งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ - ใช้สำหรับการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป - หลักการประเมินฯอยู่บนพื้นฐานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ - ใช้สำหรับการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป - หลักการประเมินฯอยู่บนพื้นฐานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ - ใช้สำหรับการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป - หลักการประเมินฯอยู่บนพื้นฐานของ ผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น หลัก โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน - มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงาน และนำไปเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้เงินรางวัล ประจำปี การพัฒนา การแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติงาน การแต่งตั้งลูกจ้างประจำ การให้ออกจากราชการ ฯลฯ - ใช้สำหรับการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป - หลักการประเมินฯอยู่บนพื้นฐานของ ผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น หลัก โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน - มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงาน และนำไปเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้เงินรางวัล ประจำปี การพัฒนา การแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติงาน การแต่งตั้งลูกจ้างประจำ การให้ออกจากราชการ ฯลฯ

2 - ให้ประเมินจากผลงานและ คุณลักษณะการปฏิบัติงาน - ผลงาน องค์ประกอบ 1) ปริมาณงาน 2) คุณภาพของงาน 3) ความทันเวลา 4) ความคุ้มค่าของงาน 5) ผลลัพธ์และการนำไปใช้ ประโยชน์ และประสิทธิผลของงาน

3 - คุณลักษณะการปฏิบัติงาน องค์ประกอบ 1) ความสามารถ และความอุตสาหะ ในการปฏิบัติงาน 2) การรักษาวินัย และปฏิบัติตน เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจำ 3) ความรับผิดชอบ 4) ความร่วมมือ 5) สภาพการมาปฏิบัติงาน 6) การวางแผน 7) ความคิดริเริ่ม *** อาจกำหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจ และสภาพการปฏิบัติงาน

4 ประเมิน - ผลงาน ( สัดส่วนคะแนน ไม่น้อยกว่า 70%) - คุณลักษณะการปฏิบัติงาน ( สมรรถนะ ) ประเมิน - ผลงาน ( สัดส่วนคะแนน ไม่น้อยกว่า 70%) - คุณลักษณะการปฏิบัติงาน ( สมรรถนะ )

5 วิธีการและขั้นตอนการ ประเมินผล 1. กำหนดให้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน การประเมินแต่ละครั้ง โดยกำหนดน้ำหนัก คะแนนผลงานและคุณลักษณะการ ปฏิบัติงาน และสัดส่วนคะแนนของผลงาน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ส่วนราชการเป็นผู้แบ่งคะแนนให้แต่ละ ปัจจัยที่จะประเมิน ( รายละเอียดในแบบ ประเมินผล ) แต่เมื่อรวมคะแนนเต็มทุก ปัจจัยที่ใช้ประเมินผลงานและคุณลักษณะ ต้องไม่เกินสัดส่วนคะแนนของประเมินผล งานและคุณลักษณะ 3. กำหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับของแต่ ละระดับผลการประเมินในแต่ละปัจจัยให้ เหมาะสม ตามสัดส่วนของคะแนนแต่ละ ปัจจัย โดยใช้วิธีการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ 1. กำหนดให้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน การประเมินแต่ละครั้ง โดยกำหนดน้ำหนัก คะแนนผลงานและคุณลักษณะการ ปฏิบัติงาน และสัดส่วนคะแนนของผลงาน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ส่วนราชการเป็นผู้แบ่งคะแนนให้แต่ละ ปัจจัยที่จะประเมิน ( รายละเอียดในแบบ ประเมินผล ) แต่เมื่อรวมคะแนนเต็มทุก ปัจจัยที่ใช้ประเมินผลงานและคุณลักษณะ ต้องไม่เกินสัดส่วนคะแนนของประเมินผล งานและคุณลักษณะ 3. กำหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับของแต่ ละระดับผลการประเมินในแต่ละปัจจัยให้ เหมาะสม ตามสัดส่วนของคะแนนแต่ละ ปัจจัย โดยใช้วิธีการคำนวณทาง คณิตศาสตร์

