งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การประมาณค่า วิชาคณิตศาสตร์ ครูสุชาฎา รถทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมวิไล MATHEMATICS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การประมาณค่า วิชาคณิตศาสตร์ ครูสุชาฎา รถทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมวิไล MATHEMATICS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การประมาณค่า วิชาคณิตศาสตร์ ครูสุชาฎา รถทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมวิไล MATHEMATICS

2 การประมาณ คือ การหาค่าซึ่งไม่ใช่ ค่าที่แท้จริง แต่มีความ ละเอียดเพียงพอกับการ นำไปใช้ ความหมาย สัญลักษณ์การประมาณคือ

3 การประมาณค่า คือ การคำนวณที่ ต้องการคำตอบอย่าง รวดเร็ว ใกล้เคียงและ เหมาะสมกับการนำไปใช้

4 ค่าประมาณ คือ ค่าที่ได้จาก การประมาณ และ การประมาณค่า

5 ตัวอย่าง ซื้อสินค้า 3 รายการจากห้างสรรพสินค้า สินค้าชิ้นที่ 1 ราคา บาท ประมาณเป็น 25 บาท สินค้าชิ้นที่ 2 ราคา บาท ประมาณเป็น 40 บาท สินค้าชิ้นที่ 3 ราคา บาท ประมาณเป็น 35 บาท รวม 100 บาท

6 สถานการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ใช้ ค่าประมาณได้หรือไม่ 1. คำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยรถไฟ 4. การคำนวณส่วนผสมในการทำขนมกล้วย 2. การคำนวณส่วนผสมของสารเคมี 3. การคำนวณระยะเวลาในการส่งจรวด ได้ ไม่ได้

7 วิธีในการ ประมาณค่า วิธีปัดเศษ 1. การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นจำนวนเต็ม 2. การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม

8 การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่างที่ 1 ปัดเศษ 43 เป็นจำนวนเต็มสิบ ใช้เส้น จำนวน ดังนั้น ปัดเศษ 43 เป็นจำนวนเต็มสิบได้ 40

9 ตัวอย่างที่ 2 ปัดเศษ 281 เป็นจำนวนเต็มร้อย ดังนั้น ปัดเศษ 281 เป็นจำนวนเต็มร้อยได้ 300 การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นจำนวนเต็ม ใช้เส้น จำนวน

10 ข้อสรุปในการปัดเศษ ในการปัดเศษจำนวนเต็มใดๆ ให้เป็นจำนวนเต็มสิบ จำนวน เต็มร้อย จำนวนเต็มพัน ฯลฯ ที่ ใกล้เคียงที่สุด ให้พิจารณาปัด เศษจำนวนในหลักถัดไปทาง ขวามือ “ ถ้าต่ำกว่า 5 ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 5 ขึ้น ไปปัดขึ้น ”

11 การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม (1) ปัดให้เป็นจำนวนเต็ม 7 มากกว่า 5 ปัดขึ้นไป 1 ดังนั้น (2) ปัดให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 1 น้อยกว่า 5 ตัดทิ้ง ดังนั้น

12 ปัดเศษของ 35,477 ให้เป็น จำนวนเต็มสิบ ดังนั้น 35,477 35,480 ถูก ผิด

13 จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ โดยวิธีการประมาณค่า ใช้ วิธีการปัดเศษ ( ปัดเป็นจำนวน เต็ม )

14 จงเลือกจำนวนในวงเล็บที่มีค่าใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนที่กำหนดให้ (1) 72 ≈ [70 ; 80] (2) 450 ≈ [400 ; 500] (3) 52,965 ≈ [50,000 ; 60,000] (4) 7.49 ≈ [7 ; 8] (5) ≈ [0.863 ; 0.864]

15 จงเติมจุดทศนิยมของจำนวนที่ เป็นโจทย์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เพื่อให้ได้ค่าที่สอดคล้องกับ คำตอบ (2) = (1) =

16 จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < ใน โดยใช้หลักการประมาณ (1) 2,100 (4) 896, , ,400 (2) 5 (3) 111, , ,500 >< >< > < > < >

17


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การประมาณค่า วิชาคณิตศาสตร์ ครูสุชาฎา รถทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมวิไล MATHEMATICS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google