งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตามรูปแบบ การสอนแบบโครงงาน/โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตามรูปแบบ การสอนแบบโครงงาน/โครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตามรูปแบบ การสอนแบบโครงงาน/โครงการ

2 วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method)
แนวคิด เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ ผู้เรียนสนใจ ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการทำงานอย่างมีขั้นตอน มีการวางแผนใน การทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. ขั้นกำหนดปัญหา หรือสำรวจความสนใจ 2. ขั้นกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 3.ขั้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน 4.ขั้นลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา 5.ขั้นประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน 6. ขั้นสรุป รายงานผล และเสนอผลงาน

3 ประโยชน์ 1.เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง คิดเอง ทำเอง อย่างละเอียดรอบคอบ 2.ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 3.ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการในการทำงาน มีทักษะการเคลื่อนไหวทางกาย 4.ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ 5.ฝึกความเป็นประชาธิปไตย คือการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีเหตุผล 6.ผู้เรียนได้ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน เช่น การจดบันทึกข้อมูล การเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบ ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน 7.ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ ความคิด หรือแนวทางที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตามรูปแบบ
การสอนแบบอุปนัย

5 การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction Method)
แนวคิด กระบวนการที่ผู้สอนจากรายละเอียดจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ หรือกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุป โดยการนำเอาตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ ที่มีอยู่ มาให้ผู้เรียนศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์จนสามารถสรุปหลักการ หรือกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง

6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยมีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ขั้นเตรียมการ 2.ขั้นเสนอตัวอย่าง 3.ขั้นเปรียบเทียบ 4.ขั้นกฎเกณฑ์ 5.ขั้นนำไปใช้

7 ประโยชน์ 1.เป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจ และจดจำได้นาน 2.เป็นวิธีการที่ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสังเกต คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตามหลักตรรกศาสตร์และหลักวิทยาศาสตร์ 3.เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ทั้งเนื้อหาความรู้ และกระบวนการซึ่งผู้เรียนสามารถนำไป ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้

8 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
จัดทำโดย นางสาวอรวรรณ มูลชัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตามรูปแบบ การสอนแบบโครงงาน/โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google