งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการ บันทึก สาเหตุการตายใน สถานพยาบาล 2555-2556 พ. ญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 081 8273634 อรพิน ทรัพย์ล้น, นพรัตน์ จันทศรี และ ชูจิตร นาชีวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการ บันทึก สาเหตุการตายใน สถานพยาบาล 2555-2556 พ. ญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 081 8273634 อรพิน ทรัพย์ล้น, นพรัตน์ จันทศรี และ ชูจิตร นาชีวะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการ บันทึก สาเหตุการตายใน สถานพยาบาล 2555-2556 พ. ญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 081 8273634 อรพิน ทรัพย์ล้น, นพรัตน์ จันทศรี และ ชูจิตร นาชีวะ 086 8814151 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ก. สาธารณสุข

2 Evidence and Information for PolicyWHO 1999 สัดส่วนการตายด้วย “ ไม่ทราบสาเหตุ ” THAILAND HAITI HONDURAS DOMINICAN REPUBLIC EL SAVADOR SURINAME SRI LANKA BRAZIL EGYPT NICARAGUA VENEZUELA SOUTH AFRICA ECUADOR YUGOSLAVIA PANAMA ALBANIA SEYCHELLES GUATEMALA PERU BAHRAIN REPUBLIC OF KOREA PORTUGAL MAURITIUS JAMAICA TFYR Macedonia COLOMBIA PHILIPPINES FRANCE 00.20.30.40.5 00.1 0.2 0.3 0.4 0.5

3 % สาเหตุไม่ชัดแจ้ง ( ไม่ทราบสาเหตุ ), WHO 2003 2012 – 45%

4 ผลการประเมินคุณภาพสาเหตุการตายในสถานพยาบาล (ร้อยละความถูกต้อง 2-3 DIGITS)

5 ประโยชน์ของข้อมูล การตาย วิเคราะห์และคาดประมาณ ประชากร - ทำตารางชีพ และ อายุคาดเฉลี่ย DALYs (Disability Adjusted Life Years ) แสดงปัญหาสุขภาพใน ระดับประเทศและพื้นที่ กำหนดนโยบายและวางแผนงาน จัดสรรทรัพยากรอย่างถูกต้อง ตรงกับปัญหาที่แท้จริง

6 คำจำกัดความ - สาเหตุการ ตาย UNDERLYING CAUSES OF DEATHS โรคแรกที่เกิดขึ้น อันทำให้เกิดโรค แทรกซ้อนอื่นๆตามต่อเนื่องกัน มา จนนำไปสู่การเสียชีวิต ในกรณี การบาดเจ็บ สาเหตุการตาย คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันทำให้ เกิดการบาดเจ็บ เช่น อุบัติเหตุตก จากที่สูง, ฆาตกรรมโดยอาวุธปืน, หรือขับมอเตอร์ไซด์ชนรถยนต์

7 รูปแบบการตาย (MODE OF DEATH)  คำที่แสดงว่า อวัยวะสำคัญ หยุดทำงาน  เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตไม่นาน  หัวใจล้มเหลว, หายใจล้มเหลว  ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว  สมองหยุดทำงาน  หัวใจหยุดเต้น

8 คนไทยตายปีละ 400,000 ตายใน + นอก รพ. w เจ็บป่วย - ประวัติการป่วย การรักษา รพ. วินิจฉัยโดยแพทย์ - สอบสวนโดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผิดธรรมชาติรวมตาย (Suicide, Homicide, Accident, Animal, Disaster) ออกชันสูตรพลิกศพ บันทึก สภาพศพ และหลักฐานต่างๆ ลงสาเหตุการตายอย่าง ถูกต้อง ( ระบบ ICD-10) เอกสารรับรองการตาย มรณบัตร ไม่ทราบสาเหตุ เหตุธรรมชาติ พรบ. ทะเบียนราษฎร พรบ. ชัณสูตรพลิกศพ, ป. วิ อาญา

9 เอกสารรับรอง การตาย  หนังสือรับรองการตาย ท.ร. 4/1 สำหรับการ ตายในสถานพยาบาล หรือ แพทย์ออกชัณสูตร  ใบรับแจ้งการตาย ท.ร. 4 ตอนหน้า สำหรับการ ตายนอกสถานพยาบาล

