งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อรายงานการวิจัย การศึกษา ประสิทธิภาพเอกสาร คำสอนรายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อรายงานการวิจัย การศึกษา ประสิทธิภาพเอกสาร คำสอนรายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อรายงานการวิจัย การศึกษา ประสิทธิภาพเอกสาร คำสอนรายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขต สุรินทร์ การศึกษา ประสิทธิภาพเอกสาร คำสอนรายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขต สุรินทร์ A Study of Efficiency of the Teaching Word Document in Introduction to Logic for the Second Year Student of Mahachulalongkor nrajavidyalaya University, Surin Campus

2 ผู้วิจัย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ ทอง ทิพย์ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ ทอง ทิพย์ พธ. บ.( ศาสน า ), ศศ. ม. ( ภาษา สันสกฤต ) พธ. บ.( ศาสน า ), ศศ. ม. ( ภาษา สันสกฤต ) หัวหน้า สาขาวิชาพระ พุทศาสนา มจร วิทยา เขตสุรินทร์ หัวหน้า สาขาวิชาพระ พุทศาสนา มจร วิทยา เขตสุรินทร์

3 ความเป็นมาและ ความสำคัญ ตรรกศาสตร์เป็น เครื่องมือปรัชญา ตรรกศาสตร์เป็น เครื่องมือปรัชญา ที่ผ่านมาเอกสาร ตรรกศาสตร์มีน้อย ที่ผ่านมาเอกสาร ตรรกศาสตร์มีน้อย เอกสารที่มีน้อยภาษา สื่อความยาก เอกสารที่มีน้อยภาษา สื่อความยาก ที่ผ่านมานิสิตสอบตก จำนวนมาก ที่ผ่านมานิสิตสอบตก จำนวนมาก ควรมีเอกสารที่มี ประสิทธิภาพ ควรมีเอกสารที่มี ประสิทธิภาพ นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น มจร. ได้ประโยชย์คือมี เอกสารคำสอน ตรรกศาสตร์ที่มี ประสิทธิภาพไว้ใช้ มจร. ได้ประโยชย์คือมี เอกสารคำสอน ตรรกศาสตร์ที่มี ประสิทธิภาพไว้ใช้

4 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการคิดอย่างมี เหตุผลของนิสิตรายวิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาการคิดอย่างมี เหตุผลของนิสิตรายวิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ เอกสารคำสอนรายวิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ เอกสารคำสอนรายวิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาประสิทธิผล เอกสารคำสอนรายวิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาประสิทธิผล เอกสารคำสอนรายวิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน รายวิชาตรรกศาสตร์ เบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน รายวิชาตรรกศาสตร์ เบื้องต้น เพื่อศึกษาความพึง พอใจของนิสิตที่มีต่อ การเรียนรายวิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เพื่อศึกษาความพึง พอใจของนิสิตที่มีต่อ การเรียนรายวิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

5 วิธีการวิจัย รูปแบบ เป็นการวิจัย และพัฒนา รูปแบบ เป็นการวิจัย และพัฒนา ประชากร นิสิต ๑๑๒ รูป / คน ประชากร นิสิต ๑๑๒ รูป / คน กลุ่มตัวอย่าง นิสิต ๓๐ รูป / คน กลุ่มตัวอย่าง นิสิต ๓๐ รูป / คน เครื่องมือเก็บรวบรวม ข้อมูล แบบทดสอบ และแบบสอบถาม เครื่องมือเก็บรวบรวม ข้อมูล แบบทดสอบ และแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล โดย การ ทดสอบ และ สอบถาม การเก็บข้อมูล โดย การ ทดสอบ และ สอบถาม

6 ข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้อง มจร. ควร กำหนดนโยบายให้ ส่วนกลางและวิทยา เขต ทำวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการ สอน วิชานี้ ให้มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ผู้เกี่ยวข้อง มจร. ควร กำหนดนโยบายให้ ส่วนกลางและวิทยา เขต ทำวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการ สอน วิชานี้ ให้มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น การวิจัยต่อ ควรมีการ วิจัยเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสอน วิจัยเพื่อ พัฒนาสื่อการเรียน และวิจัยเทคนิคการ สอนเพื่อหาวิธีสอน วิชานี้ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยต่อ ควรมีการ วิจัยเชิงเปรียบเทียบ วิธีการสอน วิจัยเพื่อ พัฒนาสื่อการเรียน และวิจัยเทคนิคการ สอนเพื่อหาวิธีสอน วิชานี้ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อรายงานการวิจัย การศึกษา ประสิทธิภาพเอกสาร คำสอนรายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google