งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 รูปแบบการเชื่อมต่อ เครือข่ายและส่วนประกอบ ของเครือข่ายท้องถิ่น (TOPOLOGIES AND LAN COMPONENTS) อ. พรขัย พันธุ์วิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 รูปแบบการเชื่อมต่อ เครือข่ายและส่วนประกอบ ของเครือข่ายท้องถิ่น (TOPOLOGIES AND LAN COMPONENTS) อ. พรขัย พันธุ์วิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 รูปแบบการเชื่อมต่อ เครือข่ายและส่วนประกอบ ของเครือข่ายท้องถิ่น (TOPOLOGIES AND LAN COMPONENTS) อ. พรขัย พันธุ์วิเศษ

2 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topologies) โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology)

3 โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology)  มีสายเคเบิลเส้นหนึ่งเป็นสายแกนหลัก โดยทุก ๆ โหนดบนเครือข่ายต้องเชื่อมต่อเข้ากับสายเส้นนี้

4 โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology)  ทุก ๆ โหนดจะต้องเชื่อมโยงสายสื่อสารผ่านฮับ

5 โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)  โหนดต่าง ๆ จะเชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณจาก ฆนดหนึ่งไปยังโหนดหนึ่งต่อกันไปเรื่อย ๆ จนเกิด เป็นวงกลม

6 โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology)  แต่ละโหนดจะมีลิงก์สื่อสารระหว่างกันเป็นของ ตนเอง

7 ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN Components)

8 เครื่องศูนย์บริการ (Servers) เครื่องลูกข่าย (Clients/Workstation) การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards) สายเคเบิล (Network Cables) อุปกรณ์ฮับ (Network Hubs) ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System)

9 ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN Components) 1. เครื่องศูนย์บริการ (Servers) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำ หน้าที่บริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกข่าย 2. เครื่องลูกข่าย (Clients/Workstation) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย สามารถขอใช้บริการ ทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์ได้ 3. การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards) จะใช้ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายเคเบิลเครือข่าย 4. สายเคเบิล (Network Cables) ใช้ลำเลียง สัญญาณไฟฟ้าจากต้นทางไปยังปลายทาง 5. อุปกรณ์ฮับ (Network Hubs) เป็นศูนย์รวมของสาย เคเบิลทั้งหมดและเป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณ 6. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System) ซอฟต์แวร์สำหรับนำมาใช้ควบคุมเครือข่าย

10 เครื่องศูนย์บริการข้อมูล (Servers)

11 เครื่องลูกข่าย (Clients/Workstation)

12 การ์ดเครือข่าย (Network Interface Card: NIC)

13 สายเคเบิล (Network Cables)  สาย UTP

14 อุปกรณ์ฮับ (Network Hubs)

15 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System: NOS)

16 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย (Connecting Devices)

17 ฮับ / รีพีต เตอร์ (Hub/ Repeaters) สวิตช์ / บริดจ์ (Switch/ Bridges) เร้าเตอร์ (Routers) เกตเวย์ (Gateways)

18 Thank you


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 รูปแบบการเชื่อมต่อ เครือข่ายและส่วนประกอบ ของเครือข่ายท้องถิ่น (TOPOLOGIES AND LAN COMPONENTS) อ. พรขัย พันธุ์วิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google