งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ ปัญหา การเขียน โปรแกรม โดยอาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ ปัญหา การเขียน โปรแกรม โดยอาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ ปัญหา การเขียน โปรแกรม โดยอาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

2 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 1. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญก่อนการเขียน โปรแกรม 1. กำหนดขอบเขตของปัญหา 2. การพัฒนาลำดับขั้นตอนการทำงาน เพื่อแก้ปัญหา 3. การออกแบบโปรแกรม 4. เขียนโปรแกรม 5. การคอมไพล์โปรแกรม 6. การทดสอบโปรแกรม 7. การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม

3 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 2. กระบวนการทำงานใน หน่วยความจำ ของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 5 หน่วย คือ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยความจำ (Memory Unit) 3. หน่วยคำนวณ (Arithmetic Unit) 4. หน่วยควบคุม (Control Unit) 5. หน่วยแสดงผล (Output Unit) 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยความจำ (Memory Unit) 3. หน่วยคำนวณ (Arithmetic Unit) 4. หน่วยควบคุม (Control Unit) 5. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

4 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) หน่วยรับข้อมูล เป็นหน่วยที่ใช้รับข้อมูลหรือคำสั่ง ป้อนเข้าสู่หน่วยความจำ ในคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ใช้มีความ ต้องการที่จะป้อนข้อมูลเข้าไป ยังคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้อุปกรณ์เพื่อ นำข้อมูลไปเก็บไว้ใน หน่วยความจำ เช่น คีย์บอร์ด หรือ แป้นพิมพ์

5 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) หน่วยความจำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ - จำข้อมูล หรือ โปรแกรมที่อ่านเข้ามาผ่าน ทางหน่วยรับข้อมูล ลักษณะโครงสร้างของ หน่วยความจำ มีลักษณะเหมือนหน้ากระดาษที่ใช้ เขียนหรือแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เท่า ๆ กัน

6 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) หน่วยคำนวณ เป็นหน่วยที่ทำการคำนวณต่าง ๆ ตามที่โปรแกรมกำหนด ในหน่วยความจำ ข้อมูลที่ใช้ในการ คำนวณเอามาจาก หน่วยความจำ เปรียบได้กับสมองของ มนุษย์

7 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่นำผลลัพธ์ที่ได้จากการ คำนวณ ที่เก็บไว้ในหน่วย ความจำ แสดงออกมาภายนอก ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์, จอภาพ

8 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมให้การทำงานหน่วย อื่น ๆ ทั้ง 4 หน่วย เป็นไปโดยถูกต้องและสัมพันธ์กัน หากหน่วยควบคุมนี้ขัดข้องการทำงาน ก็จะผิดพลาด

9 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 3. ตรรกะกับเซต ตรรกะ (Logic) หมายถึง เหตุผลที่ใช้ ในการแก้ปัญหาต่าง ตรรกะเป็นพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของ คอมพิวเตอร์ เนื่องจากการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ จะทำงานสัมพันธ์กับ ความรู้ทางด้านตรรกะ ตัวดำเนินการ เรียกว่า “ โอเปอเรเตอร์ ” คือ เครื่องหมายที่ใช้ บอกการกระทำ ตัวถูกดำเนินการ เรียกว่า ” โอเปอ แรนด์ ”

10 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 1. ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์การ คำนวณทางคณิตศาสตร์ + บวก - ลบ * คูณ / หาร DIV การหาร โดยคิดเฉพาะจำนวน เต็มที่ได้จากการหาร MOD การหาร โดยคิดเฉพาะเศษที่ ได้จากการหาร ตัวอย่างเช่น A, b, c, 4, 2 เป็นโอเปอแรนด์ + - * / เป็น โอเปอเรเตอร์

11 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 2. ตัวดำเนินการทาง ตรรกศาสตร์ เป็นเครื่องหมายการกระทำทาง ตรรกศาสตร์ประกอบด้วย โอเปอแรนด์ที่เป็นตัวแปร หรือค่าคงที่ที่ เป็นตัวเลข เชื่อมกันด้วยโอเปอเรเตอร์ เช่น การเปรียบเทียบมากกว่า น้อย กว่า เท่ากับ หรือ สัญลักษณ์ทางตรรกศษสตร์ ได้แก่ AND, OR, NOT

