งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMPUTER NETWORKS REVIEW Network Management and Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMPUTER NETWORKS REVIEW Network Management and Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COMPUTER NETWORKS REVIEW Network Management and Design

2 Computer Network Computer Network คือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ใช้ หรือ ระหว่าง Processor การแบ่งปันการใช้ทรัพยากรอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น file, Printer, Harddisk เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของระบบ ประมวลผล สามารถประมวลผลแบบกระจายได้ Etc..

3 Type Of Computer Network PAN (Personal Area Network) LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network)

4 Peer - to – Peer (P2P) การเชื่อมต่อที่ทุกเครื่องในระบบเครือข่ายมีสถานะเท่า เทียมกันทั้งหมด โดยเครื่องทุกเครื่องสามารถเป็นได้ทั้ง เครื่องผู้ใช้และเครื่องบริการในขณะใดขณะหนึ่ง

5 Client / Server จะมีคอมพิวเตอร์หลักตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ ระบบในการจัดเก็บและให้บริการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อรายล้อม เครือข่าย แบบนี้เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง

6 Network Topology Topology คือลักษณะทางกายภาพ ( ภายนอก ) ของ ระบบเครือข่าย ซึ่งหมายถึง ลักษณะของการเชื่อมโยง สายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่อง คอมพิวเตอร์ ภายในเครือข่ายด้วยกันนั่นเอง Topology ของเครือข่าย LAN แต่ละแบบมีความเหมาะสมในการใช้ งาน แตกต่างกันออกไป การนำไปใช้จึงมีความจำเป็นที่ เราจะต้องทำการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติ ข้อดีและ ข้อเสียของ Topology แต่ละแบบ เพื่อนำไปใช้ในการ ออกแบบพิจารณาเครือข่าย ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

7 Bus Topology

8 คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลที่ใช้ ร่วมกันเพียงเส้นเดียว คอมพิวเตอร์จะถูกนำมาเชื่อมเข้า กับสายนำสัญญาณตามแนวยาวของสาย สายที่นิยมใช้ ในการเชื่อมต่อแบบบัสคือ สายโคแอกเชียล ข้อดี ใช้สายน้อย รูปแบบการวางสายง่าย ข้อเสีย ตรวจหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยาก ประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูล สูง

9 Ring Topology

10 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าเป็นวงแหวน ข้อมูลจะ ถูกส่งต่อๆ กันไปในวงแหวนจนกว่าจะถึงเครื่องผู้รับที่ ถูกต้อง ข้อดี ใช้สายเคเบิลน้อย มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลใน เครือข่ายจะมาก ข้อเสีย ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นจะกระทบทั้งเครือข่าย ตรวจหาปัญหาทำได้ยาก การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยาก อาจต้องหยุดการ ใช้งานเครือข่ายชั่วคราว

11 Star Topology

12 คอมพิวเตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง หรือ HUB การรับส่งข้อมูลทั้งหมดจะต้องผ่าน คอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเสมอ สายที่นิยมใช้คือ UTP ข้อดี สามารถเพิ่ม node ใหม่ได้ง่าย ตรวจหาจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย ข้อเสีย ต้องสายเคเบิลมาก ค่าใช้จ่ายสูง ถ้าเครื่องศูนย์กลางเสียระบบจะหยุดชะงักทั้งหมด

13 Hardware Network ทรัพยากรในเครือข่าย หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้ เช่น เครื่องพิมพ์ แฟกซ์ เทปแบ็คอัพ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น โดยเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว ผู้ใช้ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง เช่น ส่งเอกสารไป พิมพ์ที่เครื่องพิมพ์สำหรับเครือข่าย เป็นต้น คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นรุ่นเดียว หรือประเภทเดียวกัน สามารถนำเอาคอมพิวเตอร์หลากรุ่น หลายประเภทมาเชื่อมต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็นพีซี แมคอิน ทอช หรือยูนิกซ์เวิร์กสเตชัน

14 Server เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ที่ ทำงานเฉพาะเจาะจงใน เครือข่าย เช่น เซิร์ฟเวอร์จัดการ เกี่ยวกับไฟล์ แฟกซ์ หรือโปรแกรม ใช้งาน เป็นต้น เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายมักจะถูกเปิด ให้เครื่องทำงาน ตลอดเวลา และถูก เรียกใช้จากผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งนับว่า เป็นงานที่หนักพอสมควร ถ้าเซิร์ฟเวอร์ เกิดปัญหาขึ้นมา งานของผู้ใช้ใน เครือข่ายก็จะสะดุดลงทันที ด้วยเหตุนี้ เซิร์ฟเวอร์จึงถูกออกแบบมาให้มี ความ ทนทานในการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้เรียกในเชิงเทคนิคว่า Fault Tolerance

15 Harddisk ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากฮาร์ดดิสก์อ่าน - เขียนได้เร็วกว่าอุปกรณ์เก็บ ข้อมูลอื่นๆ มาก แต่ฮาร์ดดิสก์ก็มีราคาแพงกว่าอุปกรณ์ เก็บข้อมูลอื่นเมื่อเทียบกับจำนวนความจุข้อมูลต่อราคา สำหรับฮาร์ดดิสก์ที่ใช้กับไฟล์เซิร์ฟเวอร์จะมีความเร็ว ความจุ และมีเสถียรภาพในการทำงานสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโดยทั่วไป อุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้การอ่าน - เขียนไฟล์เป็นไปอย่าง รวดเร็ว สำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างไฟล์เซิร์ฟเวอร์ กับอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้กันมากเรียกว่า Small Computer Systems Interface-SCSI

16 Backup Device อุปกรณ์เก็บข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ มักจะมีขนาด พื้นที่เก็บข้อมูลใหญ่ กว่าเครื่องทั่วไปหลายสิบเท่า เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์จะต้องเก็บ ข้อมูลทั้งหมด ของเครือข่ายเอาไว้ นอกจากนี้ความเร็วในการอ่าน - เขียน ข้อมูลจะต้องสูงตามไปด้วย

17 Tape Backup เทปเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล หลักที่ใช้ในการแบ็กอัปข้อมูล มานานนับสิบปี และในปัจจุบัน ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ เพราะเทป แบ็กอัปมีความจุสูง เชื่อถือได้ ผู้บริหารเครือข่ายสามารถตั้ง โปรแกรม Backup ให้ทำการ Backup ข้อมูลอย่างอัตโนมัติ ในช่วงเวลาที่กำหนดได้เช่น ช่วงเวลากลางคืนที่เซิร์ฟเวอร์ ว่าง เป็นต้น

18 Wired Network Coaxial cable Shielded and Unshielded Twisted-Pair Cable Fiber Optic Cable

19 Wireless Network Radio Wave Micro Wave IR Etc.

20 Connector Network Interface Card Modem Bridge HUB Switching Repeater Router Multiplexer

21 Software Network Network Software Management Network Operating System Network Driver Application Software Software for Server

22 Question ?


ดาวน์โหลด ppt COMPUTER NETWORKS REVIEW Network Management and Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google