชิงปฎิบัติการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์ ดีเจหน้าใหม่ เป้าหมาย 40คน (เจ้าหน้าที่อำเภอ) 4. สนับสนุนกิจกรรมระดับอำเภอ อำเภอนำร่อง 5 อำเภอ อำเภอละ 5000 บาท อำเภอทุกอำเภอ 25 อำเภอ อำเภอละ 1000 บาท 5. รณรงค์ “ผู้บริโภครู้ทันสื่อ” - ประชาสัมพันธ์ประชาชนพบเห็นโฆษณาไม่ถูกต้องรับเงินรางวัล200บาท

5 แนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
6. จัดทำเวปไซด์กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประชาชนทั่วไป - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค - เผยแพร่ ความรู้ เตือนภัยเร่งด่วน - ร้องเรียนผ่านเวป - ข้อมูลสถานประกอบการ , การขออนุญาต , กฎหมาย เจ้าหน้าที่ - ติดต่อเวปบอร์ด , ส่งงาน , แจ้งข่าวประชุมอบรม / facebook : fda chiangmai)

6 เอกสารที่แจกให้วันนี้
แบบฟอร์มเฝ้าระวังโฆษณา ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณา

7 งบสนับสนุน สนับสนุนกิจกรรมระดับอำเภอ
อำเภอนำร่อง 5 อำเภอ อำเภอละ 5000 บาท อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอสารภี อำเภอแม่แตง อำเภอทุกอำเภอ 25 อำเภอ อำเภอละ 1000 บาท

8 กรอบงานเฝ้าระวังสื่อโฆษณา
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการดำเนินงาน (เดือน) แนวทางการดำเนินงาน 1. การพัฒนาเครือข่าย 1.1 เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อโฆษณาทุกภาคส่วน 1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของดีเจ,เจ้าหน้าที่,อย.น้อย ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง วิทยุชุมชน ,ดีเจ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อย.น้อย ร้อยละ100 เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อโฆษณา 1.ประชุม/อบรมชี้แจงผู้อำนวยการคลื่นวิทยุ เครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ ดีเจคลื่นวิทยุจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. การเฝ้าระวัง รณรงค์ 3.1 เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานพยาบาล 3.2เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชาชน ร้อยละ100 เครือข่ายสามารถดำเนินการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาในพื้นที่ ร้อยละ100เครือข่ายสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้ 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อบอร์ดโปรสเตอร์ แผ่นพับ 2.ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางวิทยุ 4.การดำเนินการเรื่องร้องเรียน 4.1 เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินการแก้ไข/ดำเนินคดีกรณีพบการกระทำผิดหรือดำเนินการเรื่องร้องเรียนระดับอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ100ของการพบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องได้ดำเนินการแก้ไข 1.ดำเนินการจัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 2.พบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องดำเนินการแก้ไขโดยคณะกรรมการระดับอำเภอ

9 การส่งรายงาน แบบฟอร์มเฝ้าระวังโฆษณาหากพบมีการ โฆษณาไม่ถูกต้อง ส่งได้ตลอดที่งานคบ. งานRoutine (ส่งสรุปกรกฎาคม 2558) ได้แก่ - การอบรมความรู้ - การแจกสื่อ / แผ่นพับ - การสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแส / เก็บภาพ / บันทึกเสียง - ร้องเรียน

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาสถานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google