งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑. พัฒนาใคร ทุกคน ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิง ตะกอน ทุกสถานะ ทุกโอกาส พัฒนาคุณธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑. พัฒนาใคร ทุกคน ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิง ตะกอน ทุกสถานะ ทุกโอกาส พัฒนาคุณธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑

2 พัฒนาใคร ทุกคน ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิง ตะกอน ทุกสถานะ ทุกโอกาส พัฒนาคุณธรรม

3 ภาพใหญ่ 1. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพราะเป็น รากเหง้าของศีลธรรมเสื่อมทราม ตั้งแต่ อยู่ในครรภ์มารดา และตอนเป็นเด็ก เล็ก 2. การฝึกฝนคุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษา อยู่ในทุกกิจกรรมเรียนรู้ ทุก วิชา ทุกห้องเรียน เป็นส่วนหนึ่งของ Active Learning ที่เป็นการเรียนจากการ ปฏิบัติ ตามด้วยโยนิโสมนสิการ (Reflection)

4 HPA Axis Chronic stress HPA Hyperactivity Impaired Executive Function Development ปิดสวิตช์ HPA สมาธิจดจ่อ รู้จักรอคอยสิ่งที่ดีกว่า บังคับใจตนเองได้ ไม่วู่วาม มุมานะ ไม่ย่อท้อ มองโลกในแง่ดี รู้ผิดชอบ ชั่วดี ความสามารถปรับตัว ลักษณะนิสัย

5 Sigmund Freud : พฤติกรรม มนุษย์ไม่ได้อยู่ใต้ เหตุผล แต่อยู่ใต้ จิตใต้สำนึก การฝึกพฤติกรรม เป็นการฝึกความสัมพันธ์ Pre-frontal cortex - Limbic system ให้ L ทำงานตามที่ตกลงกับ P ไว้ก่อนแล้ว ทำให้สมองสัตว์เลื้อยคลานเชื่อง ทำตามการฝึกของสมองมนุษย์ EF แข็งแรง คนที่ HPA Axis อ่อนแอ ฝึกยาก

6 เปลี่ยนเป้าหมายของการศึกษา จากเรียนเพื่อสอบ เป็นเรียนเพื่อพัฒนา รอบด้าน ทั้ง Cognitive และ Non-cognitive Development ( ลักษณะนิสัย ) พัฒนาพหุปัญญา

7 ครูมี Classroom Skills กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อศิษย์บรรลุ ตั้งคำถาม ประเมินเพื่อพัฒนา (Embedded Formative Assessment) + ให้คำแนะนำป้อนกลับเชิง สร้างสรรค์ (Constructive Feedback)

8 เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ จากรับถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูป เป็นฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ขึ้นภายในตน จากผัสสะของตน แล้วใคร่ครวญ ไตร่ตรอง (Reflection/AAR) สอบทานกับ ทฤษฎี / ตำรา ใคร่ครวญไตร่ตรองเชิงจิตวิญญาณด้วย ใคร่ครวญไตร่ตรองรวมหมู่ (Collective Reflection) เป็น Active Learning

9 กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้จากง่ายไปยาก ประเมิน พัฒนาทักษะการ เรียนรู้ เปลี่ยนกระบวน ทัศน์ รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ / ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์

10 ไตรยางค์แห่งการเรียนรู้ รู้ทำ - ฐานวัฒนธรรม รู้คิด - ฐานวิทยาศาสตร์ รู้แจ้ง - ฐานจิต ประเวศ วะสี ระบบการศึกษาที่แก้ความทุกข์ยากของคนทั้งแผ่นดิน

11 เปลี่ยนการเรียน ร. ร่วมมือ กับเพื่อน ร. เป็นทีม ร. สร้าง ค. จากการปฏิบัติ ปฏิบัติได้ - อธิบาย ได้ ครูฝึก + ชวนไตร่ตรอง ครูถาม ร. แข่งกับเพื่อน ร. คนเดียว ร. รับถ่ายทอด ปฏิบัติได้ - จบ ครูสอน ครูบอก

12 สอนเด็กให้เป็นคนดี ความเห็นใจ (Compassion) เข้าใจความรู้สึกของ ผู้อื่น (Empathy) การยอมรับ (Acceptance) ความกล้าหาญทาง สังคม (Social Courage) ความฉลาดทาง อารมณ์ (Emotional Intelligence) จริยธรรม (Ethics) ช่วยเหลือผู้อื่น (Help) ให้อภัย (Forgiveness) www.gotoknow.org/posts/tags/ สอนเด็กให้เป็นคนดี

13 ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ จิตอาสา

14 “ เด็กๆ นอกจากจะต้อง เรียนความรู้แล้ว ยังจะต้อง หัดทำการงาน และทำความดี ด้วย เพราะการทำการงานจะ ช่วยให้มีความสามารถ มี ความขยันอดทน พึ่งตนเอง ได้ และการทำความดีนั้น จะช่วยให้มีความสุขความ เจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ ตกต่ำ ” พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙

15 ฝึกครู ทักษะ “ โค้ชคุณธรรม ” “ โค้ชครบด้าน ” แทรกอยู่ในทุกกิจกรรม แบบไม่รู้ตัว เป็นที่ปรึกษา ตามแนว สอนเด็กให้เป็นคน ดี ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และพ่อแม่


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑. พัฒนาใคร ทุกคน ทุกอายุ เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิง ตะกอน ทุกสถานะ ทุกโอกาส พัฒนาคุณธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google