งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า ครูสุชาฎา รถทอง โรงเรียนปทุมวิไล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า ครูสุชาฎา รถทอง โรงเรียนปทุมวิไล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า ครูสุชาฎา รถทอง โรงเรียนปทุมวิไล
MATHEMATICS เรื่อง การประมาณค่า ครูสุชาฎา รถทอง MATHEMATICS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมวิไล

2 ความหมาย การประมาณ คือ การหาค่าซึ่งไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่มีความละเอียดเพียงพอกับการนำไปใช้ สัญลักษณ์การประมาณคือ

3 การประมาณค่า คือ การคำนวณที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว ใกล้เคียงและเหมาะสมกับการนำไปใช้

4 ค่าประมาณ คือ ค่าที่ได้จากการประมาณ และการประมาณค่า

5 ตัวอย่าง รวม 100 บาท ซื้อสินค้า 3 รายการจากห้างสรรพสินค้า
สินค้าชิ้นที่ 1 ราคา บาท ประมาณเป็น 25 บาท สินค้าชิ้นที่ 2 ราคา บาท ประมาณเป็น 40 บาท สินค้าชิ้นที่ 3 ราคา บาท ประมาณเป็น 35 บาท รวม บาท

6 สถานการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ใช้ค่าประมาณได้หรือไม่
ไม่ได้ 1. คำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยรถไฟ 2. การคำนวณส่วนผสมของสารเคมี ไม่ได้ ได้ 3. การคำนวณระยะเวลาในการส่งจรวด ได้ 4. การคำนวณส่วนผสมในการทำขนมกล้วย

7 วิธีในการประมาณค่า วิธีปัดเศษ 1. การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นจำนวนเต็ม
2. การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม

8 การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นจำนวนเต็ม
ตัวอย่างที่ 1 ปัดเศษ 43 เป็นจำนวนเต็มสิบ ดังนั้น ปัดเศษ 43 เป็นจำนวนเต็มสิบได้ 40 ใช้เส้นจำนวน

9 การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นจำนวนเต็ม
ตัวอย่างที่ 2 ปัดเศษ 281 เป็นจำนวนเต็มร้อย ใช้เส้นจำนวน ดังนั้น ปัดเศษ 281 เป็นจำนวนเต็มร้อยได้ 300

10 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปปัดขึ้น”
ข้อสรุปในการปัดเศษ ในการปัดเศษจำนวนเต็มใดๆ ให้เป็นจำนวนเต็มสิบ จำนวนเต็มร้อย จำนวนเต็มพัน ฯลฯ ที่ใกล้เคียงที่สุด ให้พิจารณาปัดเศษจำนวนในหลักถัดไปทางขวามือ “ถ้าต่ำกว่า 5 ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปปัดขึ้น”

11 การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม
(1) ปัดให้เป็นจำนวนเต็ม 7 มากกว่า 5 ปัดขึ้นไป 1 ดังนั้น 22 (2) ปัดให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 1 น้อยกว่า 5 ตัดทิ้ง ดังนั้น 21.5

12 ปัดเศษของ 35,477 ให้เป็นจำนวนเต็มสิบ
ดังนั้น 35, ,480 ถูก ผิด

13 จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้โดยวิธีการประมาณค่า ใช้วิธีการปัดเศษ (ปัดเป็นจำนวนเต็ม)
5 133 134 135 136

14 จงเลือกจำนวนในวงเล็บที่มีค่าใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนที่กำหนดให้
(1) ≈ [70 ; 80] (2) ≈ [400 ; 500] (3) 52,965 ≈ [50,000 ; 60,000] (4) ≈ [7 ; 8] (5) ≈ [0.863 ; 0.864] <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

15 จงเติมจุดทศนิยมของจำนวนที่เป็นโจทย์ในแต่ละข้อต่อไปนี้เพื่อให้ได้ค่าที่สอดคล้องกับคำตอบ
(2) = (1) =

16 > > < > < > < > < (1) 2,100 (2) 5 (3)
จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < ใน โดยใช้หลักการประมาณ (1) 2,100 (2) 5 (3) 111, , ,500 (4) 896, , ,400 > > < > < > < > <

17 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า ครูสุชาฎา รถทอง โรงเรียนปทุมวิไล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google