งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. NETWORK TOPOLOGY การเลือกใช้ NETWORK TOPOLOGY มีผลต่อสิ่งดัง ต่อไป – ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ บนเครือข่าย – จำนวนของโปรแกรมที่กำลังรันบนเครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. NETWORK TOPOLOGY การเลือกใช้ NETWORK TOPOLOGY มีผลต่อสิ่งดัง ต่อไป – ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ บนเครือข่าย – จำนวนของโปรแกรมที่กำลังรันบนเครื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 NETWORK TOPOLOGY การเลือกใช้ NETWORK TOPOLOGY มีผลต่อสิ่งดัง ต่อไป – ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ บนเครือข่าย – จำนวนของโปรแกรมที่กำลังรันบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ – ประสิทธิภาพของสายสัญญาณที่ใช้ – ระยะทาง

3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่ กับองค์ประกอบดังนี้ – จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย – สื่อนำข้อมูล (Transmission Media) – เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (hardware) – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสื่อสาร ข้อมูล (software)

4 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Topology) สามารถจำแนกตามลักษณะของการ เชื่อมต่อได้ดังนี้ – แบบบัส (bus topology) – แบบวงแหวน (ring topology) – แบบดาว (start topology) – แบบเมช (mesh topology) – แบบผสม (hybrid topology)

5 แบบบัส (bus topology)

6 สายส่งข้อมูลหลัก แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อกับสายข้อมูลหลัก มีการแบ่งเวลาสำหรับการใช้สายเคเบิ้ลของแต่ ละเครื่อง สามารถส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังปลายทาง หลาย ๆ จุดได้ ข้อดี ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย, ประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อเสีย การตรวจหาจุดที่มีปัญหาทำได้ยากถ้า หากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบมีจำนวนมาก ๆ, มีการชนกันของข้อมูลที่ส่งออกไปมากจนทำให้ เกิดปัญหา

7 แบบวงแหวน (ring topology)

8 มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ลักษณะเป็นวงกลม การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายก็จะเป็นวงกลม และมีทิศทางเดียวเสมอ ข้อดี ใช้สายเคเบิ้ลน้อย, ไม่มีการชนกันของ ข้อมูลที่แต่ละเครื่องส่งออกไป ข้อเสีย หากเครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือข่าย ขัดข้อง ส่งผลให้เครือข่ายทั้งหมดไม่สามารถ ทำงานต่อได้

9 แบบดาว (start topology)

10 ภายในเครือข่ายจะมีจุดศูนย์กลางในการควบคุม การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ อาจจะเป็น อุปกรณ์ เช่น hub หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต้อง สื่อสารผ่านศูนย์กลางก่อนที่จะส่งไปยังเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ข้อดี ทำการเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ได้ง่ายและไม่กระทบต่อคอมพิวเตอร์ตัวอื่นใน ระบบ ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสำหรับสายเคเบิ้ลค่อนข้างสูง และเมื่อศูนย์กลางขัดข้องระบบก็จะหยุดทำงาน ด้วย

11 แบบเมช (mesh topology)

12 เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายจะมี ช่องสัญญาณจำนวนมาก เพื่อเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ทุกเครื่อง การส่งข้อมูลสามารถทำได้อย่างอิสระไม่ต้องรอ ให้เครื่องอื่นทำงานให้เสร็จก่อน ข้อดี ทำงานได้เร็ว ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับสายเคเบิ้ล

13 แบบผสม (hybrid topology) เป็นการผสมความสามารถของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลาย ๆ แบบโดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

14 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในเครือข่าย สามารถจำแนกได้ 4 ประเภท – เซิร์ฟเวอร์ (server) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำ หน้าที่ให้บริการต่าง ๆ ในเครือข่าย เช่น file server, database server, printer server, internet server, web server, mail server, DNS server – เวิร์กสเตชัน (workstation) เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไปที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้เอง – ไคลเอนต์ (client) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ เรียกใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ – เทอร์มินัล (terminal) เป็นอุปกรณ์ที่ ประกอบด้วย จอภาพ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถประมวลผลได้ด้วยตัวเองแต่จะอาศัย ตัวเซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผลให้โดยส่งข้อมูลไป ให้และรับผลลัพธ์มาแสดง

15 อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

16 เทอร์มินอล (terminal)

17 Network Adapter Card

18 โมเด็ม (MODEM)

19 Repeater

20 HUB

21 Bridge

22 Switching HUB

23 Router

24 Gateway

25 รูปแบบการประมวลผลข้อมูลใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลาง (centralized processing) เครื่องเซิร์ฟเวอร์ จะเป็นตัวประมวลผลข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ส่งไป แสดงที่เครื่องที่เป็นลูกข่าย การประมวลผลข้อมูลแบบ (client/server processing) เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างอิสระ หาก ต้องการข้อมูลจากเครื่องอื่นก็จะร้องขอมาใช้ได้

26 การประมวลผลข้อมูลที่ ศูนย์กลาง (centralized processing)

27 การประมวลผลข้อมูลแบบ (client/server processing)


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. NETWORK TOPOLOGY การเลือกใช้ NETWORK TOPOLOGY มีผลต่อสิ่งดัง ต่อไป – ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ บนเครือข่าย – จำนวนของโปรแกรมที่กำลังรันบนเครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google