12 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) เซต (Set) คือ กลุ่ม หมู่ เหล่า กอง ฝูง ชุด เรียก สิ่งที่อยู่ในเซตว่า “ สมาชิก ”

13 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซต สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซต ชื่อและสมาชิก ของเซต 1. สามารถใช้วงกลม, วงรี แทนเซตต่าง ๆ ได้ 2. ชื่อเซตนิยมใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด เช่น A, B, C,..., Z 3. สัญลักษณ์  แทนคำว่า “ เป็นสมาชิก ของ ”  แทนคำว่า “ ไม่เป็นสมาชิก ของ ” เช่น - ให้ A เป็นเซตของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 5 1  A, 2  A, 3  A, 4  A, 5  A, A 0  A, 6  A, - ให้ B เป็นเซตของสระในภาษาอังกฤษ a  B, e  B, i  B, o  B, U  B, B b  B, c  B,

14 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) - เซตว่าง ( Null Set / Empty Set ) คือเซตที่ ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย { } หรือ f (phi) เช่น เซตของจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 1 กับ 2 เซตของสระในคำว่า “ อรวรรณ ” - เซตจำกัด (Finite Set) คือเซตที่มี จำนวนสมาชิกเท่ากับ จำนวนเต็มบวก หรือศูนย์ เช่น f มีจำนวนสมาชิกเป็น 0 { 1, 2, 3,..., 100} มีจำนวนสมาชิก เป็น 100 - เซตอนันต์ (Infinite Set) คือ เซตที่ไม่ใช่ เซตจำกัด ไม่ สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ เช่น เซตของจำนวนเต็มบวก {1, 2, 3,... }

15 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 1. วิธีแจงแจงสมาชิก หลักการเขียนมี ดังนี้ - เขียนสมาชิกทั้งหมดในวงเล็บปีกกา - สมาชิกแต่ละตัวคั่นด้วยเครื่องหมาย จุลภาค (, ) - สมาชิกที่ซ้ำกันให้เขียนเพียงตัว เดียว - กรณีจำนวนสมาชิกมาก ๆ ให้เขียน สมาชิกอย่างน้อย 3 ตัวแรก แล้วใช้จุด 3 จุด แล้วจึง เขียนสมาชิก ตัวสุดท้าย วิธีเขียนเซต อีก 2 วิธี

16 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 2. วิธีบอกเงื่อนไขของสมาชิก หลักการเขียนมีดังนี้ - เขียนเซตด้วยวงเล็บปีกกา - กำหนดตัวแปรแทนสมาชิกทั้งหมด ตามด้วยเครื่องหมาย | อ่านว่า “ โดยที่ ”) แล้วตามด้วย เงื่อนไขของตัวแปรนั้น ดังรูปแบบ { X | เงื่อนไขของ X }

17 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 4. ตรรกะกับการแก้โจทย์ปัญหา ด้วยคอมพิวเตอร์ คือ การนำขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดขอบเขตของ ปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาลำดับขั้นตอนการ ทำงานเพื่อแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 3 การ ออกแบบโปรแกรม มาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียนได้รับการ ฝึกฝนให้มีกระบวนการ แก้ปัญหาโจทย์ ทางคอมพิวเตอร์อย่างมีระบบด้วยการ วิเคราะห์และออกแบบเพื่อนำไปพัฒนา หรือเขียนโปรแกรมภาษาต่อไป

18 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 5. หลักเกณฑ์การแก้ปัญหา โจทย์ด้วยคอมพิวเตอร์ มี 5 ข้อ คือ 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ 2. รูปแบบของผลลัพธ์ที่ ต้องการ 3. ข้อมูลนำเข้า 4. ตัวแปรที่ใช้ 5. วิธีการประมวลผล

19 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) บทที่ จบการ นำเสนอ ขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ปัญหาการเขียนโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ ปัญหา การเขียน โปรแกรม โดยอาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google