งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ( Star Network) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เข้า กับอุปกรณ์ที่เป็น จุดศูนย์กลาง ของเครือข่าย โดย การนำสถานีต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ( Star Network) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เข้า กับอุปกรณ์ที่เป็น จุดศูนย์กลาง ของเครือข่าย โดย การนำสถานีต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ( Star Network) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เข้า กับอุปกรณ์ที่เป็น จุดศูนย์กลาง ของเครือข่าย โดย การนำสถานีต่าง ๆ มาต่อร่วมกันกับหน่วยสลับสาย กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีจะกระทำได้ ด้วยการ ติดต่อผ่านทางวงจรของหน่วยสลับสาย กลางการทำงานของหน่วยสลับสายกลางจึงเป็น ศูนย์กลางของการติดต่อ วงจรเชื่อมโยงระหว่าง สถานีต่าง ๆ ที่ต้องการติดต่อกัน

4

5 ข้อดี คือ ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่อง ใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายและไม่กระทบต่อ เครื่อง คอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการใช้สายเคเบิ้ลจะ ค่อนข้างสูง และเมื่อฮับไม่ทำงาน การสื่อสารของ คอมพิวเตอร์ทั้งระบบก็จะหยุดตามไปด้วย ข้อจำกัด ถ้าฮับเสียหายจะทำให้ทั้งระบบต้อง หยุดซะงัก และมีความสิ้นเปลืองสายสัญญาณ มากกว่าแบบอื่นๆ

6 ลักษณะการเชื่อมต่อแบบอนุกรม โดยใช้สาย เคเบิลเส้นยาวต่อเนื่องกันไปดังรูปที่ได้แสดง ไว้ โครงสร้างแบบนี้มีจุดอ่อนคือเมื่อ คอมพิวเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหากับสาย เคเบิล ก็จะทำให้เครือข่ายรวนไปทั้งระบบ นอกจากนี้เมื่อมีการเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้าไปใน เครือข่าย อาจต้องหยุดการใช้งานของระบบ เครือข่ายก่อน เพื่อตัดต่อสายเข้าเครื่องใหม่ ส่วนข้อดีคือโครงสร้างแบบบัสนี้ไม่ต้องมี อุปกรณ์อย่าง Hub หรือ Switch ใช้เพียงเส้น เดียวก็สามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายขนาด เล็กที่มีจำนวนเครื่องไม่มาก ปัจจุบันไม่ค่อยใช้ กันแล้ว เนื่องจากไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ทำให้ความเร็วถูกจำกัดอยู่ที่ 10 Mbps และถูกทดแทนโดยการเชื่อมต่อ แบบสตาร์

7

8 ข้อดี - ใช้สายส่งข้อมูลน้อยและมีรูปแบบที่ง่าย ในการติดตั้ง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งและบำรุงรักษา - สามารถเพิ่มอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าไปใน เครือข่ายได้ง่าย ข้อเสีย - ในกรณีที่เกิดการเสียหายของสายส่ง ข้อมูลหลัก จะทำให้ทั้งระบบทำงานไม่ได้ - การตรวจสอบข้อผิดพลาดทำได้ยาก ต้องทำจากหลายๆจุด แหล่งที่มา : ข้อดี - ใช้สายส่งข้อมูลน้อยและมีรูปแบบที่ง่าย ในการติดตั้ง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งและบำรุงรักษา - สามารถเพิ่มอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าไปใน เครือข่ายได้ง่าย ข้อเสีย - ในกรณีที่เกิดการเสียหายของสายส่ง ข้อมูลหลัก จะทำให้ทั้งระบบทำงานไม่ได้ - การตรวจสอบข้อผิดพลาดทำได้ยาก ต้องทำจากหลายๆจุด แหล่งที่มา :

9 เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสาย เคเบิลยาวเส้นเดียว ในลักษณะวงแหวน การ รับส่งข้อมูลในเครือข่ายวงแหวน จะใช้ทิศทาง เดียวเท่านั้น เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งส่ง ข้อมูล มันก็จะส่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่อง ถัดไป ถ้าข้อมูลที่รับมาไม่ตรงตามที่ คอมพิวเตอร์เครื่องต้นทางระบุ มันก็จะส่งผ่าน ไปยัง คอมพิวเตอร์เครื่องถัดไปซึ่งจะเป็น ขั้นตอนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึง คอมพิวเตอร์ปลายทางที่ถูกระบุตามที่อยู่

10

11 ข้อดี - ใช้สายส่งข้อมูลน้อยจะใกล้เคียงกับแบบ Bus - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง - ง่ายในการเพิ่มจุดบริการใหม่เข้าสู่ระบบ ข้อเสีย - ถ้าจุดใดจุดหนึ่งเสียหายจะทำให้ระบบทั้ง ระบบไม่สามารถติดต่อกันได้ - ยากในการตรวจสอบข้อผิดพลาด ข้อดี - ใช้สายส่งข้อมูลน้อยจะใกล้เคียงกับแบบ Bus - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง - ง่ายในการเพิ่มจุดบริการใหม่เข้าสู่ระบบ ข้อเสีย - ถ้าจุดใดจุดหนึ่งเสียหายจะทำให้ระบบทั้ง ระบบไม่สามารถติดต่อกันได้ - ยากในการตรวจสอบข้อผิดพลาด

12

13

14

15 รูปแบบการเชื่อมต่อระบบแลนไร้สายแบบ Peer to Peer เป็น ลักษณะ การเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องหรือมากกว่านั้น เป็นการใช้ งานร่วมกันของ wireless adapter cards โดยไม่ได้มีการ เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายเลย โดยที่เครื่อง คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีความเท่าเทียมกัน สามารถ ทำงานของตนเองได้และขอใช้บริการเครื่องอื่นได้ เหมาะ สำหรับการนำมาใช้งานเพื่อจุดประสงค์ในด้านความรวดเร็ว หรือติดตั้งได้โดยง่ายเมื่อไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ ยกตัวอย่างเช่น ในศูนย์ประชุม, หรือการประชุมที่จัดขึ้นนอก สถานที่ 1. โครงสร้างแบบไร้สาย ) 1. โครงสร้างแบบไร้สาย )

16

17 ข้อดี 1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย 2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย 3. ไม่ต้องใช้สาย cable 4.ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ข้อเสีย 1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า“ส่ง สัญญาณได้ระยะสั้น ” 2. มีสัญญาณรบกวนสูง 3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน 4. ยังมีหลายมาตรฐานตามผู้ผลิตแต่ละรายทำให้ มีปัญหา ในการใช้งานร่วมกัน 5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย 6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก ข้อดี 1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย 2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย 3. ไม่ต้องใช้สาย cable 4.ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ข้อเสีย 1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า“ส่ง สัญญาณได้ระยะสั้น ” 2. มีสัญญาณรบกวนสูง 3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน 4. ยังมีหลายมาตรฐานตามผู้ผลิตแต่ละรายทำให้ มีปัญหา ในการใช้งานร่วมกัน 5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย 6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ( Star Network) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เข้า กับอุปกรณ์ที่เป็น จุดศูนย์กลาง ของเครือข่าย โดย การนำสถานีต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google