งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 เลขยก กำลัง เนื้อหา ความหมายของ เลขยกกำลัง การเขียนจำนวนให้อยู่ ในรูปของเลขยกกำลัง การดำเนินการ ของเลขยกกำลัง การ นำไปใ ช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 เลขยก กำลัง เนื้อหา ความหมายของ เลขยกกำลัง การเขียนจำนวนให้อยู่ ในรูปของเลขยกกำลัง การดำเนินการ ของเลขยกกำลัง การ นำไปใ ช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 เลขยก กำลัง เนื้อหา ความหมายของ เลขยกกำลัง การเขียนจำนวนให้อยู่ ในรูปของเลขยกกำลัง การดำเนินการ ของเลขยกกำลัง การ นำไปใ ช้

2 บท นิยาม 1. ความหมาย ของเลขยกกำลัง

3 สัญลักษณ์ 2 4 อ่านว่า สองยก กำลังสี่ หรือ สองกำลังสี่ 2 4 มี 2 เป็นฐาน และ 4 เป็นเลขชี้กำลัง 2 4 แทน 2 × 2 × 2 × 2 2 4 = 16 ตัวอ ย่าง สัญลักษณ์ (-2) 4 อ่านว่า ลบสอง ทั้งหมดยกกำลังสี่ (-2) 4 มี -2 เป็นฐาน และ 4 เป็นเลขชี้กำลัง (-2) 4 แทน (-2) × (-2) × (-2) × (-2) (-2) 4 = 16 สัญลักษณ์ -2 4 อ่านว่า ลบสองยก กำลังสี่ -2 4 มี 2 เป็นฐาน และ 4 เป็น เลขชี้กำลัง -2 4 แทน - (2 × 2 × 2 × 2) -2 4 = -16

4 Example 1 จงหาว่า 6 3 แทนจำนวนใด Solut ion 6 3 = 6 × 6 × 6 = 216 Ans wer 21 6 Example 2 จงหาว่า (- 5) 4 แทนจำนวนใด Solut ion (- 5) 4 = = 625 Ans wer 62 5 (-5) × (-5) × (-5) × (-5)

5 Solut ion Ans wer Solut ion = - 0.00000016 Ans wer - (0.02 × 0.02 × 0.02 × 0.02) - 0.00000016

6 2. การเขียนจำนวนให้อยู่ใน รูปของเลขยกกำลัง Example 1 จงเขียน 64 ให้อยู่ในรูปเลข ยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 1 Solut ion Ans wer วิธีที่ 1 64 = 8 × 8 = 8 2 วิธีที่ 3 64 = 4 × 4 × 4 =43=43 วิธีที่ 4 64 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 =26=26 8 2 หรือ (-8) 2 หรือ 4 3 หรือ 2 6 หรือ (-2) 6 วิธีที่ 5 64 = (-2) × (-2) × (-2) × (-2) × (-2) × (-2) = (- 2) 6 วิธีที่ 2 64 = (-8) × (-8) = (-8) 2

7 Example 2 จงเขียน -125 ให้อยู่ในรูปเลข ยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 1 Solut ion วิธีที่ 1 - 125 = (-5) × (- 5) × (-5) = (- 5) 3 วิธีที่ 2 - 125 = - (5 × 5 × 5) = - 5 3 Ans wer (-5) 3 หรือ -5 3 Example 3 จงเขียน 0.00243 ให้อยู่ในรูปเลข ยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 1 Solut ion 0.00243 = = 0.3 5 Ans wer 0. 3 5

8 Example 4 จงเขียน 81 ให้อยู่ในรูปเลข ยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ Solut ion 81 = 3 × 3 × 3 × 3 =34=34 Ans wer 3434

9 Example 5 ถ้า x แทนจำนวนเต็มบวก และ 5 x = 3,125 แล้ว x มี ค่าเท่าไร Solut ion เนื่องจาก 3,125 = 5 × 5 × 5 × 5 × 5 =55=55 ดังนั้น 5 x = 5 5 เพราะฉะนั้น x = 5 Ans wer 5

