งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าคงที่สมดุล การเขียนความสัมพันธ์ของค่า K กับความเข้มข้นของสาร ระบบหรือปฏิกิริยาใด ๆ อยู่ในภาวะ สมดุลแล้ว สารต่าง ๆ ในระบบจะมีความ เข้มข้นคงที่ สมการที่แสดงปฏิกิริยาใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าคงที่สมดุล การเขียนความสัมพันธ์ของค่า K กับความเข้มข้นของสาร ระบบหรือปฏิกิริยาใด ๆ อยู่ในภาวะ สมดุลแล้ว สารต่าง ๆ ในระบบจะมีความ เข้มข้นคงที่ สมการที่แสดงปฏิกิริยาใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าคงที่สมดุล การเขียนความสัมพันธ์ของค่า K กับความเข้มข้นของสาร ระบบหรือปฏิกิริยาใด ๆ อยู่ในภาวะ สมดุลแล้ว สารต่าง ๆ ในระบบจะมีความ เข้มข้นคงที่ สมการที่แสดงปฏิกิริยาใน ภาวะสมดุลที่สมบูรณ์แล้ว และใช้ในการ พิจารณาค่าคงที่สมดุลได้ คือ “ อัตราส่วนระหว่างผลคูณของความ เข้มข้นของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ยก กำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของ ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ กับผลคูณของความ เข้มข้นของสารตั้งต้นที่เหลือแต่ละชนิด ยกกำลัง สัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของ สารที่เหลือนั้นที่ภาวะสมดุล จะมีค่าคงที่ เมื่ออุณหภูมิคงที่ ”

2 พิจารณาได้จากสมการง่าย ๆ ดังนี้ aA(g) + bB(g) cC(g) + dD(g) K = เมื่อ K = ค่าคงที่สมดุล [ ] = ความเข้มข้นของสาร มีหน่วย โมล / ลิตร a,b,c,d = สัมประสิทธิ์บอก จำนวนโมลของสารในปฏิกิริยา ที่สมดุลแล้ว

3 ตัวอย่างการเขียนแสดงค่าคงที่สมดุลอง ปฏิกิริยาต่อไปนี้ (1) 2SO 2 (g) + O 2 (g) 2SO 3 (g) K = (2)SO 2 (g) + O 2 (g) SO 3 (g) K =

4 ถ้ามีสารในระบบเป็น ของแข็ง และสารบริสุทธิ์ ในการ คิดค่า K ไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้อง เพราะถือว่าความเข้มข้น เปลี่ยนแปลงน้อยมาก จนถือว่า คงที่ เพราะว่าความเข้มข้นของ ของแข็ง ก็คือมวลต่อปริมาตร ซึ่ง ได้แก่ ความหนาแน่น นั่นเอง

5 ปฏิกิริยา 2NO(g) + 2H 2 (g) N 2 (g) + 2H 2 O(g) สมมติว่ามีกลไกได้ 3 ขั้นดังนี้ (1) 2NO(g) N 2 O 2 (g) ขั้นเร็ว (2) N 2 O 2 (g) + H 2 (g) N 2 O(g) + H 2 O(g) ขั้นช้า (3)N 2 O(g) + H 2 (g) N 2 (g) + H 2 O(g) ขั้นช้า K = ( ไม่คำนึงถึงกลไกขั้นย่อย ๆ แต่อย่างใด )

6 หน่วยของค่าคงที่สมดุล หน่วยของค่าคงที่ของ สมดุลจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ ละปฏิกิริยา โดยปกติในการใช้ ค่า K เราจะไม่สนใจที่หน่วย เนื่องจากไม่ค่อยมีความหมายที่ สำคัญนัก สิ่งที่สำคัญจะอยู่ที่ค่าที่ เป็นตัวเลข จึงนำมาใช้เฉพาะค่า ตัวเลขเท่านั้น

7 สมบัติบางประการของค่าคงที่ สมดุล ข้อควรทราบเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล (K) 1. ค่า K จะคงที่เสมอ ๆ สำหรับ ปฏิกิริยาหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะ รบกวนสมดุลด้วยปัจจัยใด ๆ ก็ตาม ยกเว้น อุณหภูมิ นั่นคือ K จะคงที่เมื่ออุณหภูมิคงที่ และจะ เปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป 2. ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไป ( เพิ่ม, ลด ) แล้วผลิตภัณฑ์มากขึ้น ค่า K ก็จะมากขึ้นด้วย ถ้าผลิตภัณฑ์ลดลง ( ย้อนกลับ ) ค่า K ก็จะ ลดลงด้วย

8 3. เมื่ออุณหภูมิของระบบเปลี่ยนไปมีผลทำให้ ภาวะสมดุล และค่าคงที่สมดุล (K) เปลี่ยนไปด้วย ให้พิจารณาดังนี้ A(g) + B(g) C(g) + D(g) ; ปฏิกิริยาดูดความร้อน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิทำให้ [C] และ [D] เพิ่มขึ้น [A], [B] ลดลงเพราะ A รวมกับ B ได้ C เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น K 1 = K 2 =  K 2 > K 1 ในทางตรงกันข้าม ถ้าลดอุณหภูมิลงก็จะ ได้ว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนจะ ย้อนกลับให้ A, B เพิ่มขึ้น และ C, D จะ ลดลง การที่สารผลิตภัณฑ์เกิดเพิ่มขึ้น หรือลดลง นี้ เอง ทำให้ภาวะสมดุลเปลี่ยนไป

