งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตามรูปแบบ การสอนแบบโครงงาน / โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตามรูปแบบ การสอนแบบโครงงาน / โครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตามรูปแบบ การสอนแบบโครงงาน / โครงการ

2 วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method) แนวคิด เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ ผู้เรียนสนใจ ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการทำงานอย่างมีขั้นตอน มีการวางแผนใน การทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. ขั้นกำหนดปัญหา หรือสำรวจความสนใจ 2. ขั้นกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 3. ขั้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน 4. ขั้นลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา 5. ขั้นประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน 6. ขั้นสรุป รายงานผล และเสนอผลงาน

3 ประโยชน์ 1. เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง คิดเอง ทำเอง อย่างละเอียดรอบคอบ 2. ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการในการทำงาน มีทักษะการเคลื่อนไหวทางกาย 4. ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ 5. ฝึกความเป็นประชาธิปไตย คือการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีเหตุผล 6. ผู้เรียนได้ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน เช่น การจดบันทึกข้อมูล การเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบ ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน 7. ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ ความคิด หรือแนวทางที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 แนวทางการสอนเพื่อพัฒนา ทักษะเด็กตามรูปแบบ การสอนแบบอุปนัย

5 การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction Method) แนวคิด กระบวนการที่ผู้สอนจากรายละเอียดจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ หรือกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุป โดยการนำเอาตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ ที่มีอยู่ มาให้ผู้เรียนศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์จนสามารถสรุปหลักการ หรือกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง

6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยมีขั้นตอนสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นเสนอตัวอย่าง 3. ขั้นเปรียบเทียบ 4. ขั้นกฎเกณฑ์ 5. ขั้นนำไปใช้

7 ประโยชน์ 1. เป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจ และจดจำได้นาน 2. เป็นวิธีการที่ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสังเกต คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตามหลักตรรกศาสตร์และหลักวิทยาศาสตร์ 3. เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ทั้งเนื้อหาความรู้ และกระบวนการซึ่งผู้เรียนสามารถนำไป ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้

8 จัดทำโดย นางสาวอรวรรณมูลชัย 551121722 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตามรูปแบบ การสอนแบบโครงงาน / โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google