งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ( โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ( โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ( โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ )

3 ความเป็นมา ปี 2548 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ฟาร์มกรมส่งเสริมการเกษตรปลูกไม้ ผลแบบผสมผสานงบประมาณ 129,900 บาท ปี 2548 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ฟาร์มกรมส่งเสริมการเกษตรปลูกไม้ ผลแบบผสมผสานงบประมาณ 129,900 บาท ปี 2549 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง (5 อบต.,1 เทศบาล ) งบประมาณ 200,000 บาท ปี 2549 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง (5 อบต.,1 เทศบาล ) งบประมาณ 200,000 บาท

4 ปี 2549 โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ ควบคู่การผลิตเพื่อเลี้ยงชีพ (1 อำเภอ 1 แปลง งบประมาณ 185,000 บาท โดย ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ความยากจน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ( ศตจ. กษ.) ปี 2549 โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ ควบคู่การผลิตเพื่อเลี้ยงชีพ (1 อำเภอ 1 แปลง งบประมาณ 185,000 บาท โดย ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ความยากจน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ( ศตจ. กษ.)

5 วัตถุประสงค์ 1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามแนวทางและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอ 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านศูนย์กลางการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อรองรับการ ให้บริการเกษตรกรยากจนที่ขึ้นทะเบียน 3. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549

6 กิจกรรม 1. สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

7 2. สาธิตการปลูกผักปลอดภัย จากสารพิษ

8 3. สาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า

9 4. สาธิตวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ พอเพียง

10 5. สาธิตการปลูกผักพื้นบ้านและ สมุนไพร

11 6. สาธิตการเลี้ยงหมูหลุม

12 7. สาธิตการเลี้ยงปลาดุก

13 8. สาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน ( ปุ๋ยพืช สด )

14 9. เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับให้เกษตรกร ยากจนที่ขึ้นทะเบียนเข้าเรียนรู้ทั้ง ภาคปฏิบัติและทางภาคทฤษฎี

15 เป็นศูนย์ฯ ให้เกษตรกรที่ยากจน เข้าทำประโยชน์ได้ชั่วคราวเพื่อ เรียนรู้หลังจากครบกำหนดจะ หมุนเวียนให้สมาชิกรายใหม่เข้า แทน

16 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

17

18

19

20

21 ผลผลิตและรายได้ 1. ส่วนแบ่ง 80:20 2. รายได้จากผลผลิตเข้าฟาร์ม 3. จ่ายค่าตอบแทนให้เกษตรกรวันละ 100 บาท ต่อคน การตลาด การตลาด 1. ผู้บริโภคโดยตรง 2. แม่ค้าคนกลาง 3. ส่งโครงการหลวงแม่สะป๊อก

22 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2549 1. ฟาร์มกำไรร้อยละ 32.68 2. จัดฝึกอบรมเกษตรกรยากจน 2 รุ่น 20 คน 3. พัฒนาบูรณาการต่อยอดกิจกรรม / โครงการ ต่างๆ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน

23 แผนในปี 2550 ขยายศูนย์เครือข่าย ระดับตำบลอีก 5 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 ศูนย์ ( แม่วิน, ทุ่งปี้ ) กรมส่งเสริมการเกษตร 2 ศูนย์ ( แม่วิน, ทุ่งปี้ ) อบต. ดอนเปา 1 ศูนย์ อบต. ดอนเปา 1 ศูนย์ เทศบาลแม่วาง 1 ศูนย์ เทศบาลแม่วาง 1 ศูนย์ อบต. ทุ่งรวงทอง 1 ศูนย์ อบต. ทุ่งรวงทอง 1 ศูนย์ อบต. บ้านกาดสนับสนุนงบปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม 30,000 บาท

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ( โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google