งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ.2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( ฉบับที่ 6) พ. ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อ เสนอคณะกรรมการ  2. ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับ 2 ปี นับจากวันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่จะได้รับการ รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม มอก. 17025 ในขอบข่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : รายการที่ ตรวจสอบ  ซิป มอก.199-2534  หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม มอก.368-2554  สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 30 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 150 กิโล โวลต์ มอก.2144-2546  สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ มอก.2202-2547  สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ มอก.2434-2552

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google