งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการประหยัด พลังงาน. เครื่องปรับอากาศ - เปิดใช้เครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น. ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดเครื่องปรับอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการประหยัด พลังงาน. เครื่องปรับอากาศ - เปิดใช้เครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น. ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดเครื่องปรับอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการประหยัด พลังงาน

2 เครื่องปรับอากาศ - เปิดใช้เครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น. ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดเครื่องปรับอากาศ - นอกเวลาราชการหากมีผู้ต้องอยู่ปฏิบัติราชการให้ขอ อนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องปรับอากาศ - วันหยุดราชการหากมีผู้ต้องอยู่ปฏิบัติราชการให้ขออนุญาต ต่อผู้บังคับบัญชา และไม่ให้ใช้เครื่องปรับอากาศ - มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดให้ มีการทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศและคอยส์ทำความเย็นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน - ตั้งอุณหภูมิ 25 – 26 องศาเซลเซียส - ปิดผ้าม่านผนังด้านที่โดนแสงแดด - ให้จัดซื้อครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระดับดีมาก ( ฉลากเบอร์ 5)

3 ระบบแสงสว่าง - เปิดไฟในเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น. เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดไฟทุกดวงที่ไม่ใช้ งาน - ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกิด ความจำเป็น หรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก - บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง โดยการทำความสะอาดฝาครอบโคมหลอดไฟ ทุก 6 เดือน เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ - เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเวลา 15.30 น. - กระติกน้ำร้อนเสียบปลั๊กไฟต้มน้ำ เวลา 08.00– 10.00 น. และ 13.00–14.30 น.

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ - ปิดหน้าจอเวลาเที่ยง หรือขณะไม่ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที - ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกิน 15 นาที - ปิดและถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ( เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด ) - ให้กดปุ่ม พัก เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งาน เรียบร้อยแล้ว และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดอัตโนมัติควรตั้ง เวลาหน่วง 30 นาที - ถ่ายเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น - ปิดและถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกงาน

5 น้ำมันเชื้อเพลิง - ขับรถความเร็ว 90/ ชม. - จัดเส้นทางการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ ไปทางเดียวกันไป พร้อมกัน - กรณีเดินทางไปราชการจังหวัดเดียวกัน โดยรถยนต์ราชการให้ใช้ ร่วมกัน - ใช้อุปกรณ์การสื่อสารแทนการใช้รถ เช่น การใช้โทรศัพท์ การส่ง โทรสาร - ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถ และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอด เป็นเวลานาน ( การติดเครื่องยนต์นาน 5 นาทีจะสิ้นเปลืองน้ำมัน 100 ซีซี. หาก เปิด เครื่องปรับอากาศจะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มอีกร้อยละ 10) - วางแผนเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้ง ( หากขับรถหลงทางเพียง 10 นาที จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 500 ซี ซี.) - ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ - ควรออกรถโดยการวิ่งไปช้า ๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์โดยการจอด รถติดเครื่องอยู่กับที่ - เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็น และปิดก่อนถึงที่หมาย 2 – 3 นาที - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพ

6 การแต่งตั้งผู้กำกับ ดูแลรับผิดชอบ - กำหนดตัวบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ควบคุมกำกับดูแล การใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการในแต่ละอาคาร แต่ละชั้น - กำหนดตัวบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ การใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการในแต่ละชั้น แต่ละอาคาร ข้อควรปฏิบัติ - ให้ทุกคนปฏิบัติงานตามเวลาราชการ และเปิด – ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ตามเวลาที่กำหนด

7

8 ขอบคุณ 1. ทุกท่านที่รักษ์โลก 2. กระทรวงพลังงาน และ http://www.energy.go.th 3. แนวทางการประหยัดพลังงานของศูนย์ อนามัยที่ 3 ชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt มาตรการประหยัด พลังงาน. เครื่องปรับอากาศ - เปิดใช้เครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น. ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดเครื่องปรับอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google