งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก นายณัฐวุฒิ ปานแก้ว รหัส 039 คอม ปวช 1/2 นายศิริชัย ทองโสภา รหัส 048 คอม ปวช 1/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก นายณัฐวุฒิ ปานแก้ว รหัส 039 คอม ปวช 1/2 นายศิริชัย ทองโสภา รหัส 048 คอม ปวช 1/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก นายณัฐวุฒิ ปานแก้ว รหัส 039 คอม ปวช 1/2 นายศิริชัย ทองโสภา รหัส 048 คอม ปวช 1/2

2

3 วิทยาศาสตร์ [note 1] หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใน ธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการ ประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทาง วิทยาศาสตร์และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการ ดังกล่าว [note 1]ความรู้เชิงประจักษ์กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกแบ่งย่อย ออกเป็น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คำว่า science ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า วิทยาศาสตร์นั้น มาจากภาษาลาติน คำว่า scientia ซึ่งหมายความว่า ความรู้ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษภาษาลาติน วิทยาศา สตร์

4 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งใน สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะ วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุก คนทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและใน งานอาชีพต่างๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิต ต่างๆ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกใน ชีวิตและการทำงาน ล้วนเป็นผลของ ความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับ ความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อื่นๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิด การพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง มาก พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วน สำคัญมากที่จะให้การศึกษาค้นคว้า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่าง ไม่หยุดยั้ง

5 ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์ มนุษย์ ได้สร้างประเด็นคำถามทางปรัชญาไว้มากมาย. โดยนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ได้ตั้งคำถามทางปรัชญาที่ สำคัญดังนี้ประวัติศาสตร์ มนุษย์ปรัชญานักปรัชญาวิทยาศาสตร์ สิ่งใดเป็นตัวแบ่งแยกความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ ประเภทอื่นๆ เช่น โหราศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงหรือไม่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้แค่ไหน วิทยาศาสตร์มีประโยชน์จริงๆ หรือไม่

6 1. วิทยาศาสตร์ช่วยให้มีความสามารถในสังคม ในสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์ บุคคลที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้มี ความสามารถ และมีความสำคัญต่อการพัฒนา ชุมชนและสังคม 2. วิทยาศาสตร์ช่วยแนะแนวอาชีพ วิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดอาชีพหลายสาขา และ เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 3. วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดความเจริญทาง ร่างกายและจิตใจ การได้รับความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อนามัย อาหาร การ ดำรงชีวิต จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและมี สุขภาพแข็งแรง

7 องค์ประกอบสำคัญของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์คือการ วนซ้ำของขั้นตอนด้านล่างการ วนซ้ำ 1. การระบุ ลักษณะเฉพาะ 1. การระบุ ลักษณะเฉพาะ (Characterization) 2. การตั้งสมมติฐาน 2. การตั้งสมมติฐาน ( การสร้าง คำอธิบายเชิงทฤษฎีที่มีความเป็นไป ได้ ) คำอธิบาย 3. การทำนายผล 3. การทำนายผล การอนุมานเชิง ตรรกศาสตร์จากสมมติฐาน ) การอนุมาน ตรรกศาสตร์สมมติฐาน 4. การทดลอง 4. การทดลอง ( การทดสอบขั้นตอน ทั้งหมด ) การทดสอบ

8 การระบุลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วยการสังเกต (Observation) และการตั้งปัญหา (Problem) การสังเกต (Observation) วิธีการทางวิทยาศาสตร์มักจะเริ่มจากการสังเกตปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เมื่อได้ข้อสังเกตบางอย่างที่เราสนใจ จะทำให้ได้สิ่งที่ตามมาคือ ปัญหา (Problem) เช่น การสังเกต : " ต้นหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือต้นหญ้าที่อยู่ใต้หลังคามักจะไม่ งอกงาม ส่วนต้นหญ้าในบริเวณใกล้เคียงกันที่ได้รับแสงเจริญ งอกงามดี " การตั้งปัญหา : " แสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นหญ้า หรือไม่ " " แบคทีเรียในจานเพาะเชื่อเจริญช้าไม่งอกงามถ้ามีราสีเขียว อยู่ในจานเพาะเชื้อนั้น " การตั้งปัญหานั้นสำคัญกว่าการแก้ปัญหา " เพราะ การตั้ง ปัญหาที่ดีและชัดเจนจะทำให้ผู้ตั้งปัญหาเกิดความเข้าใจและ มองเห็นลู่ทางของการค้นหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาที่ตั้งขึ้น

9 ก่อนที่นักวิจัยจะทำการวิจัยเรื่องใด ๆ ก็ตาม มักจะ ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นก่อนว่าสิ่งนั้นควรจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นว่า ทำไมแม่เหล็กจึงดูดเหล็กหรือแม่เหล็กด้วยกันได้ ก่อนที่จะทำการค้นหาสาเหตุนี้ นักวิทยาศาสตร์ต้อง ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นว่า อณูทุก ๆ อณูของเหล็ก ธรรมดาเป็นแม่เหล็กอยู่แล้ว แต่มันไม่เรียงได้อนุกรม กันจึงไม่มีอำนาจแม่เหล็ก ข้อสันนิษฐานที่กล่าวนี้ เรียกว่า สมมุติฐาน หรือ Hypothesis

10 การทดลอง เป็นกระบวนการปฏิบัติ หรือหาคำตอบหรือ ตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยการทดลองเพื่อ ทำการค้นคว้าหาข้อมูลและตรวจสอบดูว่าสมมติฐานข้อใด เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กระบวนการ คือ 1. การออกแบบการทดลอง คือการวางแผนการ ทดลองก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง โดยให้สอดคล้อง กับสมมติฐานที่ตั้งไว้เสมอ และควบคุมปัจจัยหรือตัว แปรต่างๆ ที่มีผลต่อการทดลอง 2. การปฏิบัติการทดลอง ในกิจกรรมนี้จะลงมือ ปฏิบัติการทดลองจริงโดยจะดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ ได้ออกแบบไว้ และควรจะทดลองซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลเช่นนั้นจริง 3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจด บันทึกที่ได้จากการทดลองซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สามารถ รวบรวมไว้ใช้สำหรับยืนยันว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ ถูกต้องหรือไม่

11


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก นายณัฐวุฒิ ปานแก้ว รหัส 039 คอม ปวช 1/2 นายศิริชัย ทองโสภา รหัส 048 คอม ปวช 1/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google