งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑. พัฒนาใคร ทุกคน ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิง ตะกอน ทุกสถานะ ทุกโอกาส พัฒนาคุณธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑. พัฒนาใคร ทุกคน ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิง ตะกอน ทุกสถานะ ทุกโอกาส พัฒนาคุณธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑

2 พัฒนาใคร ทุกคน ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิง ตะกอน ทุกสถานะ ทุกโอกาส พัฒนาคุณธรรม

3 ภาพใหญ่ 1. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพราะเป็น รากเหง้าของศีลธรรมเสื่อมทราม ตั้งแต่ อยู่ในครรภ์มารดา และตอนเป็นเด็ก เล็ก 2. การฝึกฝนคุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษา อยู่ในทุกกิจกรรมเรียนรู้ ทุก วิชา ทุกห้องเรียน เป็นส่วนหนึ่งของ Active Learning ที่เป็นการเรียนจากการ ปฏิบัติ ตามด้วยโยนิโสมนสิการ (Reflection)

4 HPA Axis Chronic stress HPA Hyperactivity Impaired Executive Function Development ปิดสวิตช์ HPA สมาธิจดจ่อ รู้จักรอคอยสิ่งที่ดีกว่า บังคับใจตนเองได้ ไม่วู่วาม มุมานะ ไม่ย่อท้อ มองโลกในแง่ดี รู้ผิดชอบ ชั่วดี ความสามารถปรับตัว ลักษณะนิสัย

5 Sigmund Freud : พฤติกรรม มนุษย์ไม่ได้อยู่ใต้ เหตุผล แต่อยู่ใต้ จิตใต้สำนึก การฝึกพฤติกรรม เป็นการฝึกความสัมพันธ์ Pre-frontal cortex - Limbic system ให้ L ทำงานตามที่ตกลงกับ P ไว้ก่อนแล้ว ทำให้สมองสัตว์เลื้อยคลานเชื่อง ทำตามการฝึกของสมองมนุษย์ EF แข็งแรง คนที่ HPA Axis อ่อนแอ ฝึกยาก

6 เปลี่ยนเป้าหมายของการศึกษา จากเรียนเพื่อสอบ เป็นเรียนเพื่อพัฒนา รอบด้าน ทั้ง Cognitive และ Non-cognitive Development ( ลักษณะนิสัย ) พัฒนาพหุปัญญา

7 ครูมี Classroom Skills กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อศิษย์บรรลุ ตั้งคำถาม ประเมินเพื่อพัฒนา (Embedded Formative Assessment) + ให้คำแนะนำป้อนกลับเชิง สร้างสรรค์ (Constructive Feedback)

8 เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ จากรับถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูป เป็นฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ขึ้นภายในตน จากผัสสะของตน แล้วใคร่ครวญ ไตร่ตรอง (Reflection/AAR) สอบทานกับ ทฤษฎี / ตำรา ใคร่ครวญไตร่ตรองเชิงจิตวิญญาณด้วย ใคร่ครวญไตร่ตรองรวมหมู่ (Collective Reflection) เป็น Active Learning

9 กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้จากง่ายไปยาก ประเมิน พัฒนาทักษะการ เรียนรู้ เปลี่ยนกระบวน ทัศน์ รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ / ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์

10 ไตรยางค์แห่งการเรียนรู้ รู้ทำ - ฐานวัฒนธรรม รู้คิด - ฐานวิทยาศาสตร์ รู้แจ้ง - ฐานจิต ประเวศ วะสี ระบบการศึกษาที่แก้ความทุกข์ยากของคนทั้งแผ่นดิน

11 เปลี่ยนการเรียน ร. ร่วมมือ กับเพื่อน ร. เป็นทีม ร. สร้าง ค. จากการปฏิบัติ ปฏิบัติได้ - อธิบาย ได้ ครูฝึก + ชวนไตร่ตรอง ครูถาม ร. แข่งกับเพื่อน ร. คนเดียว ร. รับถ่ายทอด ปฏิบัติได้ - จบ ครูสอน ครูบอก

12 สอนเด็กให้เป็นคนดี ความเห็นใจ (Compassion) เข้าใจความรู้สึกของ ผู้อื่น (Empathy) การยอมรับ (Acceptance) ความกล้าหาญทาง สังคม (Social Courage) ความฉลาดทาง อารมณ์ (Emotional Intelligence) จริยธรรม (Ethics) ช่วยเหลือผู้อื่น (Help) ให้อภัย (Forgiveness) สอนเด็กให้เป็นคนดี

13 ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ จิตอาสา

14 “ เด็กๆ นอกจากจะต้อง เรียนความรู้แล้ว ยังจะต้อง หัดทำการงาน และทำความดี ด้วย เพราะการทำการงานจะ ช่วยให้มีความสามารถ มี ความขยันอดทน พึ่งตนเอง ได้ และการทำความดีนั้น จะช่วยให้มีความสุขความ เจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ ตกต่ำ ” พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙

15 ฝึกครู ทักษะ “ โค้ชคุณธรรม ” “ โค้ชครบด้าน ” แทรกอยู่ในทุกกิจกรรม แบบไม่รู้ตัว เป็นที่ปรึกษา ตามแนว สอนเด็กให้เป็นคน ดี ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และพ่อแม่


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑. พัฒนาใคร ทุกคน ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิง ตะกอน ทุกสถานะ ทุกโอกาส พัฒนาคุณธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google