งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต

2

3 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน แต่ละสถาบันรวบรวม หนังสือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้บางส่วน และจัดเตรียม กิจกรรมกิจกรรมให้เด็ก ตอบคำถาม และเตรียมรับรางวัล ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต ได้แนะนำ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RDA ตัวแทนกลุ่มสถาบัน เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ได้นำเอกสารแนะนำกลุ่มให้ เป็นแหล่งศึกษา โครงการรวบรวมหัวเรื่องใหม่ ไม่ได้พิจารณาหัวเรื่อง แต่ใน รับทราบจำนวนหัวเรื่องที่ต้องพิจารณาในการประชุมครั้ง ต่อไป โครงการปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงาน เพิ่ม ตัวแทน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ซึ่ง เป็นน้องใหม่ที่รายงานตัวเข้าประชุม การประชุมครั้งที่ 5/2557 จะเพิ่มการสื่อสาร เป็นกลุ่ม ทางไลน์อีกช่องทางหนึ่ง เรื่อง สืบเนื่อง

4 ขอขอบคุณ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการทุกสถาบันที่เห็น ความสำคัญกับกลุ่มงาน โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อ สร้างความร่วมมือให้กับกลุ่มงาน ขอบคุณตัวแทนกลุ่มทุกสถาบัน ที่กระตือรือร้นเข้าร่วม ประชุม เต็มใจ สมัครใจ ร่วมกันปรึกษา ให้ความร่วมมือ เสนอแนวคิดในที่ประชุม และ ที่สำคัญเป็นกำลังซึ่งกันและกัน ให้กลุ่มดำเนินการให้ สำเร็จลุล่วง จากใจ ของประธานกลุ่มคะ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google