งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาคริสต์ กำเนิดขึ้นภายหลัง พุทธศาสนา 543 ปี ณ ดินแดนประเทศ ปาเลสไตล์ปัจจุบัน ซึ่งศาสนาคริสต์นี้จะ สืบทอดมาจาก ศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว โดย ศาสนายูดาห์จะเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาคริสต์ กำเนิดขึ้นภายหลัง พุทธศาสนา 543 ปี ณ ดินแดนประเทศ ปาเลสไตล์ปัจจุบัน ซึ่งศาสนาคริสต์นี้จะ สืบทอดมาจาก ศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว โดย ศาสนายูดาห์จะเชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศาสนาคริสต์ กำเนิดขึ้นภายหลัง พุทธศาสนา 543 ปี ณ ดินแดนประเทศ ปาเลสไตล์ปัจจุบัน ซึ่งศาสนาคริสต์นี้จะ สืบทอดมาจาก ศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว โดย ศาสนายูดาห์จะเชื่อ ว่ามีพระเมสิอาห์ หรือพระคริสต์มา เกิดเพื่อช่วยเหลือ ชาวยิวที่ถูกกดขี่ ครอบงำอยู่ใน ขณะนั้น.

3 สิ่งเคารพสูงสุด ศาสนาคริสต์เป็น ศาสนาประเภท เทวนิยม คือมี พื้นฐานความเชื่อว่า มีเทพเจ้าที่มีอำนาจ สูงสุดที่มีอำนาจ เหนือธรรมชาติ ซึ่ง มีชื่อว่า พระยะโฮวาห์ (GOD) โดยพระผู้ เป็นเจ้านี้จะเป็นผู้ที่ ดลบันดาลให้ทุกสิ่ง ทุกอย่างเป็นไป คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลง และ ดับสลายไป

4 ศาสดา พระเยซูทรงเป็นผู้ก่อตั้งศาสนา คริสต์ โดยเริ่มแรกพระองค์ทรง นับถือศาสนายูดาห์มาก่อน ต่อมา พระองค์ทรงอ้างว่าพระองค์ทรง เป็นบุตรของพระเจ้า ( พระคริสต์ ) ที่มาไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ตาม คำสอนของศาสนายูดาห์ จึงทำ ให้ชาวยิวที่นับถือศาสนายูดาห์ไม่ พอใจและได้ยุยงให้ทางกรุงโรม ซึ่งปกครองชาวยิวอยู่ในขณะนั้น จับตัวพระเยซูไปทรมานด้วยการ ตรึงไว้บนไม้กางเขน และทุบตีจน ตายหลังจากพระองค์ทรงสอน ศาสนามาได้ 3 ปีเท่านั้น และมี พระชนมายุเพียง 30 พรรษา.

5 คัมภีร์ ตำรารวบรวมคำสอนของศาสนาคริสต์มี ชื่อว่า " ไบเบิ้ล " ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ 66 เล่ม แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ 1. พระคัมภีร์เดิม ( พันธสัญญาเดิม ) ซึ่งเป็นคัมภีร์เดิมในศาสนายูดาห์ 2. พระคัมภีร์ใหม่ ( พันธสัญญาใหม่ ) ซึ่งเขียนขึ้นใหม่โดยสาวกของพระเยซู หลายคน คัมภีร์ทั้งสองเล่มนี้ถือว่าเป็นพจนะของ พระเจ้า ซึ่งเรียกว่าพันธสัญญา คือ สัญญาที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ โดยคัมภีร์ ทั้งสองต่างกันคือ คัมภีร์เดิมเป็นสัญญา ที่พระเจ้ามีต่อชาวยิวเท่านั้น แต่คัมภีร์ ใหม่เป็นสัญญาที่พระเจ้ามีต่อมวลมนุษย์ ทั้งปวง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ศาสนาคริสต์ ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว.

