งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขหมู่และการจัดเรียงบนชั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขหมู่และการจัดเรียงบนชั้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลขหมู่และการจัดเรียงบนชั้น
โดย ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์

2 เลขหมู่หนังสือคืออะไร??

3 เลขหมู่หนังสือในห้องสมุด
LC call number (ระบบเก่า) หนังสือทั่วไปภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ Local number (ระบบใหม่) หนังสือทั่วไปภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ นวนิยาย/ เรื่องสั้น/ วรรณกรรมเยาวชน/ เอกสาร/ซีดีรอม

4 ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของระบบ LC
1. หมวดใหญ่ (Main Classes) มี 21 หมวด คือ A = เรื่องทั่วไป B = ปรัชญา ศาสนา C = ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ D = ประวัติศาสตร์ทั่วไป / โลกเก่า E-F= ประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกา G = ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา นันทนาการ H= สังคมศาสตร์ J = รัฐศาสตร์ K= กฎหมาย L = การศึกษา M = ดนตรี N = ศิลปะ P = ภาษาและวรรณคดี Q = วิทยาศาสตร์ R = การแพทย์ S = การเกษตร T = เทคโนโลยี U = วิทยาศาสตร์การทหาร V = นาวิกศาสตร์ Z = บรรณารักษศาสตร์

5 ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของระบบ LC
2. หมวดย่อย (Sub Classes) เป็นการแบ่งย่อยจากหมวดใหญ่ (main classes)ใช้อักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัว ซึ่งแต่ละหมวดอาจแบ่งหมวดย่อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขอบเขตเนื้อหา เช่น หมวด H สังคมศาสตร์ HC = สถิติ HB = เศรษฐศาสตร์ HC = ประวัติสภาวะทางเศรษฐกิจ HE = การขนส่งและการคมนาคม

6 ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของระบบ LC
3. เนื้อเรื่องย่อยของหนังสือ (subdivision / subject) เป็นการแบ่งเนื้อหาในหมวดย่อย (sub classes) ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยใช้เลข เติมหลังหมวดย่อย และอาจใช้จุดทศนิยม เลขคัตเตอร์หมู่ หรือตารางประเภทต่าง ๆ ในการกระจายเนื้อหาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง Q Sciences (general) Cybernetics. Information theory QA Mathematics 9-10 Mathematical Logic 76 Computer sciences. Electronics data processing Elementary mathematics. Arithmetic Algebra

7 ตัวอย่างเลขหมู่ระบบ LC
PE แบ่งหมวดหมู่ย่อยจากหมวดใหญ่ P 1130 แบ่งย่อยจากหมวดหมู่ย่อย โดยใช้ตัวเลข ร835 เลขผู้แต่ง PE 1130 ร835 2555

8 Local number คือ ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดขึ้นใช้เองในห้องสมุด ประกอบด้วย อักษรย่อของสาขาวิชา เช่น ART; ECON; HIST; LAW; SOC เป็นต้น ตัวอักษรในระบบ LC เช่น HB; HF; KPT; PE; QA; TS; Z เป็นต้น 3. ปีพิมพ์ของหนังสือ ในรูปแบบของ ปี ค.ศ เลขระเบียนของหนังสือ

9 ตัวอย่าง เลขหมู่หนังสือในระบบใหม่
LANG PL 2013 619893 LANG = Language and literature PL = หมวดย่อยของเนื้อหาในระบบ LC 2013 = ปีพิมพ์ของหนังสือ = เลขระเบียนหนังสือ

10 ตัวอย่าง เลขหมู่ระบบใหม่ประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น
FIC 2014 628902 FIC = นวนิยาย/เรื่องสั้น 2014 = ปีพิมพ์ = เลขระเบียนของหนังสือ

11 การเรียงหนังสือบนชั้น


ดาวน์โหลด ppt เลขหมู่และการจัดเรียงบนชั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google