งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำ โดย นายดำรงเกียรติ อาศา นายปรมินทร์ สิ้นเซ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำ โดย นายดำรงเกียรติ อาศา นายปรมินทร์ สิ้นเซ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำ โดย นายดำรงเกียรติ อาศา นายปรมินทร์ สิ้นเซ่ง

2 คำอธิบายรายวิชา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ บทบาท และประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ การ นำเสนอข้อมูล โดยให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล สารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ ประมวลผล ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้โปรแกรมพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป การประมวลคำ โปรแกรมกราฟิกอย่าง ง่าย คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย การใช้ โปรแกรมนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการและ สามารถนำระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้ อย่างมีจิตสำนึกและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

3 หน่วยการเรียนรู้ ข้อมูลและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลข้อมูล

4 ประเภทของคอม 1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เป็น คอมพิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง มี ขนาดของความจำมาก ตั้งอยู่ในห้องที่สามารถปรับ อุณหภูมิได้ การใช้งานคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักใน งานวิจัย เช่น การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม การ พยากรณ์อากาศ และงานอื่นๆที่มีการคำนวณ ซับซ้อน 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มี ประสิทธิภาพรองลงมาจากซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่สามารถเชื่อมโยงกับ คอมพิวเตอร์ปลายทางได้จำนวนมาก ทำให้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้พร้อมกันหลาย ร้อยคน จึงมักใช้ในองคืกรขนาดใหญ่

5 3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็น คอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่สูงกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ มักพบในองค์กรที่ใช้งาน เฉพาะด้าน เช่น ประมวลผลงานบัยชี โดยนำไป เชื่อมต่อกับเครื่องปลายทางได้หลายคน โดยมีการ ประมวลผลที่อยู่ส่วนกลาง แล้วส่งผลไปที่เครื่อง ปลายทาง โดยที่เครื่องปลายทางไม่ต้อง ประมวลผลเอง 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เป็น คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย ทีทั้ง คอมพิวตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งเหมาะกับการ ทำงานในสำนักงาน สถานศึกษา ที่บ้าน หรือ คอมพิวเตอร์แบบพกพาไปในสถานที่ต่างๆได้ เช่น โน๊ตบุ๊ก เป็นต้น

6 อ้างอิง Cr. game http://www.oknation.net/blog/patumnafang/ 2012/08/28/entry-1


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์ จัดทำ โดย นายดำรงเกียรติ อาศา นายปรมินทร์ สิ้นเซ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google