10 3. การดำเนินการ ของเลขยกกำลัง สมบัติของ เลขยกกำลัง 1. a n × a m = a m+n เมื่อ a ≠ 0 m แล ะ n เป็น จำนวนเต็ม Exam ple เช่น 1. 3 4 × 3 3 = 3 4+ 3 =37=37 2. (-5) × (-5) 5 = (- 5) 1 +5 = (- 5) 6 3. a n+1 × a n+2 = a n+1+n +2 = a 2n+3

11 2. a m ÷ a n = a m-n เมื่อ a ≠ 0 m และ n เป็น จำนวนเต็ม Exam ple เช่น 1. 4 5 ÷ 4 2 = 4 5 - 2 =43=43 2. 0.01 4 ÷ 0.01 4 = 0.01 4 - 4 = 0.01 0 3. 2 3 ÷ 2 7 = 2 3 - 7 = 2 -4 = 1

12 3. a 0 = 1 เมื่อ a ≠ 0 Exam ple เช่น 1. 3 0 = =9=9 2. (- 10) 0 = 1 3. (2y) 0 = 1 เมื่อ y ≠ 0 4. 0 0 Exam ple เช่น 1. 5 -1 = 2. (- 4) -3 = 1 ไม่นิยาม ( บอก ค่าไม่ได้ )

13 5. (a m ) n = a m × n เมื่อ a ≠ 0 m และ n เป็น จำนวนเต็ม Exam ple

14 6. (ab) n = a n × b n เมื่อ a ≠ 0 และ n เป็น จำนวนเต็ม Exam ple เช่น 1. 2.

15 Solut ion Ans wer Solut ion Ans wer

16 Solut ion Ans wer Solut ion Ans wer

17 Solut ion Ans wer

18 Solut ion Ans wer Solut ion Ans wer

19 Solut ion Ans wer Solut ion Ans wer

20 Solut ion Ans wer

21 4. การ นำไปใช้ การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ทำไมต้องเขียนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วย เนื่องจากจำนวนบางจำนวนมีค่ามากๆ หรือ บางจำนวนมีค่าน้อย ๆ จึงไม่เหมาะที่จะเขียน ให้ครบทุก ๆ ตัว ซึ่งพบมากในทางวิทยาศาสตร์ รูปทั่วไปคือ เมื่อ และ n เป็นจำนวนเต็ม

22 การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ใน รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 1) 50,000 = 5 × 10,000 ตัวอ ย่าง 2) 2,819,000 = 2,819 × 1,000 3) 11,342,108 =

23 การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ใน รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 1) 0.009 = ตัวอ ย่าง 2) 0.000427 =

24 สรุปหลักการ ถ้าจำนวนที่กำหนดให้เป็นจำนวนเต็ม ให้นับจาก ขวามือย้อนไปทางซ้ายมือจนเหลือตัวเลขเพียงตัว เดียว ใส่จุดทศนิยมหลังตัวเลขนั้น แล้วคูณด้วย 10 ยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก เท่ากับ ตัวเลขที่นับไปทางซ้ายมือนั้น ถ้าจำนวนที่กำหนดให้เป็นทศนิยมที่ขึ้นต้นด้วย ศูนย์จุด (0....) ให้นับหลังจากจุดตั้งแต่ทศนิยม ตำแหน่งที่หนึ่งไปทางขวามือจนได้ตัวเลขหนึ่งที่ไม่ใช่ 0 ใส่จุดทศนิยมหลังตัวเลขนั้น แล้วคูณด้วย 10 ยก กำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบเท่ากับตัวเลขที่ นับไปทางขวามือนั้น

25 1) การเขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 70,000 = 30,900,000 = 2) การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 0.000095 = 500,021 = 0.0007 = 0.001384 =


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 เลขยก กำลัง เนื้อหา ความหมายของ เลขยกกำลัง การเขียนจำนวนให้อยู่ ในรูปของเลขยกกำลัง การดำเนินการ ของเลขยกกำลัง การ นำไปใ ช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google