งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 การกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และโฆษณาสถานพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 การกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และโฆษณาสถานพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 การกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และโฆษณาสถานพยาบาล

2 งบประมาณ โครงการการดำเนินงานด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาสถานพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท ( งบสป.) โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาในสื่อวิทยุชุมชน จังหวัด เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 75,000 บาท ( งบอย.)

3 ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 100 ของการโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิด กฎหมายได้รับการจัดการ

4 แนวทางการดำเนินงาน 1. ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการคลื่นวิทยุระดับจังหวัด 2. อบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับดีเจคลื่นวิทยุจังหวัด เชียงใหม่ เป้าหมาย 60 คน ( อำเภอนำร่อง 5 อำเภอ + ดีเจ ) 3. ประชุมเชิงปฎิบัติการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์ ดีเจหน้าใหม่ เป้าหมาย 40 คน ( เจ้าหน้าที่อำเภอ ) 4. สนับสนุนกิจกรรมระดับอำเภอ - อำเภอนำร่อง 5 อำเภอ อำเภอละ 5000 บาท - อำเภอทุกอำเภอ 25 อำเภอ อำเภอละ 1000 บาท 5. รณรงค์ “ ผู้บริโภครู้ทันสื่อ ” - ประชาสัมพันธ์ประชาชนพบเห็นโฆษณาไม่ถูกต้องรับเงินรางวัล 200 บาท

5 แนวทางการดำเนินงาน ( ต่อ ) 6. จัดทำเวปไซด์กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ www.fdachiangmai.com ประชาชนทั่วไป - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค - เผยแพร่ ความรู้ เตือนภัยเร่งด่วน - ร้องเรียนผ่านเวป - ข้อมูลสถานประกอบการ, การขออนุญาต, กฎหมาย เจ้าหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค - เผยแพร่ ความรู้ เตือนภัยเร่งด่วน - ข้อมูลสถานประกอบการ, การขออนุญาต, กฎหมาย - ติดต่อเวปบอร์ด, ส่งงาน, แจ้งข่าวประชุมอบรม (fdachiangmai@gmail.com / facebook : fda chiangmai)

6 เอกสารที่แจกให้วันนี้ 1. แบบฟอร์มเฝ้าระวังโฆษณา 2. ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณา

7 งบสนับสนุน สนับสนุนกิจกรรมระดับอำเภอ อำเภอนำร่อง 5 อำเภอ อำเภอละ 5000 บาท 1. อำเภอสันกำแพง 2. อำเภอแม่ริม 3. อำเภอสันทราย 4. อำเภอสารภี 5. อำเภอแม่แตง อำเภอทุกอำเภอ 25 อำเภอ อำเภอละ 1000 บาท

8 กรอบงานเฝ้าระวังสื่อโฆษณา กิจกรรมหลักวัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดแผนการ ดำเนินงา น ( เดือน ) แนวทางการดำเนินงาน 1. การพัฒนา เครือข่าย 1.1 เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง สื่อโฆษณาทุกภาคส่วน 1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของดีเจ, เจ้าหน้าที่, อย. น้อย ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ถูกต้อง วิทยุชุมชน, ดีเจ, เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข, อย. น้อย ร้อยละ 100 เกิดเครือข่าย เฝ้าระวังสื่อโฆษณา 1. ประชุม / อบรมชี้แจง ผู้อำนวยการคลื่นวิทยุ เครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ ดีเจคลื่นวิทยุจังหวัด เชียงใหม่ ด้านการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. การเฝ้าระวัง รณรงค์ 3.1 เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ สถานพยาบาล 3.2 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชาชนร้อยละ 100 เครือข่าย สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง สื่อโฆษณาในพื้นที่ ร้อยละ 100 เครือข่าย สามารถผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ได้ 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ บอร์ดโปรสเตอร์ แผ่นพับ 2. ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางวิทยุ 4. การดำเนินการ เรื่องร้องเรียน 4.1 เพื่อพัฒนาระบบการ ดำเนินการแก้ไข / ดำเนินคดีกรณี พบการกระทำผิดหรือดำเนินการ เรื่องร้องเรียนระดับอำเภอได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ร้อยละ 100 ของการพบการ โฆษณาที่ไม่ถูกต้องได้ ดำเนินการแก้ไข 1. ดำเนินการจัดศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน 2. พบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไขโดย คณะกรรมการระดับอำเภอ

9 การส่งรายงาน  แบบฟอร์มเฝ้าระวังโฆษณา หากพบมีการโฆษณาไม่ ถูกต้อง ส่งได้ตลอดที่งาน คบ.  งาน Routine ( ส่งสรุป กรกฎาคม 2558) ได้แก่ - การอบรมความรู้ - การแจกสื่อ / แผ่นพับ - การสร้างเครือข่ายแจ้ง เบาะแส / เก็บภาพ / บันทึกเสียง - ร้องเรียน

10


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 การกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และโฆษณาสถานพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google