6 4. กรณีที่คะแนนรวมในการประเมินมีจุดทศนิยม ให้ ปัดทิ้งและนำคะแนนรวมที่ได้มา สรุปการประเมิน ตามที่กำหนดไว้ 3 ระดับ 5. ให้กำหนดระดับผลการประเมินแต่ละปัจจัยของ ผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 4. กรณีที่คะแนนรวมในการประเมินมีจุดทศนิยม ให้ ปัดทิ้งและนำคะแนนรวมที่ได้มา สรุปการประเมิน ตามที่กำหนดไว้ 3 ระดับ 5. ให้กำหนดระดับผลการประเมินแต่ละปัจจัยของ ผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับคะแนน ( ร้อย ละ ) คำอธิบาย วิธีการและขั้นตอนการ ประเมินผล ดีเด่น ผลงาน หรือคุณลักษณะการ ปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน หรือ ข้อกำหนด หรือดีเด่น เป็นที่ ยอมรับได้ ผลงาน หรือคุณลักษณะการ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน หรือ ข้อกำหนด หรือยอมรับได้ ต้อง ปรับปรุง ต่ำกว่า 60 ผลงาน หรือคุณลักษณะการ ปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน หรือมี ข้อบกพร่องอยู่เสมอ

7 วิธีการและขั้นตอนการ ประเมินผล 6. รวมคะแนนผลการประเมินทั้งสิ้น และคิด เป็นร้อยละ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับระดับผล การประเมินที่กำหนดไว้ 3 ระดับ เพื่อสรุปผล การประเมิน ดังนี้ คะแนนเต็ม ระดับผลการประเมิน ดีเด่น (90-100%) เป็นที่ยอมรับได้ (60-89%) ต้องปรับปรุง ( ต่ำกว่า 60%)

8 - กำหนดให้ประเมินฯ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ต. ค. ถึง 31 มี. ค. ของปี ถัดไป ครั้งที่ 2 ระหว่าง 1 เม. ย. ถึง 30 ก. ย. ของปี เดียวกัน - จัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้มีผล คะแนนดีเด่น เป็นที่ยอมรับได้ และต้องปรับปรุง ไว้ให้ชัดเจน และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีผลการ ประเมินดีเด่น และเป็นที่ยอมรับได้ไว้ เพื่อ พิจาณาเลื่อนขั้น ครั้งที่ 1 ใช้พิจารณาเลื่อนขั้น 1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน ครั้งที่ 2 ใช้พิจารณาเลื่อนขั้น 1 ตุลาคม ของปีถัดไป - กำหนดให้ประเมินฯ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ต. ค. ถึง 31 มี. ค. ของปี ถัดไป ครั้งที่ 2 ระหว่าง 1 เม. ย. ถึง 30 ก. ย. ของปี เดียวกัน - จัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้มีผล คะแนนดีเด่น เป็นที่ยอมรับได้ และต้องปรับปรุง ไว้ให้ชัดเจน และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีผลการ ประเมินดีเด่น และเป็นที่ยอมรับได้ไว้ เพื่อ พิจาณาเลื่อนขั้น ครั้งที่ 1 ใช้พิจารณาเลื่อนขั้น 1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน ครั้งที่ 2 ใช้พิจารณาเลื่อนขั้น 1 ตุลาคม ของปีถัดไป

9 - นำระบบเปิดมาใช้กับลูกจ้างประจำ โดยให้ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาที่ ได้รับมอบหมาย ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผล การประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ ทราบทั่วกัน - ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ วัตถุประสงค์ - เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการ ประเมินให้เกิดมาตรฐาน และเป็นธรรมในการใช้ ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน ก่อน เสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้น - องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร

10 - ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประเมินควรนำผล การประเมินไปใช้ประกอบการให้คำแนะนำ แก่ผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกำหนดแผนการ พัฒนา ให้ลูกจ้างประจำมีสมรรถนะและ ผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น - ให้มีการวางระบบการจัดเก็บผลการ ประเมิน เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ - ใช้สำหรับการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป - หลักการประเมินฯอยู่บนพื้นฐานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google