งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อรายงานการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนรายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อรายงานการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนรายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อรายงานการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนรายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ A Study of Efficiency of the Teaching Word Document in Introduction to Logic for the Second Year Student of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Surin Campus

2 ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
พธ.บ.(ศาสนา), ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทศาสนา มจร วิทยาเขตสุรินทร์

3 ความเป็นมาและความสำคัญ
ตรรกศาสตร์เป็นเครื่องมือปรัชญา ที่ผ่านมาเอกสารตรรกศาสตร์มีน้อย เอกสารที่มีน้อยภาษาสื่อความยาก ที่ผ่านมานิสิตสอบตกจำนวนมาก ควรมีเอกสารที่มีประสิทธิภาพ นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มจร.ได้ประโยชย์คือมีเอกสารคำสอนตรรกศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการคิดอย่างมีเหตุผลของนิสิตรายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนรายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาประสิทธิผลเอกสารคำสอนรายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนรายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น

5 วิธีการวิจัย รูปแบบ เป็นการวิจัยและพัฒนา ประชากร นิสิต ๑๑๒ รูป/คน
กลุ่มตัวอย่าง นิสิต ๓๐ รูป/คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบและแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล โดยการ ทดสอบ และสอบถาม

6 ข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้อง มจร. ควรกำหนดนโยบายให้ส่วนกลางและวิทยาเขต ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชานี้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวิจัยต่อ ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบวิธีการสอน วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน และวิจัยเทคนิคการสอนเพื่อหาวิธีสอนวิชานี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อรายงานการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนรายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google