10 แบบฟอร์ม ทร.4 ตอน หน้า และ ทร.4/1 ในส่วนของการวินิจฉัย สาเหตุการตาย

11 2.3 โรคที่เป็นสาเหตุการตายเขียนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ (CAPITAL LETTER) a) ……... …... ……... …... ……... …… (due to) ระยะเวลาที่ เป็น ……. b) ……... …... ……... …... ………….. (due to) ระยะเวลาที่ เป็น ……. c) ……... …... ……... …... ……... …… (due to) ระยะเวลาที่ เป็น ……. d) ……... …... ……... …... ……... …… ระยะเวลาที่เป็น ……. 2.4 โรคหรือภาวะอื่นที่เป็นเหตุหนุน ………………. 2.5 โรคหรือภาวะที่ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร คัดลอกลงใน ช่อง “ สาเหตุการตาย ” ในมรณบัตร ( ให้เขียนเพียงโรคหรือ ภาวะเดียวเท่านั้น โดยเขียนเป็นภาษาไทย ) …………. 2.6 หากผู้เสียชีวิตเป็นสตรีไม่ตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ … สัปดาห์ ขณะเสียชีวิตเพิ่งสิ้นสุดการตั้งครรภ์ไม่เกิน 6 สัปดาห์ ไม่ทราบ

12 หลักการเขียนเอกสาร รับรองการ ตาย  งดการใช้คำแสดงรูปแบบการตาย  เขียนโรคต่าง ๆ ย้อนจากการ วินิจฉัยล่าสุดกลับไปในอดีตจนถึง สาเหตุการตาย (โรคเดิม)  บันทึกสาเหตุการตายในบรรทัด ล่างสุด  ลงโรคที่นำให้ผู้ป่วยมารักษา ไม่ลง ภาวะแทรกซ้อน

13 1 หัวรถจักร สาเหตุ การตาย รูปแบบ การตาย

14 2

15 ตัวอย่างที่ 1 - วิธีเขียนหนังสือ รับรองการตาย (a) ASPIRATION PNEUMONIA 7 Ds (b) CRYPTOCOCCAL MENINGITIS 17 Ds (c) HIV INFECTION 7 Yrs (d) 2.5 สาเหตุการตายคือ ติดเชื้อเอชไอวี หรือ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

16 6

17 ตัวอย่างที่ 2 - วิธีเขียนหนังสือ รับรองการตาย (a) BRONCHOPNEUMONIA 7 Ds (b) METASTASIS CARCINOMA OF BOTH FRONTAL LOBES 4 Wks (c) CARCINOMA OF RIGHT BREAST 4 Ys 2.5 สาเหตุการตายคือ มะเร็ง เต้านมข้างขวา

18 3 Pedestr ian hit by Pickup

19 ตัวอย่างที่ 3 - วิธีเขียนหนังสือ รับรองการตาย (a) SEPTIC SHOCK 2 Ds (b) URINARY TRACT INFECTION 7 Ds (c)INTRACEREBRAL HAEMORRAGE 30D (d) PEDESTRIAN HIT BY PICK-UP 30 Ds 2.5 สาเหตุการตาย เดินข้าม ถนนถูกปิคอัพชน

20 4

21 5

22

23 1. ถึงแม้เราทราบแน่ชัดว่าโรค ติดเชื้อหรือปรสิตบางชนิดเป็น สาเหตุของโรคมะเร็งบางอย่าง เช่น LIVER FLUKE เป็น สาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดี, มะเร็งตับ ให้ลงสาเหตุตายเป็น โรคมะเร็ง ยกเว้นการติดเชื้อ HIV ที่ทำให้เกิด KAPOSI ’ s SARCOMA, BURKITT’S TUMOUR ให้ลงสาเหตุการ ตายเป็น HIV INFECTION

24 2. TUBERCULOSIS ของระบบประสาทหรือ อวัยวะอื่น ๆ ร่วมกับ วัณโรคปอดให้ลง สาเหตุการตายเป็นวัณ โรคปอด ยกเว้นทราบ แน่ชัดว่าเป็นมาก่อน วัณโรคปอด

25 3. ถ้าบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น แผลถลอก ฟกช้ำ ห้อเลือด แมลงไม่มีพิษกัด first degree burn เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง ถ้ายังมีแผลติดเชื้อ ให้ลง CELLULITIS, ERYSIPELAS หากไม่มีบาดแผลแล้วแต่ติด เชื้อในกระแสโลหิต ให้ลง สาเหตุการตายเป็น SEPTICEMIA ไม่ลงสาเหตุ ของการบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ ถ้าบาดเจ็บมากกว่านั้นให้ลง สาเหตุการบาดเจ็บเป็นสาเหตุ การตาย

26 4. ไม่ลงสาเหตุการตายว่าจาก การสูบบุหรี่ ถึงแม้จะเป็น สาเหตุให้เกิดโรคหลายชนิด ให้ ลงสาเหตุการตายเป็นโรค COPD, EMPHYSEMA, LUNG CANCER 5. โรคจากสุราให้ดูอาการ ลง ได้เป็น ALCOHOLIC CIRRHOSIS, ALCOHOLISM, ACUTE ALCOHOLIC TOXICITY

