งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บท นิยาม ไฮเพอร์โบลา คือ เซตของจุดบนระนาบ ซึ่งผลต่างของระยะทางจุดเหล่านี้ไปยัง จุดคงที่สองจุดบนระนาบ มีค่าคงตัวซึ่ง มากกว่าศูนย์ แต่น้อยกว่าระยะห่าง ระหว่างจุดคงที่สองจุดนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บท นิยาม ไฮเพอร์โบลา คือ เซตของจุดบนระนาบ ซึ่งผลต่างของระยะทางจุดเหล่านี้ไปยัง จุดคงที่สองจุดบนระนาบ มีค่าคงตัวซึ่ง มากกว่าศูนย์ แต่น้อยกว่าระยะห่าง ระหว่างจุดคงที่สองจุดนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บท นิยาม ไฮเพอร์โบลา คือ เซตของจุดบนระนาบ ซึ่งผลต่างของระยะทางจุดเหล่านี้ไปยัง จุดคงที่สองจุดบนระนาบ มีค่าคงตัวซึ่ง มากกว่าศูนย์ แต่น้อยกว่าระยะห่าง ระหว่างจุดคงที่สองจุดนั้น O จุด คงที่ จุด คงที่ P(x, y)

3 ส่วนประกอบของ ไฮเพอร์โบลา. จุดศูนย์กลาง โฟกัส เส้นกำกับ เส้นกำกับ โฟกัส จุดปลาย แกนสังยุค จุดปลาย แกนสังยุค จุด ยอด จุด ยอด แกนตาม ขวาง แกนสัง ยุค ลาตัสเร กตัม P(x, y)

4 1. สมการ ไฮเพอร์โบลา V(a,0 ) V’(- a,0) F(c,0 ) F’(- c,0) B(0,b ) B’(0,- b) C(0, 0) P(x,y) a b c X Y จำว่า c 2 = a 2 + b 2 เสมอ

5 2. สมการ ไฮเพอร์โบลา V(0,a ) V’(0,- a) F(0,c ) F’(0,- c) B(b,0 ) B’(- b,0) C(0, 0) P(x,y) a b c X Y จำว่า c 2 = a 2 + b 2 เสมอ

6 3. สมการ ไฮเพอร์โบลา V(h+ a,k) V’(h- a,k) F(h+ c,k) F’(h- c,k) B(h,k +b) B’(h, k-b) C(h, k) P(x,y) a b c จำว่า c 2 = a 2 + b 2 เสมอ O Y X

7 4. สมการ ไฮเพอร์โบลา V(h,k +a) V’(h, k-a) F(h,k +c) F’(h,k -c) B(h+ b,k) B’(h- b,k) C(h, k) P(x,y) a b c จำว่า c 2 = a 2 + b 2 เสมอ Y x O

8 ตัวอย่า ง จงวิเคราะห์กราฟที่มีสมการ 2x 2 - 3y 2 -20x - 24y - 16 = 0 วิธี ทำ โดยวิธีการทำเป็นกำลังสอง สมบูรณ์ของ x และ จะได้ ( 2x 2 - 20x ) - ( 3y 2 + 24y ) = 16 2 (x 2 - 10x + 25 ) - 3 ( y 2 + 8y + 16 ) = 16 + 50 - 48 2 (x 2 - 10 ) - 3 (y 2 + 8 ) = 16 ระวังการเข้า วงเล็บนะจ๊ะ 2 ( x - 5 ) 2 - 3 (y + 4 ) 2 = 18

9 C (5, -4) เทีย บ C ( h, k) V ( h+a, k ) a = 3 b = 6 c = 15,, k = - 4, h = 5, จะได้ V ( 8,-4 ) ; V’ ( h-a, k ) V’ ( 2,- 4 ) F ( h+c, k ) F ( 5+ 15, - 4 ) ; F’( h-c, k ) F’ ( 5- 15, -4 ) B ( h, k+b ) B ( 5, - 4 + 6 ) ; B’( h, k-b ) B’ ( 5, - 4- 6 )

10 จงหาสมการไฮเพอร์โบลาที่มีจุด ศูนย์กลางที่ (4, -5) โฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ (4, -2) แกนตามขวางยาว 4 หน่วย C (4,- 5) F (4,- 2) F’ (4, -8) c = -2-(- 5) = 3 ได้ ไฮเพอร์โบล าตั้ง สมการมาตรฐานคือ = 2a a = 2 b 2 = c 2 - a 2 (h, k) แทนค่า h, k, a, b ใน สมการจะได้ หรือ 5y 2 - 4y 2 + 32x + 50y + 41 = 0 วิธี ทำ = 9 - 4 = 5

11 จงหาสมการพาราโบลา ซึ่งมีจุดยอดจุด หนึ่งอยู่ที่ (3, 3) โฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ (-4,3) และจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน Y V(3, 3) O F’(- 4,3) C(0, 3) a c จะได้ ไฮเพอร์โบลา นอน สมการ มาตรฐานคือ จะ ได้ h = 0, k = 3, a = 3, c = 4 b 2 = c 2 - a 2 = 16 - 9 = 7 แทนค่าในสมการจะ ได้ หรือ 7x 2 - 9y 2 + 54y - 144 = 0


ดาวน์โหลด ppt บท นิยาม ไฮเพอร์โบลา คือ เซตของจุดบนระนาบ ซึ่งผลต่างของระยะทางจุดเหล่านี้ไปยัง จุดคงที่สองจุดบนระนาบ มีค่าคงตัวซึ่ง มากกว่าศูนย์ แต่น้อยกว่าระยะห่าง ระหว่างจุดคงที่สองจุดนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google