งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COURSE OUTLINE CURRENT TOPIC(JAVA WEB APPLICATION) Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COURSE OUTLINE CURRENT TOPIC(JAVA WEB APPLICATION) Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COURSE OUTLINE CURRENT TOPIC(JAVA WEB APPLICATION) Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao

2 รหัสและชื่อรายวิชา รหัส 227332 ชื่อวิชาภาษาไทย หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (Selected Topics in Computer Programming Development) จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) รหัส 226313 ชื่อวิชาภาษาไทย หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (Special Topics in Software Technologies) จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

3 หลักสูตรและประเภทของ รายวิชา หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ วิชาเอกเลือก หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิชาเอกเลือก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 4

4 ห้องเรียน เวลาเรียน เวลา สอบ ห้องเรียน : ICT 1103 เวลาเรียน : พุธ 13:00 – 15:00 น. ห้องเรียน : ICT 1103 เวลาเรียน : ศุกร์ 10:00 – 12:00 น. บรรยาย ปฎิบัติการ ปลายภาค 26 พฤษภาคม 8:00 – 11:00 น. กลางภาค 26 มีนาคม 15:00 – 18:00 น. ( เหลือเวลาอีก 9 สัปดาห์ ~ 2 เดือน )

5 ผู้สอน นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ ห้องพัก ICT1438 office hour : จันทร์ 10:00 – 12:00 และ 13:00 – 15:00 : อังคาร 10:00 – 12:00 และ 13:00 – 15:00

6 COURSE DESCRIPTION

7 แผนการสอน

8 แผนการสอน ( ต่อ )

9 เกณฑ์คะแนน วิธีการประเมินสัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ ประเมินผล 1. สอบปฏิบัติการครั้งที่ 1(2 ชั่วโมง )8(26 พฤษภาคม 58) 10% 2. สอบปฏิบัติการครั้งที่ 2(2 ชั่วโมง )16(8 พฤษภาคม 58) 10% 3. สอบปลายภาค (3 ชั่วโมง )17(26 พฤษภาคม 58) 30% 4. การเข้าห้องเรียน การแต่งกาย 1-1710% 5. โปรเจครายวิชา -(15 พฤษภาคม 58) 20% 6. quiz(10 ครั้ง ) แจ้งในทุกๆ วันศุกร์ (10 ครั้ง ) 20%

10 เกณฑ์คะแนนตัดเกรด คะแนนเกรด >= 80A >= 75B+ >= 70B >= 65C+ >= 60C >= 55D+ >= 50D < 50F

11 หนังสือ 1. รศ. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ และ ผศ. ธนิศา เครือไวศยวรรณ, การเขียนโปรแกรมเว็บ Java Servlet /JSP โดยใช้ eclipse และ Tomcat, เมษายน 2554 2. Bryan Basham, Kathy Sierra and Bert Bates, Head First Servlets and JSP 2nd Edition, O'Reilly Media, 2008

12 แหล่งอ้างอิง 1. http://www.zkoss.org/zkdemo/grid?zkn=1 2. http://www.tutorialspoint.com/jsp/ 3. http://www.tutorialspoint.com/hibernate/ 4. http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk 8-downloads-2133151.html 5. http://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee- developers/lunasr1 6. http://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/index.html 7. http://www.mysql.com/products/workbench/ 8. http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ 9. https://mariadb.org/ 10. http://hibernate.org/


ดาวน์โหลด ppt COURSE OUTLINE CURRENT TOPIC(JAVA WEB APPLICATION) Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google