9 การบอกค่า K จะต้องอ้างถึง สมการที่บอกมาด้วยเสมอ เพราะจำนวนโมลของสารเปลี่ยนไป ค่า K จะเปลี่ยนไปด้วย ปฏิกิริยาหนึ่ง ๆ ถ้ามี K มากแสดงว่า เกิดผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า ปฏิกิริยาที่มีค่า K น้อย ( ต้อง พิจารณาที่อุณหภูมิเดียวกัน ) ค่า K ไม่ได้บอกว่าปฏิกิริยาหนึ่ง ๆ เกิดได้เร็วหรือช้าแต่บอก ว่าเกิดมากหรือน้อย

10 ค่า K เมื่อสมการ เปลี่ยนแปลง (1)K ปฏิกิริยาย้อนกลับ = A + 2B C ; K 1 C A + 2B ; K 2 = หรือ K 1  K 2 = 1

11 ( 2) เมื่อเอา n คูณสมการ K ใหม่ = (K เดิม ) n A + B 2C ; K 1 nA + nB 2nC ; K ใหม่ = (K 1 ) n (3) เอา n ไปหารสมการ K ใหม่ = A + 2B 3C ; K 1 A + B C ; K ใหม่ =

12 (4) มีหลายสมการรวมกัน K ใหม่ = K 1  K 2 A + B X ; K 1 สมการ 1 B + X D ; K 2 สมการ 2 1 + 2 ; A + 2B D ; K ใหม่ = K 1  K 2

13 (5) มีหลายสมการลบกัน K ใหม่ = จาก (4) 1 - 2 ; A + B - B - X X - D A + D 2X K ใหม่ =

14 ความสัมพันธ์ของค่า K c เมื่อคิด ความเข้มข้น กับ K p เมื่อคิดความดันก๊าซ 2A(g) + B(g) C(g) + D(g) ; K p = (RT)  n  K c  n = ผลต่างของจำนวน โมลก๊าซผลิตภัณฑ์กับ โมลก๊าซสารตั้งต้น = 2 – 3 = -1  Kp = (RT) -1  K c

15 การทำนายทิศทางของปฏิกิริยาโดยใช้ ค่า K เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล ปริมาณสาร ผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้นจะมี ค่าคงที่ค่าคงที่สมดุล (K) ก็จะคงที่ ค่าคงที่สมดุล นี้อาจจะมีค่ามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยา และค่า K จะบอกให้ทราบถึง อัตราส่วนปริมาณสาร ผลิตภัณฑ์ต่อสารตั้งต้น ซึ่งจะทำให้ทราบว่า ปฏิกิริยาดำเนินไปในทิศทางใด ถ้า K > 1 ความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์มี ค่ามากกว่าความเข้มข้นของ สารตั้งต้น ตำแหน่งของภาวะสมดุลจะอยู่ไป ทางด้านขวา ( ไปทางด้านสาร ผลิตภัณฑ์ ) ถ้า K < 1 ความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์มี ค่าน้อยกว่าความเข้มข้นของ สารตั้งต้น ตำแหน่งของภาวะสมดุลจะอยู่ไป ทางด้านซ้าย ( ไปทางด้านสารตั้งต้น ) ถ้า K = 1 ความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ และความเข้มข้นของสารตั้ง ต้นจะใกล้เคียงกัน

16 จงเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มข้นของสารที่ ภาวะสมดุลของปฏิกิริยา ก. A 2 (g) + B 2 (g) 2AB(g) ข. C 2 H 4 (g) + H 2 (g) C 2 H 6 (g) ค. 2Fe 3+ (aq) + 2I - (aq) 2Fe 2+ (aq) + I 2 (aq)

17 เฉลย ก. K = ข. K = ค. K =

18 แบบฝึกหัด 1. สำหรับปฏิกิริยา H 2 (g) + Br 2 (g) 2HBr (g) ; K = 4.0 x 10 -2 จงหาค่า K ของปฏิกิริยา HBr (g) 1/2 H 2 (g) + 1/2 Br 2 (g) 2. กำหนดค่า K ของปฏิกิริยาต่อไปนี้ 1) N 2 (g) + O 2 (g) 2NO (g) ; K = 4.1 x 10 -31 2) N 2 (g) + 1/2 O 2 (g) N 2 O (g) ; K = 2.4 x 10 -18 ให้หาค่า K ของสมการ N 2 O (g) + 1/2 O 2 (g) 2NO (g)

19 เฉลย 1) H 2 (g) + Br 2 (g) 2HBr (g) ; K 1 = 4.0 x 10 -2 กลับสมการที่ 1) จะได้สมการที่ 2) ดังนี้ 2)2HBr (g) H 2 (g) + Br 2 (g) ; K 2 = K 2 = = 25 สมการที่ 2) หารด้วย 2 จะได้สมการที่ 3) ดังนี้ 3) HBr (g) 1/2 H 2 (g) + 1/2 Br 2 (g); K 3 = (K 2 ) K 3 = (25) = = 5

20 เฉลย สมการที่ 1) N 2 (g) + O 2 (g) 2NO (g); K 1 = 4.1 x 10 -31 สมการที่ 2) ได้จากการกลับข้างสมการที่ 2 จะ ได้ N 2 O (g) N 2 (g) + 1/2 O 2 (g); K 2 = = 4.2 x 10 17 รวมสมการที่ 1 และสมการที่ 2 จะได้ N 2 O (g) + 1/2 O 2 (g) 2NO (g) ; K = K 1. K 2 = (4.1 x 10 -31 )x (4.2 x 10 17 ) = 1.7 x 10 -13


ดาวน์โหลด ppt ค่าคงที่สมดุล การเขียนความสัมพันธ์ของค่า K กับความเข้มข้นของสาร ระบบหรือปฏิกิริยาใด ๆ อยู่ในภาวะ สมดุลแล้ว สารต่าง ๆ ในระบบจะมีความ เข้มข้นคงที่ สมการที่แสดงปฏิกิริยาใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google