6 สรุปหลักคำสอน กล่าวโดยสรุป คำสอนของพระเยซูก็คือ " ปรัชญาแห่งความรัก " คือรักพระเจ้า รักครอบครัว และรักเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง โดยไม่เลือกชนชั้น และเชื้อชาติ รวมทั้งการให้อภัยไม่โกรธเกลียดแม้ ผู้ที่มาทำร้ายตนเอง

7 จุดหมายสูงสุด จุดหมายสูงสุดของศาสนาคริสต์คือ การ ได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร โดยมี ความเชื่อมาดั้งเดิมว่าจะมีพระเมสสิอาห์ ( พระคริสต์ ) มาเกิดและมาช่วยไถ่บาปให้ มวลมนุษย์พ้นจากบาป และได้ไปอยู่กับ พระเจ้าชั่วนิรันดร ซึ่งวันนั้นจะเรียกว่า วัน ของพระเจ้า คือเป็นวันที่คนชั่วคนบาปจะ ถูกลงโทษ ส่วนคนที่เชื่อมั่นในพระเจ้าจะ ได้ไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร.

8 ความเชื่อและหลักปฏิบัติ ชาวคริสต์จะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง มนุษย์ โดยมีอาดัมกับอีฟเป็นมนุษย์คู่แรก และเลี้ยงไว้ในสวนอีเดนของพระองค์ ซึ่งแต่ แรกอาดัมกับอีฟยังมีจิตที่บริสุทธิ์ ต่อมาถูก ปีศาจงูยุให้กินผลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว จึงทำ ให้จิตไม่บริสุทธิ์ พระเจ้าทรงสาปให้ทั้งคู่ ต้องมีบาปนิรันดร และมีลูกหลานสืบต่อกัน ไป โดยได้สร้างโลกให้ทั้งคู่อาศัยอยู่ จนกว่าที่ใครจะได้กินผลไม้ที่ทำให้กลับคืนสู่ ความบริสุทธิ์ได้ ก็จะได้กลับไปอยู่กับพระ เจ้าชั่วนิรันดร สรุปว่าชาวคริสต์เชื่อว่าชีวิตนี้มีเพียงชีวิต เดียว คือถ้าตายแล้วจะต้องถูกพิพากษาจาก พระเจ้า ถ้าทำชั่วก็จะตกนรก ถ้าเชื่อมั่นใน พระเจ้าและทำดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับ พระเจ้า

9 นิกาย นิกายในศาสนาคริสต์มี 3 นิกายด้วยกันคือ ๑. นิกายโรมันคาทอลิค คือเป็นศาสนา สากลของคนทั่วโลก โดยมีพระสันตะปาปาเป็นประมุข ๒. นิกายกรีซออร์ธอดอกซ์ ซึ่งนิกายนี้ไม่ ขึ้นกับพระสันตปาปาแต่ปฏิบัติพิธีกรรม เช่นเดียวกับนิกายโรมันคาทอลิค. ๓. นิกายโปรแตสแต๊นท์ เกิดขึ้นโดยนักบวช ชื่อลูเทอร์เป็นผู้สถาปนาขึ้น ซึ่งเป็นนิกายที่ เคร่งครัดในคัมภีร์มาก และไม่ขึ้นกับพระ สันตปาปา

10 ผู้สืบทอด ผู้สืบทอดของศาสนาคริสต์นั้นก็มีพระนักบวช หรือบาทหลวงที่ทำหน้าที่เผยแพร่และไถ่บาป ประจำอยู่ที่โบสถ์คริสต์ โดยทุกวันอาทิตย์จะมีผู้ มาสวดมนต์และสารภาพบาปต่อบาทหลวง ซึ่ง การสารภาพบาปถือว่าจะทำให้หมดบาปได้ถ้า ตั้งใจจริง.

11 วันสำคัญทางศาสนา ๑. วันวาเลนไทม์ ๒. วันฮาโลวีน ๓. วันคริสมาส ๔. วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น สถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่ที่พระเยซูทรงประสูติ อยู่ที่กรุงยูซา เล็ม ปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของ ประเทศอิสราเอล

12 น. ส. น. ส. วรรษมน โพธิ์ศรีนาค ม.6.4 เลขที่ 19


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาคริสต์ กำเนิดขึ้นภายหลัง พุทธศาสนา 543 ปี ณ ดินแดนประเทศ ปาเลสไตล์ปัจจุบัน ซึ่งศาสนาคริสต์นี้จะ สืบทอดมาจาก ศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว โดย ศาสนายูดาห์จะเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google