27 6. อัมพาต (Paresis, Paralysis, Plegia) เป็น อาการไม่ใช่โรค จึงต้อง พยายามหาสาเหตุของ อัมพาต เช่น มีประวัติ CVA, DRIVER OF MOTORCYCLE HIT BY CAR, CHRONIC RHEUMATOID ARTHRITIS ไม่ว่าจะเกิด มานานเท่าไร

28 7. ห้ามลงภาวะการเจ็บป่วยอันเกิด แทรกซ้อนหลังผ่าตัด หรือ เกิด ภายหลังเข้ารักษาในโรงพยาบาล ( เช่น Pneumonia ทุกชนิด, Haemorrhage, Thrombophlebitis, Embolism, Thrombosis, Septicaemia, Cardiac arrest, Acute renal failure, Aspiration, Atelectasis, และ Infarction) เป็น สาเหตุการตาย ให้ ลงโรคที่ต้องเข้าผ่าตัดหรือต้อง เข้ามารักษาพยาบาล

29 8. ไม่ลง Hypertension เป็นสาเหตุการ ตาย ถ้ามีความผิดปกติบางอย่างร่วมด้วย ( ให้ลงสาเหตุที่รุนแรงที่สุดในกลุ่มโรค เดียวกัน ) - ควรลงเป็น HYPERTENSIVE HEART DISEASES ถ้าหัวใจผิดปกติหรือ มี CONGESTIVE HEART FAILURE - ควรลงเป็น HYPERTENSIVE RENAL DISEASES ถ้าไตผิดปกติ เช่น ไตวาย ไตหดเล็กลง - ควรลงเป็น HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASES ถ้าทั้ง หัวใจและไตผิดปกติ - ควรลงเป็น ISCHEMIC HEART DISEASES ถ้ามีหัวใจขาดเลือด - ควรลงเป็น CVA, STROKE ถ้ามีเส้น เลือดสมองแตกหรือตีบตัน

30 ถ้ามีการป่วยในกลุ่ม CVD หลายโรค ให้เลือก โรคที่รุนแรงเป็นสาเหตุ การตาย เช่น ถ้าพบ ISCHEMIC HEART DISEASES ร่วมกับ โรคหัวใจจากความดัน โลหิตสูง โรคไตจาก ความดันโลหิตสูงหรือ หลายโรคพร้อมกัน

31 9. ไม่ลงสาเหตุการ ตายเป็น Atherosclerosis ซึ่ง เป็นสาเหตุของหลาย โรคแต่ลงชื่อโรคไป เลย เช่น HYPERTENSIVE HEART DISEASES, ISCHEMIC HEART DISEASES, CVA, AMI

32 10. ไม่ลงสาเหตุการตาย เป็นไข้หวัด (Common cold) หรือ ALLERGIC RHINITIS หรือ ACUTE BRONCHITIS ถึงแม้จะ เป็นเหตุนำของหลาย โรค แต่ลงชื่อโรคที่ ตามมา เช่น OTITIS MEDIA, ENCEPHALITS, BRAIN ABCESS

33 11. ไม่ลงลักษณะของการ บาดเจ็บ ( เช่น HEAD INJURY, POISONING, FRACTURES, HAEMORRHAGE) ต้องลง สาเหตุของการบาดเจ็บหรือ เป็นพิษที่เกิดจากเหตุผิด ธรรมชาติเป็นสาเหตุการตาย เช่น SUICIDE BY HANGING, HOMICIDE BY GUN SHOT, ACCIDENTAL DROWNING, NATURAL DISASTER

34 การลงสาเหตุตายผิดธรรมชาติเป็นสาเหตุ การตาย มีข้อกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปีแรก ภายหลังเหตุผิดธรรมชาตินั้น ๆ คือ ลงเป็น SUICIDE, HOMICIDE, ACCIDENT (ระบุรายละเอียด), NATURAL DISASTER, ANIMAL ATTACK หากมีความพิการเรื้อรังเกินกว่า 1 ปีให้ลงว่า SEQUELAE OF….

35 12. ถ้ามีบาดแผลจาก อะไรก็ตามแล้วเป็น บาดทะยักตาย ให้ลง สาเหตุตายเป็น TETANUS 13. ถ้าเป็นลมชัก (Epilepsy) แล้วทำให้ เกิดอุบัติเหตุ ให้ลง สาเหตุตายเป็น EPILEPSY

36

37 ศูนย์ประสานงานการพัฒนา ระบบข้อมูลการตาย ติดต่อ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนข้อมูลฯ คุณอรพิน ทรัพย์ล้น หรือ คุณชูจิตร นาชีวะ โทร 02- 590 1491 หากต้องการปรึกษาเรื่องการลงสาเหตุการตาย โทร ติดต่อพ.ญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณมือถือ 081 8273634


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการ บันทึก สาเหตุการตายใน สถานพยาบาล 2555-2556 พ. ญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 081 8273634 อรพิน ทรัพย์ล้น, นพรัตน์ จันทศรี และ ชูจิตร นาชีวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google