งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ (โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ (โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ (โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)

2 ความเป็นมา ปี โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มกรมส่งเสริมการเกษตรปลูกไม้ผลแบบผสมผสานงบประมาณ 129,900 บาท ปี ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง (5 อบต.,1 เทศบาล) งบประมาณ 200,000 บาท

3 ปี โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ควบคู่การผลิตเพื่อเลี้ยงชีพ (1 อำเภอ 1 แปลง งบประมาณ 185,000 บาท โดย ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศตจ.กษ.)

4 วัตถุประสงค์ 1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอ 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อรองรับการให้บริการเกษตรกรยากจนที่ขึ้นทะเบียน 3. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549

5 กิจกรรม 1. สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

6 2. สาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

7 3. สาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า

8 4. สาธิตวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

9 5. สาธิตการปลูกผักพื้นบ้านและสมุนไพร

10 6. สาธิตการเลี้ยงหมูหลุม

11 7. สาธิตการเลี้ยงปลาดุก

12 8.สาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน (ปุ๋ยพืชสด)

13 9. เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับให้เกษตรกรยากจนที่ขึ้นทะเบียนเข้าเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและทางภาคทฤษฎี

14 เป็นศูนย์ฯ ให้เกษตรกรที่ยากจนเข้าทำประโยชน์ได้ชั่วคราวเพื่อเรียนรู้หลังจากครบกำหนดจะหมุนเวียนให้สมาชิกรายใหม่เข้าแทน

15 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

16

17

18

19

20 ผลผลิตและรายได้ 1. ส่วนแบ่ง 80:20 2. รายได้จากผลผลิตเข้าฟาร์ม
3. จ่ายค่าตอบแทนให้เกษตรกรวันละ 100 บาท ต่อคน การตลาด 1. ผู้บริโภคโดยตรง 2. แม่ค้าคนกลาง 3. ส่งโครงการหลวงแม่สะป๊อก

21 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2549
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2549 1. ฟาร์มกำไรร้อยละ 32.68 2. จัดฝึกอบรมเกษตรกรยากจน 2 รุ่น 20 คน 3. พัฒนาบูรณาการต่อยอดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

22 แผนในปี 2550 ขยายศูนย์เครือข่ายระดับตำบลอีก 5 ศูนย์
แผนในปี ขยายศูนย์เครือข่ายระดับตำบลอีก 5 ศูนย์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 ศูนย์ (แม่วิน,ทุ่งปี้) อบต.ดอนเปา ศูนย์ เทศบาลแม่วาง 1 ศูนย์ อบต.ทุ่งรวงทอง 1 ศูนย์ อบต.บ้านกาดสนับสนุนงบปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม 30,000 บาท

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ (โรงเรียนแก้จนคนท้องถิ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google